Neumětely

Vodovod Neumětely

Vodovod Neumětely 1

průběžné informace o stavbě vodovodu pro naše občany

Publicita projektu

Události jsou z důvodu přehlednosti 

a novinek řazeny SESTUPNĚ                                  Publicita projektu  

2.4.2024 - dnes pro vás máme přehled jednotlivých činností s předpokládanými termíny:

- 3.-5.4. realizace Vř3 Neumětely -  u Kulturního domu, realizace ZřB Radouš od konce štěrkové cesty přes kopec k polím

- 8.-12.4. napojení Vř3 na Vř1 u vjezdu do Kulturního domu Neumětely + 2 přípojky, pokračování realizace ZřB „na kopci“ u Radouše.

- 15.-19.4. dokončení Vř3 v Neumětelích, realizace 2 přípojek (Za humny, Okružní), realizace domovních částí, dokončení pokládky „na kopci“ u Radouše

- 22.-26.4. příprava pro vrt pod komunikací KSÚS v Radouši, příprava jam po trase ZřB v polích

- Květen – realizace ZřB v polích, realizace ZřA v Radouši

- Červen – realizace Vř1 v Neumětelích Pod Kuchyňkou

- Červenec – realizace šachet po trase ZřA, ZřB

Od srpna je plánováno asfaltování v obci. Plán je pouze předpoklad.

VODOJEM (VDJ) Lhotka

- od 2.4. Skrývka ornice pro Vodojem následně jen VDJ (při zahájení ohlášení archeologům)

– od 8.4. Zemní práce VDJ . Po dokončení výkopů, zhutnění pláně (před realizací ŠD 0-63), budou provedeny zkoušky zhutnění a únosnosti pláně – předpoklad  cca 18.4.2024. Následně po dokončení ŠD 0-63 budou provedeny zkoušky hutnění LDD. 

- mezi 22.-26.4. Se předpokládá osazení  a montáž VDJ. Bude následovat obsyp a hutnění

- Ostatní termíny budou dohodnuty a potvrzeny po dokončení montáže prefa VDJ.

26.3.2024 - minulý týden úspěšně proběhla tlaková zkouška potrubí Lhotka - Radouš

- dnes pracovníci společnosti ČEZ vytyčují a označují podzemní trasy vedení v ulici Na Bráně 

27.2.2024 - předpokládané zahájení prací:

- od 4. března 2024 započnou práce v lokalitě V Chaloupkách

- kolem 11. března 2024 proběhne vsazování 6-ti hydrantů v Hostomicích okolo hřbitova

- na 1. dubna 2024 je plánována celková uzavírka ulice Na Bráně z důvodu výstavby vodovodu a přípojek. Objízdná trasa by měla být přes Lážovice

23.1.2024 - na stavbě se opět začalo pracovat. Probíhají realizace přípojek u hlavní krajské komunikace a začalo se s úsekem od prodejny COOP k bytovým domům. Na dnešním kontrolním dni byly stanoveny tyto termíny : 

-  cca od 1.4.2024 celková uzavírka ulice Na Bráně (předpokládaná objízdná trasa přes Lážovice) -  květen 2024 proběhne výstavba trasy vodovodu podél fary, zde bude provoz řízen semafory

Co se týče ulic Pod Kuchyňkou a V Chaloupkách, zde se předpokládají stavební práce v termínu březen-duben.

20.12.2023 - včera došlo k přerušení stavebních prací na stavbě vodovodu z důvodu zimní přestávky. Společnost ZEPRIS s.r.o. ohlásila nástup na jaře 8.1.2024.

8.11.2023 - jaké práce budou probíhat ve zbývající části roku ?

- hlavní vodovodní řad 1 a 2 v krajské silnici je hotov, nyní se pracuje na úpravě komunikací (asfaltování stavebních otvorů) před zimní údržbou

- měly by se realizovat další veřejné přípojky na řadu 2 krajské komunikace

- hlavní vodovodní řad 5-2 od prodejny COOP dolů k bytovým domům

- pokud počasí umožní, bude se realizovat hlavní vodovodní řad 5, místní komunikace od prodejny COOP kolem nového OÚ a vjezdu do zemědělského areálu 

- RADOUŠ - je dokončen zásobní řad A od budoucího vodojemu ze Lhotky na Radouš. Další práce se předpokládají na jaře příštího roku

viz. výkresy řadů a přípojek urad/uredni-deska/aktualizace-zahajeni-praci-na-stavbe-vodovodu-v-neumetelich-1555.html?kshow=3&hledej=&search-words-type=allWords&kde_hledat=sekce&kateg%5B5%5D=5&sortby=created&cas=all&doba=1&casod=&casdo=&sort=1&order=0&show=0&archiv_rok=2023

6.9.2023 - práce na hlavním řadu vodovodu jsou v plném proudu. Pracuje se na dvou úsecích. První je v hlavní silnici směrem od začátku obce, konkrétně od č.p. 141. Druhá skupina pracuje v lokalitě Za Humny. V následné době nás bude čekat i postupná realizace přípojek, kde ZO Neumětely svolává veřejné setkání s občany na středu 13.9.2023 od 18 hodin na sále KD U Horymíra. Zde budou občanům vysvětleny podmínky připojení a další detaily přípojek.

28.7.2023 - dle předběžného stanoviska realizační firmy dojde k fyzickému zahájení prací na vodovodu v obci Neumětely v polovině měsíce srpna.

7.6.2023 - dne 18.5.2023 proběhla Koordinační schůzka před samotným předáním staveniště. Na schůzce byl stanoven termín předání staveniště na pátek 16.6.2023.

28.4.2023 - včera jsme obdrželi ze strany Ministerstva životního prostředí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_026/0000368 z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na realizaci projektu „Napojení vodovodu Neumětely a Hostomice na skupinový vodovod Lochovice-Lhotka“. Jedná se o největší (nejdražší) stavební akci v Neumětelích. Realizaci stavby na základě veřejné zakázky vyhrála společnost ZEPRIS s.r.o., s nejvýhodnější cenou 68.615.081,41 Kč bez DPH. V rámci zastupitelstva jsme se dostali do situace, jakým způsobem řešit spoluúčast obce na tomto projektu. Všem nám bylo jasné, že se bez úvěru neobejdeme!

I tady mám velice dobrou zprávu. Podařilo se nám získat výhodný úvěr na výše uvedenou stavební akci ze strany Státního fondu životního prostředí ČR. Včera jsme obdrželi Rozhodnutí ministra o poskytnutí finančních prostředků, a to až do výše 20 Mio Kč s ročním úrokem 1%!  Nyní musíme poskytnout potřebné podklady k uzavření smlouvy o úvěru.

Realizační firma byla v souladu se Smlouvou o dílo vyzvána k převzetí staveniště, takže se letos dočkáme zahájení stavby dlouho očekávaného vodovodu.

17.3.2023 - výběrová komise ŘÍDICÍHO ORGÁNU OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2021 – 2027 rozhodla o přidělení dotací. Na Seznamu projektů doporučených k financování je i náš projekt vodovodu ! OPŽP hlavička

Neumětely

8.3.2023 - nejnovější informace ohledně žádosti o dotaci na vodovod MŽP_26. výzva

Alokace je 1 000 000 000 Kč (příspěvek Unie), zaregistrované žádosti jsou ve výši 2 122 791 372,39 Kč. Tedy značný převis žádostí  o dotaci.
% naplnění finanční alokace výzvy připadající na příspěvek Unie činí 212% (registrováno 81 žádostí).              Tak si držmě palce !

6.2.2023 - stále čekáme na vyhodnocení podaných žádostí na vodovod

16.12.2022 - vzhledem k náročnému financování celého projektu vodovodu jsme se rozhodli, a na 9/2022 schválili, k podání žádosti „Zajištění půjčky z OPŽP na financování akce Napojení vodovodu Neumětely a Hostomice na skupinový vodovod Lochovice – Lhotka“. Pokud vše vyjde, měli bychom získat výhodnější financování stavby vodovodu než z bankovního sektoru.   

11.10.2022 - včera večer byla podána žádost o dotaci na vodovod 

19.9.2022 - dnes byla podepsána smlouva na zajištění podání žádosti o dotaci a neprodleně začáme pracovat na podání této žádosti.

16.9.2022 - bude podepsána smlouva na zajištění podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí 2021-2027 – specifický cíl 1.4 - Podpora přístupu k vodě a udržitelné hospodaření s vodou, pro projekt „Napojení vodovodu Neumětely a Hostomice na skupinový vodovod Lochovice-Lhotka“ se společností  TNT Consulting, s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku. O této skutečnosti rozhodlo ZO na svém pondělním zasedání (ZO č. 7/2022)

31.8.2022 - dnes byla podepsána Smlouva o dílo na realizaci stavby „Napojení vodovodu Neumětely a Hostomice na skupinový vodovod Lochovice-Lhotka“ se společností ZEPRIS, s.r.o.. Tato společnost podala nejvýhodnější nabídku na poptávku, kterábyla zveřejněnana na elektronickém tržišti - viz. Portál Vhodné uveřejnění. Vítězná cena činí 68.615.081,41 Kč bez DPH. Tuto skutečnost schválilo ZO na svém zasedání č. 6/2022. 

24.6.2022 - proběhlo 1. kolo soutěže o dodavatele stavby vodovodu. Prvního lola se zúčastnilo pět zájemců. Všech pět bylo požádáno o předložení cenové nabídky. Termín podání nabídek je do 20.7.2022.

23.5.2022 - dnes jsme obdrželi a vyvěsili na 15 dnů Společné rozhodnutí - Výrokovou část - schválení stavebního záměru - vodovod . V praxi to znamená, že pokud nebudou mít účastníci řízení nějaké námitky (vše s nimi bylo průběžně projednáváno, takže by mít neměli ) měli bychom obdržet stavební povolení na vodovod!

11.5.2022 - dnes bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby Napojení vodovodu Neumětely a Hostomice na skupinový vodovod Lochovice-Lhotka - viz. Veřejné zakázky

17.3.2022 - dnes bylo vydáno SÚ Mě Hořovice Oznámení o zahájení společného řízení ohledně stavebního povolení na vodovod

1.11.2021  -   Dnes předáváme návrhy Smlouvy o právu provedení stavby městu Hostomice a obci Lhotka. Týká se to pozemků, v nichž bude umístěno těleso hlavního řadu vodovodu.

30.9.2021 - Vzhledem k co nejpřesnějšímu odhadu pořizovacích nákladů proběhne ve středu 6.10.2021 bagrování sond na přesně určených pozemcích. Jejich majitelé byli informováni.

15.9.2021 - Podle informací projektové kanceláře, nebyly všechny požadované přípojky zaměřeny. Pokud u vás geodet pan Mladič nebyl a vaše přípojka nebyla zaměřena, prosím ozvěte se k nám na OÚ ohledně poskytnutí spojení na geodeta, se kterým můžete dohodnout náhradní termín. POZOR, nejpozdější datum je do 24.9.2021.

6.8.2021 - V rámci projektu vodovodu Neumětely bude v srpnu a září probíhat zaměřování domovních přípojek. Termíny zaměřování podle lokalit jsou uvedeny v příloze spolu s mapkou. Dle dohody by měl geodet nejprve zaslat SMS, případně zavolá na tel. číslo, které jste poskytli v přihlášce.  Časově nelze předpovědět, kdy přesně se geodet dostaví, takže prosím o trpělivost.

Termín pochůzek Neumětely

25.7.2021 - V červenci probíhalo postupné geodetické zaměřování trasy vodovodu v intravilánu obce Neumětely. Jak jste byli informováni, následně vás bude projektant postupně oslovovat a konzultovat ideální trasu vaší přípojky od hlavního vedení vodovodu. K dnešnímu dni evidujeme cca. 85% žádostí o přípojku vodovodu (z celkového počtu čísel popisných a stavebních parcel v obci Neumětely).

5.6.2021 - Vzhledem k situaci CIVID-19 jsme nemohli osobně jednat s majiteli pozemků, čím došlo ke zdržení. Nicméně jednání již bylo obnoveno.   

19.5.2021 - Občané Neumětel v následujícíh dnech obdrží do svých schránek přihlášku k plné moci vyřízení vodovoní přípojky ke své nemovitosti včetně průvodního dopisu. Termín odevzdání na OÚ je do 15.6.2021.

31.3.2021 - K dnešnímu dni jsou podepsány smlouvy s dodavatelem projektu i s poskytovatelem dotace. Probíhá oslovování majitelů pozemků, přes které je dle studie plánaována trasa budoucího vodovodu.

23.2.2021 - Proběhlo výběrové řízení na Zhotovitele projektové dokumentace na napojení vodovodu Neumětely a Hostomice na skupinový vodovod Lochovice-Lhotka. Výběrová komise rozhodla pro pana Ing. Václava Ureše, který podal nejvýhodnější nabídku. Nyní musí výběr komise potvrdit ZO. Věříme v kladné rozhodnutí i vzhledem k tomu, že pan Ureš místní situaci zná. V naší obci již projektoval rozvod splaškové kanalizace.

22.2.2021 - Společně s panem Maršálkem jsme oslovili všechny majitele dotčených pozemků s návrhem Smlouvy o právu provedení stavby vodovodního přivaděče z obce Lhotka přes Radouš do Neumětel, včetně vodovodního rozvodu v Neumětelích.  

28.12.2020 - Mohu vám s radostí oznámit, že jsme obdrželi Rozhodnutím  č. 1200300058 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR souhlasné stanovisko k poskytnutí dotace ve výši 90% na pořízení projektové dokumentace vodovodu. Jakmile bude hotov projekt a získáno stavební povolení, můžeme se věnovat podání žádosti na podporu výstavby vodovodu. 

6.11.2020 - Dnes byla podána žádost o dotaci na projekt a stavební povolení vodovodního přivaděče a rozvodu vodovodu.

27.10.2020  - Probíhají přípravy k podání žádosti o dotaci na projekt a stavební povolení vodovodního přivaděče a rozvodu vodovodu. 

22.9.2020  - ZO Neumětely na ZO č.8/2020 schválilo vítěznou firmu ATI Consulting, s.r.o., která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku, k Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Výzvy č. 3/2020 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životní prostředí na projektovou dokumentaci vodovodního přivaděče a rozvodu vodovodu pro obec Neumětely. Současně pověřilo starostu k podpisu příkazní smlouvy.

16.9.2020  -  ZO Lhotka též schválilo záměr připojení. Následně jsme společně s městem Hostomice objednali studii Napojení vodovodu Hostomice a Neumětely na skupinový vodovod Lochovice-Lhotka.

Neustále probíráme možnost ideální žádosti o podporu. Jako jedna z variant se jeví uzavření Svazku obcí Hořovice - Neumětely. Po několika jednáních, i za účasti právníka, ZO Neumětely rozhodlo, že o dotaci požádáme sami. Věříme, že tímto způsobem budou společné záměry lépe uskutečnitelné. S tímto závěrem bylo seznámeno i město Hostomice. Samozřejmě, že se předpokládá vzájemná spolupráce na celém projektu, včetně následných dodávek vody pro Radouš, Bezdědice, potažmo Hostomice.

ZO Neumětely zareagovalo skutečně rychle a již na ZO č.7/2020 dne 24.8.2020 schválilo podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Výzvy č. 3/2020 k předkládání žádostí Národního programu životní prostředí na projektovou dokumentaci vodovodního přivaděče a rozvodu vodovodu pro obec Neumětely. Byly osloveny dvě firmy s cílem podání žádosti na projekt.

10.8.2020  Dnes se v médiích objevila možnost podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci. Mohli bychom ji využít na náš projekt vodovodu. Poměr dotace je příznivý, až 90% z ceny projektu, samozřejmě za určitých podmínek. Dá se očekávat veliký zájem ze strany obcí, takže jsme se rozhodli okamžitě zahájit kroky za účelem získání této dotace.

Informace z tisku

18.5.2020  - Zastupitelsvo obce Neumětely a následně i Hostomic schválilo navrženou trasu napojení vodovodu Hostomice a Neumětely na skupinový vodovod Lochovice-Lhotka. Ještě čekáme na vyjádření zastupitelstva Lhotky. Mezitím proběhla dvě jednání s možnými poskytovateli žádosti na dotace. Nejprve však musíme zjistit potřebné informace ohledně způsobu objednávky projektu, jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, podání žádosti a následnému zajištění udržitelnosti. 

10.4.2020 - Na setkání byly představeny dvě varianty trasy přivaděče. U obou se snažíme využít v co nejvyšší míře obecních pozemků. Týká se to obcí Lhotka, Hostomice pod Brdy a Neumětel. Nejprve proběhne projednání záměru na zastupitelstvu všech dotčených obcí. U Hostomic a Neumětel navíc seznámení s předpokládanou cenou díla. První jednání ZO by mělo proběhnout na Lhotce.  

1.4.2020 - Vzhledem k tomu, že nevíme, jak dlouho bude nouzový stav trvat, rozhodli jsme se, za přísného bezpečnostního opatření, svolat schůzku ohledně dalšího postupu k zajištění vodovodu pro obec Neumětely. Termín osobního setkání byl stanoven na úterý 7.4.2020 odpoledne. 

16.3.2020 - Bohužel vzhledem k rozšiřující se pandemii Koronaviru a nařízení vlády ČR byla výše uvedená schůzka zrušena. Náhradní termín nebyl stanoven.

13.3.2020 - Dnes byla domluvena schůzka všech dotčených stran k upřesnění dalšího postupu na úterý 17.3.2020

10.3.2020 - Včera jsme obdrželi studii napojení vodovodu pro obec Neumětely včetně hlavního řadu vodovodu. Výkresy jsme předali architektce pro zakreslení do nově připravovaného ÚP obce. Následně bude vyvoláno jednání všech dotčených stran k upřesnění dalšího postupu. 

6.1.2020 - Po dalším jednání s projektantem jsme se dozvěděli, že bylo provedeno měření tlaků ze strany VaK Beroun v předpokládaném místě napojení. Do konce ledna budou upřesněny trasy a v únoru by měla být studie ukončena.

24.9.2019 - Zastupitelstvo obce Neumětely schválilo zadání studie proveditelnosti s návrhem trasy a vyčleněním pozemků za cenu pro obec Neumětely 40.000,-Kč.

Dle dostupných informací bude 1.11.2019 ze strany MŽP zahájen příjem žádostí na základě Výzvy č. 4/2019 z Národního programu Životní prostředí dotaci na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. V textu je uvedeno, že výzvy jsou vhodné pouze pro žadatele v pokročilém stavu přípravy projektu (zpracovaná projektová dokumentace, stavební povolení, atd.). V našem vlastním zájmu musíme intenzivně pracovat na získání potřebných podkladů (pro přivaděč a dále pro trasu vodovodu v obci), abychom mohli využít dalšího vyhlášení podpory.

10.9.2019 - Proběhla schůzka. VaK Beroun přislíbil dodávku vody pro naši obec. Na místě jsme znovu otevřeli diskusi ohledně trasy vhodného přivaděče. Bylo nám nabídnuto zpracování studie proveditelnosti, která je nezbytná pro další jednání. Studii by zpracoval ing. Ureš na na ceně by se rovným dílem podílela naše obec a město Hostomice.

26.8.2019 - Dnes byl stanoven termín dalšího jednání v Hostomicích na 10.9.2019 za účasti ředitele VaK, projektanta a starostů Hostomic a Neumětel. Tématem je projednání možnosti zásobování našich obcí vodou z berounského vodovodu a projednání variant možné trasy přivaděče.  

8.7.2019  - Všichni již delší dobu sledujeme pokles hladiny vody ve studních v naší obci. Doposud nebyla situace až na drobné výjimky tragická. Bohužel fenomén sucha neustupuje a problém s vodou se prohlubuje.

V poslední době se k nám na úřad dostávají informace o nedostatku vody ve studních. Zatím ještě je, ale někde v omezeném množství.

Chtěli bychom naše občany ubezpečit, že zastupitelé naší obce tuto situaci neberou na lehkou váhu. O možnostech zajištění hlavně pitné vody diskutujeme často.

Několik občanů přišlo na OÚ s informací o stavu vody v jejich studních. Při jednání jsem je informoval o probíhajících i uvažovaných záměrech našeho zastupitelstva. Domnívám se, že tyto záměry by měli znát všichni naši obyvatelé, proto tento článek.

Jak mnozí občané vědí, první snahou ZO bylo zajištění zdroje pitné vody vrtem u hájenky. Domnívali jsme se, že v lese přece musí být dobrá voda. Možná ne přímo pitná, ale upravitelná. Na vodu jsme skutečně narazili. Bohužel laboratorní rozbory této vody byly doslova tragické. Výsledkem po konzultaci se SFŽP ČR je, že budeme muset přistoupit k likvidaci tohoto vrtu.

Po tomto zjištění jsme se obrátili na Vak Beroun a.s. ohledně konzultace jiné varianty řešení. Dozvěděli jsme se, že jakýmsi nouzovým řešením ze strany obce, při ztrátě vody ve studni, by mohlo být zřízení tzv. Stanice přejímky pitné vody SPPV. Tato stanice by měla být ve zjednodušené formě zřízena mj. na  Zdejcině.  Pro nás by odběrné místo přicházelo v úvahu například v  Libomyšli nebo Lochovicích. V současné době pracujeme na zadání, co vše je potřeba k zajištění, jaká je nutná stavební připravenost, kdo bude jednat s vedením dotčené obce, výši poplatků, způsob plateb aj. Není to jednoduché. Řešilo by to však pouze pitnou vodu (i tak bychom razantně ušetřili oproti nákupům pitné vody v supermarketech), bez dalšího komfortu, jako je sprchování, pračka, myčka aj. S tímto řešením bychom se dostali pouze k zabezpečení pitné vody a nezbytného množství vody při „vyschnutí“ studny. Otázkou je, zda se do tohoto nelehkého projektu pouštět nebo se plně soustředit na klasický vodovod.

Chceme vás informovat, že jsme již zahájili jednání s VaK Beroun a.s. ohledně možnosti vodovodu pro naši obec. Proběhla schůzka s ředitelem Mgr. Paulem, kde jsme řešili prvotní možnosti. Překvapivě byla vyloučena varianta dodávky vody z Hostomic. Zde jsme se v minulosti spoléhali na přehradu. Vrty v okolí jsou také problém, takže nám všem vychází jako zatím jediné řešení Želivka. I zde se však začíná hovořit o kapacitě a omezeném množství vody. Nyní musíme s VaKem jednat o dostupnosti přípojky do vsi. V současné době je na programu posouzení vhodné dimenze stávajícího přivaděče a jeho kapacitě – předpokládejme, že vodu by chtěli i Hostomice, Osov aj.. Důležitá bude i trasa vzhledem k věcným břemenům a jednání s majiteli pozemků. No, a finance jsou ta předposlední věc :-) a následná tvorba rezerv na opravy díla, která by se měla tvořit z odběrů vody z vodovodu. Takže upřímně, kdo se připojí? Kdo bude skutečně vodu odebírat a platit ji? Ne až když dojde ve studni…….      Nad tím bychom se měli všichni zamyslet. Přesto je zastupitelstvo názoru, že voda již je a bude strategickou komoditou. Měli bychom se o realizaci vodovodu snažit. Není to akce jednoho roku. Nejprve připravíme dotazník ohledně vodovodu, který rozneseme po jednotlivých nemovitostech v naší obci. Vyplněním dotazníku a vrácením na OÚ nám poskytnete základní informace. Mohli bychom tak otázku vodovodu začlenit do veřejného projednávání nového územního plánu obce. O termínu budeme informovat.        

Na závěr se musím vrátit k názoru jednoho našeho občana, který na možnost vybudování vodovodu argumentoval slovy: „vždyť jsou na to přece dotace“. Je možné, že takto smýšlí i další občané. Rád bych uvedl tuto představu na pravou míru. Pokud si někdo myslí, že na ministerstvech je místnost plná peněz a pokud obec “něco“ potřebuje, tak si tam pro danou částku zajde, tak takto to skutečně nefunguje. Ano, dotace jsou. Ale měli byste vědět, že dotace jsou nenárokové. Aby byla co největší šance, musí být každá žádost v maximální míře důkladně připravena ve všech směrech. Nebudu vás tady unavovat výčtem všech potřebných povolení a dokumentů. Naše obec využívá dotací v co nejvyšší míře. Každá dotace nese vedlejší náklady, které musíme mít na zřeteli. Vzhledem k cenám projektů záleží na rozhodnutí zastupitelstva, aby zvážili možnost úspěchu. Nemůžeme si dovolit dělat projekty „do šuplíku“. V současnosti řešíme rozpracovaných 11 dotačních titulů, směřujících ke zvelebení naší obce, z nichž je již 8 podpořeno, a u zbylých jsou velké šance na úspěch. Při žádostech o podporu se musíme řídit zrovna vypsanými tématy, plánovat, dopředu zajišťovat příslušné podklady. Ano, obec Neumětely získává dotace, ale nezaměňujte prosím úspěšnost za samozřejmost!

Bohužel dotace na vodovod mezi nimi zatím není, ale začínáme se tomuto problému intenzivně věnovat.

Děkuji za pozornost

Luděk Kuniak

Přílohy

Termín pochůzek Neumětely.pdf

Termín pochůzek Neumětely.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,52 kB
Datum vložení: 2. 4. 2024 12:38
Datum poslední aktualizace: 2. 4. 2024 12:38
Autor: Luděk Kuniak

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

dnes, úterý 25. 6. 2024
jasno 26 °C 12 °C
jasno, slabý východní vítr
vítrV, 4.41m/s
tlak1015hPa
vlhkost46%

Turistika

Turistické známky a vizitky můžete zakoupit na OÚ a v restauraci U Horymíra - součást KD Neumětely viz. interaktivní mapa na wwwTuristická vizitkaTuristická známka