Navigace

Obsah

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SE USKUTEČNÍ V 

PRVNÍ POLOVINĚ MĚSÍCE KVĚTNA.

 

Přijímání dětí probíhá podle §34 zákona 561/2004Sb - Školský zákon

Do MŠ jsou přednostně přijímány děti podle následujících kriterií:

  • Děti jeden rok před začátkem povinné školní docházky.
  • Děti s trvalým pobytem v obci Neumětely
  • Děti čtyřleté
  • Děti tříleté splňující další podmínky k přijetí do MŠ

                     1) Dítě musí samo docházet na toaletu.

                     2) Dítě umí jíst samo lžící.

                     3) Dítě je zvyklé na kolektiv jiných dětí.

                     4) Dítě se umí s dopomocí oblékat a svlékat.

  • Děti mladší tří let jsou přijímány pouze ve výjimečných případech.

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání přihlášky, ale jeho datum narození.

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a 

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

 

K přihlášce prosím přiložte kopii rodného listu dítěte.

 

 

Níže uvedené tiskopisy prosím vytiskněte a po vyplnění

doručte od 2.5. do 16.5. 2020 

do poštovní schránky

školy.

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Příloha k žádosti o přijetí do MŠ

Evidenční list

Čestné prohlášení

Přihláška ke stravování

Dětský očkovací kalendář