Neumětely

Založení spolku

3. Pojmenování (název) životní situace

Založení spolku

4. Základní informace k životní situaci

Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů sloužící k naplňování jejich společného zájmu (§ 214 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - dále jen „občanský zákoník“ či „OZ“).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Kdokoli.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Spolek mohou založit alespoň tři osoby vedené společným zájmem; spolek má sloužit k jeho naplňování (§ 214 OZ). Spolek se zakládá tak, že se zakladatelé shodnou na obsahu stanov (případně usnesením ustavující schůze - viz níže). Stanovy musí obsahovat alespoň název a sídlo spolku, účel spolku, práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, a určení statutárního orgánu (§ 218 OZ). Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku (§ 221 OZ).

Spolek lze založit také usnesením ustavující schůze tvořícího se spolku. Na ustavující schůzi se ustanovení o členské schůzi spolku použijí obdobně (§ 222 odst. 1 OZ). Svolavatel ustavující schůze vypracuje návrh stanov a svolá další zájemce o založení spolku vhodným způsobem k ustavující schůzi (§ 222 odst. 2 OZ). Každý, kdo se na ustavující schůzi spolku dostaví a splňuje podmínky pro členství ve spolku, se zapíše do listiny přítomných, podepíše se k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolavatel nebo osoba jím pověřená (§ 223 OZ).

Ustavující schůzi zahajuje svolavatel nebo osoba jím pověřená a sdělí ustavující schůzi počet přítomných a seznámí ji s jednáními, která svolavatel v zájmu spolku již učinil. Dále navrhne ustavující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího i případných dalších činovníků. Ustavující schůze volí členy těch orgánů, které podle určení zákona a stanov zvolit má, a přijímá usnesení většinou hlasů přítomných v době hlasování. Kdo hlasoval proti přijetí návrhu stanov, může od přihlášky do spolku odstoupit a musí o tom být učiněn záznam v listině přítomných opatřený podpisem odstupujícího a podpisem toho, kdo záznam učinil (§ 224 OZ).

Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku; návrh na zápis podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí (§ 226 OZ).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Viz výše.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Spolky a údaje o nich se zapisují do spolkového rejstříku [§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - dále jen „ZVR“], který vedou rejstříkové soudy (§ 1 odst. 4 věta druhá ve spojení s odst. 1 ZVR). Příslušným rejstříkovým soudem je krajský soud, v jehož obvodu má spolek své sídlo (§ 75 odst. 1 ZVR, ve spojení s § 85 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Občanská sdružení vzniklá před účinnosti občanského zákoníku evidovalo Ministerstvo vnitra. V důsledku změn souvisejících s občanským zákoníkem mělo Ministerstvo vnitra povinnost předat rejstříkovým soudům do 31. ledna 2014 v elektronické podobě údaje o občanských sdruženích (považovaných za spolky dle OZ) v rozsahu stanoveném zákonem a do 31. března 2014 spisy spolků (§ 125 ZVR).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Návrh na zápis (výmaz) musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem (§ 19 ZVR). Rozsah požadovaných příloh vyplývá ze zákona o veřejných rejstřících, orientační seznam těchto příloh pro spolky je k dispozici na následujících internetových stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/download/prilohy_spolky.pdf , (nebo při vstupu z úvodní stránky lze nalézt příslušný odkaz na stránce, která se otevře po zadání „podání do veřejného rejstříku“, před zadáním „inteligentní formulář“). Jde zejména o tyto dokumenty:

a) stanovy,

b) zápis osvědčující průběh ustavující schůze,

c) zápis o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov,

d) oprávnění k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud není tato skutečnost zjistitelná z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, ledaže se toto oprávnění nevyžaduje, pokud bude podnikání spolku představovat vedlejší činnost,

e) zápis o rozhodnutí o změně stanov,

f) listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku, jde-li o prohlášení vlastníka nemovitosti, nesmí být starší 3 měsíců a podpis na něm musí být úředně ověřen.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro návrh na zápis (a to jak prvozápis, tak změnu zapsaných údajů či výmaz) je třeba použít elektronický formulář zveřejněný na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (§ 18 ZVR a § 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

Příslušný formulář je dostupný konkrétně na těchto internetových stránkách: https://or.justice.cz/ias/iform/index.html;jsessionid=d4swf-pd9j367FefKcWG2XsG?0, nebo z úvodní stránky justice.cz – podání do veřejného rejstříku (formuláře) – inteligentní formulář. Výstupem elektronicky vyplněného formuláře je PDF dokument, který lze po doplnění přílohami zaslat rejstříkovému soudu v elektronické či listinné podobě. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu) nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh na zápis podává (§ 22 ZVR). Podpis navrhovatele na listinném návrhu musí být úředně ověřen.

Listiny určené k založení do sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, je nutné zasílat ve formátu PDF (srov. § 18 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.; bližší informace lze získat zde https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL), a to následujícími způsoby:

  • Datovou schránkou

  • Na elektronickou adresu soudu (emailem)

  • Prostřednictvím online podání do Sbírky listin dostupného přes https://or.justice.cz/ias/ui/podani

  • Webovou aplikací ePodatelna dostupnou z www.justice.cz

  • Na technických nosičích dat CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. k) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jsou spolky ve věcech zápisů údajů o spolku od soudních poplatků osvobozeny. Zápis do spolkového rejstříku tedy nepodléhá žádnému poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rejstříkový soud usnesením návrh na zápis odmítne, jestliže byl podán osobou, která k návrhu není oprávněna, nebyl podán předepsaným způsobem, neobsahuje všechny předepsané náležitosti, je nesrozumitelný nebo neurčitý, nebyly k němu připojeny listiny, jimiž mají být podle ZVR nebo jiného zákona doloženy údaje o zapisovaných skutečnostech, nebo účel zakládané právnické osoby je v rozporu s ustanovením § 145 OZ (§ 86 ZVR). Rejstříkový soud vydá ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení návrhu soudu usnesení, kterým vyzve navrhovatele k odstranění vad návrhu nebo k doplnění chybějících listin. Lhůta k provedení zápisu počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo rejstříkovému soudu doručeno podání, jímž byly vady odstraněny nebo listiny doplněny (§ 88 ZVR).

Pokud nebyl návrh na zápis odmítnut, rejstříkový soud zkoumá, zda údaje o skutečnostech, které se do spolkového rejstříku zapisují, vyplývají z listin, které mají být k návrhu doloženy, a zda navrhované jméno není zaměnitelné s jiným již existujícím zapsaným jménem, popřípadě není-li klamavé. Rejstříkový soud také zkoumá, zda provedení zápisu nebrání probíhající trestní stíhání proti právnické osobě nebo výkon trestu, který jí byl uložen podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim (§ 90 ZVR).

Rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne o návrhu usnesením. Pokud spolek není do spolkového rejstříku zapsán do třiceti dnů od podání návrhu na zápis a v této lhůtě není ani vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu, považuje se spolek za zapsaný do spolkového rejstříku třicátým dnem od podání návrhu (§ 226 odst. 3 OZ). Rejstříkový soud promítne zápis do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se takový zápis považuje za provedený (§ 98 odst. 2 ZVR). Rejstříkový soud vyrozumí účastníky o provedení zasláním výpisu z veřejného rejstříku obsahujícího tento zápis. Vyrozumění zašle rejstříkový soud také osobám, které se zapisují podle jiného zákona v rámci zápisu zapsané osoby. Výpis musí být odeslán nejpozději do 3 dnů od zápisu (§ 102 ZVR).

Zápis spolku prostřednictvím notáře

Od 1. 7. 2015 mají zakladatelé spolku možnost žádat o zápis spolku do spolkového rejstříku prostřednictvím notáře (blíže srov. Zápis do veřejného rejstříku). Nutno podotknout, že při zápisu prostřednictvím notáře je nutné počítat s vynaložením nákladů na návštěvu notáře a jeho odměnu v souvislosti se sepsáním notářského zápisu. Přitom občanský zákoník a ani jiný zákon pro stanovy spolku nevyžadují formu notářského zápisu. Ve většině případů proto budou i nadále spolky zapisovat především příslušné rejstříkové soudy.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Viz výše v souvislosti s formulářem.

28. Popis byl naposledy aktualizován

12.11.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
slabý déšť 22 °C 14 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 5.18m/s
tlak1016hPa
vlhkost51%
srážky1.01mm

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27
1
28
1
29 30 31 1 2 3 4

Turistika

Turistické známky a vizitky můžete zakoupit na OÚ a v restauraci U Horymíra - součást KD Neumětely viz. interaktivní mapa na wwwTuristická vizitkaTuristická známka