Navigace

Obsah


Školní jídelna při MŠ a ZŠ v Neumětelích zajišťuje stravování dětí mateřské školy, žáků školy základní, dále pak stravování zaměstnanců školy a cizích strávníků. Především se jedná o zajišťování obědů pro seniory z obce.
Stravování seniorů podporuje Obecní úřad Neumětely

Kuchařka
Provoz ŠJ se řídí těmito dokumenty:
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., vyživovací normy
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., rozpětí finančních limitů

 

Stravné je vybíráno vždy zpětně za odebranou stravu, v hotovosti, a to zpravidla 15 den následujícího měsíce. V případě, že toto datum připadá na některý z víkendových dnů, posouvá se vybírání stravného na první pracovní den následujícího týdne.

Obědy vydávané cizím strávníkům do jídlonosičů se vydávají v 10,30  hodin a jsou určeny k okamžité spotřebě.


Strava se mimo školní jídelnu vydává pouze v první den neplánované nepřítomnosti dítěte - žáka (nemoc apod.). V ostatní dny je povinností rodičů žáka odhlásit dle vyhl. 107/ 2005 Sb. §4, odst 9 ze dne 25. 2. 2005.


Obědy se odhlašují (přihlašují) den předem, v nutných případech ráno do 7,30 h. téhož dne telefonicky - nejlépe textovou zprávou -  na čísle  školní jídelny:

                                             721 127 801.


Skladba jídelního lístku se řídí povinností dodržovat výživové hodnoty předkládaných jídel podle již výše zmíněné Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., vyživovací normy.

Ceny stravného jsou stanoveny podle platného předpisu (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., rozpětí finančních limitů) podle věku dětí a žáků (rozhoduje věk dětí a žáků dosažený v příslušném školním roce)
Výše stravného pro děti a žáky= finanční limit na nákup potravin. Ostatní náklady hradí stát a zřizovatel.