Navigace

Obsah

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program pro ŠD

Základní škola a Mateřská škola Neumětely, okr. Beroun

Školní rok 2015/2016

 

     Čj. 28/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinátor: Martin Henyš

Aktualizováno: 28.8.2015

 

Identifikační údaje

Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí              

školního vzdělávacího programu základní školy.

 

ŠKOLA

Základní škola a Mateřská škola Neumětely, okr. Beroun

příspěvková organizace

Příbramská 163

 

ŘEDITEL ŠKOLY

Mgr. Martin Henyš

tel: 722 215 774,

e-mail: skola@obec-neumetely.cz

www.obec-neumetely.cz/zs-a-ms-neumetely

 

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

Obec Neumětely

Příbramská 43

267 24 Neumětely

 

IČO  ŠKOLY:

70988978

 

 

IZO ŠD:

162100230

 

tel.: 722 215 774

 

Charakteristika zařízení

Školní družina je určena žákům 1.,2. a 3. ročníku a je umístěna v prvním patře budovy školy.

Školní družina má 1 oddělení s kapacitou 20 žáků. Personálně je provoz družiny zabezpečen jednou vychovatelkou na částečný úvazek. Provoz ŠD je od 6.30 hodin do 8.40 hodin. Později pokračuje podle platného rozvrhu buď po skončení 4.vyučovací hodiny    (11.40 hod.) nebo 5 vyučovací hodiny (12.35 hod.). Provoz školní družiny končí v 15.30 hodin.

Počty přítomných dětí se v průběhu činnosti ŠD mění, odcházejí domů nebo do zájmových kroužků.

 

 

 

 

 

 

Konkrétní cíle vzdělávání

- Vychází a čerpá z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kde se usiluje  

   o naplnění těchto cílů:

- umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů

- vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné

  osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti

- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních

  situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě

- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný

- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi

 

 Délka a časový plán vzdělávání

- Školní družina zahrnuje ve svém vzdělávacím cyklu plán vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ

  na jeden školní rok. Specifikuje rozdílnost a náročnost práce podle jednotlivých ročníků,   

  tedy  psychické a fyzické zdatnosti.

 

Formy vzdělávání

- Podle vyhlášky MŠMT o zájmovém vzdělávání jsme stanovili následující formy vzdělávání:

 

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost

- Zahrnuje pravidelnou činnost přihlášených účastníků dle programu ŠVP ŠD.

 

Osvětová činnost

- Poskytování informací v oblasti prevence sociálně-patologických jevů.

 

Individuální práce

- Vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, práce s talentovanými jedinci.

 

Nabídky spontánních činností

- Spontánní aktivita je praktikována za dozoru vychovatelky tak, aby se dítě mohlo samostatně projevit a rozhodnout o své činnosti. Vychovatelka zde funguje pouze jako rádce a dozor. Tato činnost je provozována zejména v odpolední klidové činnosti či pobytu venku.

 

Obsah vzdělávání

- Navazuje na Školní vzdělávací plán a vychází z něj. Vzdělávací oblasti základního vzdělávání jsou:

 

- Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitosti přírody;        

  Člověk a jeho zdraví)

- Jazyk a jazyková komunikace

- Matematika a její aplikace

- Informační a komunikační technologie

- Člověk a společnosti

- Člověk a příroda

- Umění a kultura

- Člověk a zdraví

- Člověk a svět práce

- Průřezová témata základního vzdělávání:

- Osobnostní a sociální výchova

- Výchova demokratického občana

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

- Multikulturní výchova

- Environmentální výchova

- Mediální výchova

 

 Podmínky pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Pro děti s psychickými, fyzickými či kombinovanými vadami jsme schopni zajistit tyto podmínky:

  Personální oblast

- zajistit proškolení vychovatelky v dané oblasti

- dostatečné personální zajištění aktivit

 

 Technická oblast

 - eliminace situací, ve kterých by došlo ke zranění integrovaného žáka

 

 Materiální oblast

 - zajistit speciální didaktické a kompenzační pomůcky

 - Mezi podmínky vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami patří i vytváření      

   podmínek pro rozvoj mimořádně nadaných dětí. Jsou to tyto možnosti:

 - aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahu a sociální a emocionální  

   inteligence

 - možnost a způsob zařazení účastníka do aktivit primárně určených vyšším věkovým

   skupinám

 - odborná připravenost pedagogických pracovníků

 

Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončení vzdělávání

- Přijímání účastníků činnosti je obecně platnými předpisy ohraničeno jen věkem či návazností na školní docházku:

- Činnost ŠD je určena  pro žáky 1. – 3. ročníku základní školy.

- Dítě je do ŠD přijímáno na základě písemné přihlášky – zápisního lístku.

- Do ŠD je dítě přihlašováno vždy jen na jeden školní rok.

- Doklad o ukončení školního roku ve školní družině se nevydává.

 

 

Popis materiálních podmínek

- ŠD je umístěna v učebně školy. Učebna je vybavena počítačem připojeným k internetu a datovému projektoru, školní

  tabulí, stolními hrami a stavebnicemi, žíněnkami určenými k odpočinku. V zadní části   učebny je prostorný koberec, k tvořivým činnostem jsou využívány lavice.

 

 

 

 

 

Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení

- vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání – vychovatelka vybírá věkově přiměřenou

  činnost, při které nedojde ke zranění dítěte

- stravovací návyky a pitný režim – vychovatelka dbá na hygienu a kulturu stolování, dohlíží

  nad pitným režimem dětí

- zdravé prostředí – podle platných norem, tj. dle vyhlášky ministerstva č. 410/2005 Sb., o

  hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a

  vzdělávání mladistvých (vlastní vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost,

  čistota, větrání, vhodný nábytek, hygienické vybavení prostorů)

- bezpečné pomůcky – vychovatelka dbá na používání věkově přiměřených pomůcek

- ochrana před úrazy a eliminace nebezpečných situací – vychovatelka eliminuje možné úrazy

  proškolením na začátku školního roku a opakováním během školního roku. Svým

  pedagogickým působením neustále nabádá k dodržování bezpečnosti, děti má neustále v

  zorném poli.

- označení nebezpečných předmětů – vychovatelka seznámí žáky s provozními řády

  využívaných prostor – škola, ŠJ, ŠD, zahrada

- bezpečnost silničního provozu – mimo budovy ZŠ a ŠD zodpovídá vychovatelka za 26 dětí.

  Děti jsou na začátku roku poučeny o bezpečnosti silničního provozu, během roku je poučení  

  opakováno. Pokud dojde k situaci, že se počet dětí navýší nad 25, je pověřena doprovodem

  dětí další osoba.

- dostupnost prostředků první pomoci – školní družina má přístup k dostupně umístěné

  lékárničce PP

 

 

Psycho-sociální podmínky

- pohoda prostředí a příznivé sociální klima – vychovatelka vede k otevřenosti a partnerství v

  komunikaci, úctě, toleranci, uznání, empatii a pomoci druhému

- respektování potřeb jedince – vychovatelka organizuje činnost vycházející ze zájmů účastníků

- věková přiměřenost a motivující hodnocení – vychovatelka respektuje individualitu dětí,

  hodnotí v souladu s jejich možnostmi

- ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy – vychovatelka se pedagogickým  působením snaží zabránit socio-patologickým jevům

- spoluúčast na životě zařízení – vychovatelka preferuje společné plánování činnosti, vlastní

  podíl dětí na případném řízení a následném hodnocení

- včasná informovanost – vychovatelka včas informuje děti a jejich zákonné zástupce o

  činnostech ve školní družině

 

Zveřejnění školního vzdělávacího plánu ŠD

- webové stránky školy 

 

 

 

 

 

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné
Činnosti ve školní družině

- Přivítání prvňáků (září)

- Pouštění draků (říjen)

- Vánoční těšení – nácvik na vánoční besídku (prosinec)

- Sněhové hrátky (leden)

- Karneval – výroba masek (únor)

- Velikonoční příprava (březen)

- Projektový den – Den Země: environmentálně zaměřený projekt (duben)

- Pálení čarodějnic (duben)

- Mezinárodní den matek – výroba dárků (květen)

- Mezinárodní den dětí – den her (červen)

 

Stanovení cílů a obsahu časového plánu v příležitostné činnosti ŠD

Téma: podzimní období

Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ – stolování, hygiena stolování, pravidla slušného chování, úcta k dospělým, příroda na podzim, estetika

Podokruhy:

- Škola: Poznej a orientuj se ve škole, okolí školy, okolí družiny, dopravní situace, BESIP

- Stolování: hygiena rukou, pravidla stolování, zdravá strava

- Slušné chování: mezilidské vztahy, zdravení, prošení, děkování, úcta

- Estetika: barvy podzimu, výtvarné a pracovní techniky, práce s přírodninami

 

Čas: rozsah 55 hodin

Věk: věkové přizpůsobení žákům v rozmezí 1. – 3. třídy ZŠ

Pomůcky: knihy, časopisy, encyklopedie, mapy, materiály BESIPu, výtvarné potřeby

 

Cíle:

- rozšiřování slovní zásoby a vědomostních obzorů

- vyjasnění vztahu dítě – dospělý

- vytváření vztahů dětí mezi sebou

- eliminace nebezpeční na silnici

- osvojení si metod práce s informacemi

- rozvoj estetického cítění

- získávání nových poznatků použitelných v dalším životě

 

Obsah: žáci se naučí orientovat se v prostředí a v mezilidských vztazích

Metody práce: vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, hry, soutěže, kresby, výtvarné techniky, huba, zpěv

Formy: skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

  Dítě:

- pojmenovává dění kolem sebe

- účelně využívá volný čas

- citlivě vnímá okolní skutečnosti

- dokáže vyhledávat informace

- odpovědně plní svěřené úkoly

- dává věci do souvislostí

- dokáže diskutovat

 

Klíčové kompetence:

- kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, zpracovává

  a reprodukuje jednoduché texty, formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle,

  účastní se diskuzí, nebojí se vyjádřit vlastní názor

- kompetence sociální a personální – využívá zkušeností jiných lidí, přijímá hodnocení svých  

  výsledků, pečuje o své fyzické a duševní zdraví, uznává autoritu, umí pracovat v kolektivu,

  přijímá hodnocení svých výsledku radu i kritiku, pečuje o své fyzické a duševní zdraví

- kompetence pracovní – dítě se připravuje na budoucnost v oblasti vzdělání, zručnosti

  a dovednosti

- kompetence k učení – poznává smysl a cíl učení, podílí se na plánování, řízení a organizování

  vlastního učení, dítě vyhledává potřebné informace, stanovuje si cíle a priority

 

Průřezová témata:

osobnostní a sociální výchova – pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry

                                           environmentální výchova

 

 

Téma: zimní období

 

Vzhledem k méně příznivému počasí jsme se zaměřili více na práci v interiéru.

Tematické okruhy: zimní sporty, příroda, zdraví, tradice a zvyky, literatura, estetika – zručnost, environmentální výchova, obec

 

 

Podokruhy:

- Příroda: pozorování přezimujícího ptactva, krmení ptáků, výroba krmítek

- Zdraví: otužování, zdravá strava, skladba jídelníčku, ovoce, hygiena stolování

- Tradice a zvyky: Advent, Mikuláš, Vánoce, zpěv a poslech koled, Tři králové, Masopust

- Literatura: četba na pokračování

- Obec: místní úřad, knihovna, pošta, nádraží, obchod

- Estetika: zimní barvy, výtvarné a pracovní techniky

- Environmentální výchova: osvojení si návyku třídění odpadu

 

Čas: rozsah 55 hodin

Věk: věkové přizpůsobení žákům v rozmezí 1. – 3. třídy ZŠ

Pomůcky: knihy, časopisy, encyklopedie, mapy, výtvarné potřeby, pracovní materiál

 

 

Cíle:

- osvojení si metod práce s informacemi

- rozvoj estetického cítění

- získávání nových poznatků použitelných v dalším životě

- rozšiřování znalostí a dovedností

- využití praktických zkušeností

- účelné trávení volného času

- rozvoj pohybu, uvolnění, relaxace

- rozvoj individuálních schopností

 

Obsah: žáci se naučí orientovat se v prostředí, chránit své zdraví, rozumět svému tělu

Metody práce: vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, hry, soutěže, kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv

Formy: skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Dítě:

- pojmenovává dění kolem sebe

- účelně využívá volný čas

- citlivě vnímá okolní skutečnosti

- dokáže vyhledávat informace

- odpovědně plní svěřené úkoly

- dává věci do souvislostí

- dokáže diskutovat

 

Klíčové kompetence:

- kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, formuluje své

  myšlenky, aktivně se účastní diskuzí, zpracovává jednoduché texty a témata, dokáže pracovat  

  ve skupině

- kompetence sociální a personální – přijímá hodnocení svých výsledků, radu i kritiku, dále se

  vzdělává, pečuje o své fyzické i psychické zdraví, využívá zkušeností jiných lidí, dokáže

  komunikovat, uznává autoritu, podporuje mezilidské vztahy a vyzná se v nich

- kompetence pracovní – dítě se připravuje na budoucnost v oblasti vzdělání, zručnosti

  a dovednosti

- kompetence k učení – poznává smysl a cíl učení, podílí se na plánování, řízení a organizování

  vlastního učení, vyhledává potřebné informace, efektivně se učí a pracuje, realisticky hodnotí

  své výsledky

 

 

Průřezová témata:

osobnostní a sociální výchova – pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry

                                           environmentální výchova

Téma: jarní období

Tematické okruhy: sport, příroda, domov – rodina, komunikace, zájmy, literatura, hudba, pracovně-technické činnosti, opakování zásad stolování, obec

 

 

 

Podokruhy:

- Příroda: pozorování, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata, hnízdění ptáků, přírodovědné

  vycházky

- Komunikace: verbální, neverbální, porozumění, chápání druhých, empatie

- Literatura: dětská poezie a próza, ilustrace, ilustrátoři

- Domov: rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří, bydlení

- Obec: známé osobnosti Pěčína a okolí, pamětní místa, historicky zajímavé objekty

 

Čas: rozsah 55 hodin

Věk: věkové přizpůsobení žákům v rozmezí 1. – 3. třídy ZŠ

Pomůcky: knihy, časopisy, encyklopedie, mapy, výtvarné potřeby, pracovní materiál

 

Cíle:

- osvojení si metod práce s informacemi

- rozvoj estetického cítění

- získávání nových poznatků použitelných v dalším životě

- rozšiřování znalostí a dovedností

- využití praktických zkušeností

- účelné trávení volného času

- rozvoj individuálních schopností

- rozvoj slovní zásoby, odborná terminologie

 

Obsah: žáci se naučí používat verbální i neverbální komunikaci, poznávat a chránit přírodu, sžívat se s ní

Metody práce: vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, hry, soutěže, kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv

Formy: skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Dítě:

- pojmenovává dění kolem sebe

- účelně využívá volný čas

- citlivě vnímá okolní skutečnosti

- dokáže vyhledávat informace

- odpovědně plní svěřené úkoly

- dokáže diskutovat

- přijímá a plní odpovědně jemu svěřené úkoly

- pracuje v souvislostech

- účastní se diskusí a vyjadřuje vlastní názor

 

Klíčové kompetence:

-kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, zpracovává jednoduché texty, vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování

- kompetence sociální a personální – dítě spolupracuje, odhaduje výsledky svého jednání a chování v různých situacích, stanovuje si cíle a priority, využívá zkušeností jiných lidí, přijímá radu i kritiku, zvládá mezilidské vztahy

- kompetence pracovní – dítě se připravuje na budoucnost v oblasti vzdělání, zručnosti a dovednosti

- kompetence k učení – poznává smysl a cíl učení, podílí se na plánování, řízení a organizování vlastního učení, dále se vzdělává, umí používat pojmy kvalifikovaného charakteru při řešení konkrétních úkolů, klade si vzdělávací cíle, dokáže realisticky hodnotit své výsledky

 

Průřezová témata:

osobnostní a sociální výchova – pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry

                                           environmentální výchova

Téma: letní období

Tematické okruhy: sport, příroda, zájmy, literatura, hudba, barvy, prázdniny

Podokruhy:

- Příroda: pozorování změn v přírodě, léčivé byliny, práce s encyklopedií

- Literatura: četba na pokračování

- Barvy: barvocit, letní odstíny, tematické výtvarné a rukodělné práce

- Prázdniny: táborové písně, orientace v přírodě a terénu, první pomoc v přírodě, ochrana

  zdraví

 

Čas: rozsah 10 hodin

Věk: věkové přizpůsobení žákům v rozmezí 1. – 3. třídy ZŠ

Pomůcky: knihy, časopisy, encyklopedie, výtvarné potřeby, pracovní materiál

 

Cíle:

- osvojení si metod práce s informacemi

- rozvoj estetického cítění

- získávání nových poznatků použitelných v dalším životě

- rozšiřování znalostí a dovedností

- využití praktických zkušeností

- účelné trávení volného času

- rozvoj individuálních schopností

- rozvoj slovní zásoby, odborná terminologie

 

Obsah: žáci se naučí orientaci v přírodě, získají praktické dovednosti při pobytu venku, naučí se komunikovat a spolupracovat při aktivitách a hrách v přírodě

Metody práce: vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, hry, soutěže, kresby, výtvarné techniky, hudba, zpěv

Formy: skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Dítě:

- pojmenovává dění kolem sebe

- účelně využívá volný čas

- citlivě vnímá okolní skutečnosti

- dokáže vyhledávat informace

- odpovědně plní svěřené úkoly

- dokáže diskutovat

- přijímá a plní odpovědně jemu svěřené úkoly

- pracuje v souvislostech

- účastní se diskusí a vyjadřuje vlastní názor

 

 

 

Klíčové kompetence:

- kompetence komunikativní – dítě vyjadřuje pocity, formuluje své myšlenky srozumitelně a

  souvisle, zpracovává jednoduché texty, vystupuje v souladu  se zásadami kultury projevu a

  chování, nebojí se aktivně účastnit diskuse

- kompetence sociální a personální – dítě spolupracuje, odhaduje výsledky svého jednání a

  chování v různých situacích, stanovuje si cíle a priority, využívá zkušeností jiných lidí,

  přijímá radu i kritiku, zvládá mezilidské vztahy

- kompetence pracovní – dítě se připravuje na budoucnost v oblasti vzdělání, zručnosti

  a dovednosti, přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly, podněcuje týmovou práci vlastními  

  návrhy

- kompetence k učení – poznává smysl a cíl učení, podílí se na plánování, řízení a organizování

  vlastního učení, dále se vzdělává, umí používat pojmy kvalifikovaného charakteru při řešení

 konkrétních úkolů, klade si vzdělávací cíle, dokáže realisticky hodnotit své výsledky, ke

 svému učení využívá různé informační zdroje, včetně zkušeností svých a jiných lidí,

 experimentuje

 

Průřezová témata:

osobnostní a sociální výchova – pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry

                                           environmentální výchova

 

 

 

Zájmové vzdělávání v pravidelné činnosti ve školní družině

Pravidelná činnost ve školní družině: 

- ranní družina - doba před začátkem vyučování, která zahrnuje spontánní činnost (stavebnice, stolní a deskové hry, kreslení, vybarvování, puzzle, individuální hry).

- hygiena a kultura stolování - doba ve školní jídelně

- odpočinková a rekreační činnost - spontánní činnost v herně nebo na školní zahradě vedoucí

  k relaxaci a odreagování po školní výuce

- příprava na vyučování - didaktické hry, matematické a vědomostní soutěže, kvízy, hlasité

  čtení, prohlubování školních znalostí

- pravidelné bloky - BESIP, pravidla slušného chování, kultura, sport, zvyky, tradice, obyčeje,

  literatura (dětské knihy, autoři, ilustrátoři, četba na pokračování), hudba, zpěv, rytmické hry