Neumětely

Na webových stránkách se pracuje!!!

Školní řád ZŠ

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NEUMĚTELY, okr. Beroun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ

Č.J. 29/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola: Základní škola a Mateřská škola Neumětely, okr. Beroun

Školní řád

Č.j.:  29/2015

Účinnost od:  1.9.2015

 

Obsah:

 

I.

Úvodní vymezení

II.  

Práva a povinnosti žáků

III. 

Práva a povinnosti rodičů

IV.

Práva a povinnosti zaměstnanců školy

V.  

Práva a povinnosti pedagogických zaměstnanců školy

VI. 

Práva a povinnosti třídních učitelů

VII.  

Provoz školy (vnitřní režim)

VIII.  

Bezpečnost, prevence

IX. 

Zacházení s majetkem školy

X. 

Hodnocení výsledků žáka

XI.  

Řád školní družiny

                                  

 

Přijala:

Pedagogická rada

28.8.2015

 

 

 

 

 

 

Rada školy,

28.8.2015

………………………………

statutární orgán

 

 

 ………………………………

 předseda Rady školy  

                                                                                         

 

Úvodní vymezení

  

Škola poskytuje vzdělání, zajišťuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami humanity a demokracie, poskytuje mravní, etickou a estetickou výchovu žáků. Základní škola připravuje žáky na další vzdělávání a uplatnění v praxi. Zřizovací listina ze dne 22.10.2002

 

Žádné ustanovení školního řádu nesmí být v rozporu se Zřizovací listinou, zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou MŠMT 48/2005 o základní škole, Listinou základních práv a svobod a dalšími  ustanoveními vymezujícími základní práva a povinnosti osob, ke kterým se vztahuje.

Není-li uvedeno jinak, řídí se každý účastní školního života obecně platnými společenskými normami a zvyklostmi.

Některá ustanovení mohou být upravena nebo doplněna pravidly třídy.

 

 

 

 

 

Práva a povinnosti žáků

 

Žák má právo na svobodu projevu. Má možnost aktivně ovlivňovat výuku a spolupodílet se na školním životě.

 

Každý žák má právo svobodně, slušnou formou vyjadřovat své názory. Má právo na informace, na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Nesmí být vystaven svévolnému zasahování do jeho soukromého života, rodiny, domova, oficiální soukromé korespondence.

Žák má právo být chráněn před jakýmkoli tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením a zanedbáváním. Má právo na volný čas, přiměřený odpočinek, účast při hře či oddechové umělecké a sportovní činnosti úměrné jeho věku.

Žák je povinen chránit své zdraví a zdraví spolužáků.

 

Žák odpovídá za své chování ve škole i mimo ni. Školu musí náležitým chováním reprezentovat i na veřejnosti.           

 

Žák respektuje školní řád, upozornění všech pracovníků školy, vykonává  služby, kterými je pověřen.

Dodržuje základní bezpečnostní opatření – chová se ohleduplně ke svým spolužákům, neruší je svým projevem, neběhá po chodbách, neotevírá okna  bez pokynů učitele (kromě větrací polohy), nemanipuluje s elektrickými spotřebiči a zdroji elektrického napětí, nemanipuluje s otevřeným ohněm, ani ostrými předměty bez vědomí učitele. Oděv a účes má vždy přizpůsobený tak, aby nepředstavoval pro žáka při dané činnosti zvýšené nebezpečí úrazu, při pochybnostech se řídí pokyny vyučujícího. Je přísně zakázáno donášet do školy jakékoli zbraně, nože (vyjma případů, kdy se tak děje podle pokynu učitele), výbušniny, zábavní pyrotechniku, vysoce hořlavé či jedovaté látky, apod.

 

Žák dodržuje základní hygienická opatření – provádí pravidelnou osobní hygienu, chodí čistý, upravený, oděv není vyzývavý či jinak nepatřičný (provokativní nebo vulgární nápisy, apod.). Pracovní místo má upravené, učebnice a učební pomůcky udržuje v čistotě. Škola neomezuje žáka při dodržování pitného režimu – umožňuje-li to daná činnost. Nevystupuje-li chování žáka z přijatelných mezí, neomezuje-li okolí a nevyrušuje-li ostatní žáky při práci, není žák omezován ve svých zdravotních a hygienických potřebách. Žák může v nutném případě během hodiny odejít na toaletu, vždy však požádá vyučujícího. (Odchází vždy jen jeden žák a to po nezbytně nutnou dobu.

 

Ve škole, při akcích pořádaných školou, v areálu školy, ale i v celé obci Neumětely je žákům školy zakázáno kouření, pití alkoholu, používání a distribuce dalších návykových látek. Porušení tohoto ustanovení bude posuzováno jako velmi závažné porušení školního řádu, případně – dle charakteru a situace – postoupeno  přestupkové komisi,  oddělení  Péče o dítě nebo Policii ČR.

 

 

 

Žák se chová ekologicky a svým jednáním nezatěžuje prostředí, v kterém žije. Třídí odpad (využívá k tomu školní nádoby na plast a papír a venkovní kontejnery na tříděný papír) chová se ohleduplně ke svému okolí, neničí porosty, netrápí  jakékoli živočichy, apod. Netříděný odpad vyhazuje výhradně do nádob k tomu určených (koše, popelnice). Žák se tímto ustanovením řídí i v případě, jestliže si odnáší ze školní jídelny jakékoli potraviny v obalu, slupce, apod. I v tomto případě respektuje zákaz odhazování těchto odpadků jinam, něž do vyhrazených nádob. Po skončení vyučování neopustí své pracovní místo, aniž by si zkontroloval, zda zůstalo čisté, bez stop jeho práce a bez jakýchkoli odpadků. V opačném případě uvede místo do původního stavu. Žák šetří vodou, elektrickou energií a spotřebním materiálem.

 

Přináší-li si žák do školy mobilní telefon, vypíná jej zásadně před vstupem do budovy. Používání mobilních telefonů žáky je v budově školy zakázáno. (Při porušení tohoto nařízení vyučující telefon odebere (na žádost žáka vyjme a vrátí SIM kartu) a žák si vyzvedne telefon po skončení vyučování. Při opakovaném prohřešku upozorní učitel rodiče a požádá je o spolupráci. Hračky, elektronické ruční hry, walkmany, discmany, případně další obdobná zařízení, která svým provozem neruší ostatní žáky, jsou ve škole o přestávce povoleny. (Pozn.: Tyto věci nespadají do běžné výbavy žáka, nejsou tedy pojištěné a škola za ně neručí.)

 

 

Práva a povinnosti rodičů

 

Zákonný zástupce (dále jen rodič) má právo být o svém dítěti v plné míře a včas informován. Další práva na informaci vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb.

Základním prostředkem, který slouží k předávání informací o prospěchu a chování dítěte a celkovém životu školy, jsou třídní schůzky. Další informace jsou poskytovány prostřednictvím osobního jednání, školní dokumentace, webových stránek školy, vývěsek, žákovských knížek, notýsků, apod. Na začátku školního roku obdrží každý žák informační list (příp. brožuru), který obsahuje základní informace k organizaci školního roku, konání třídních schůzek, období prázdnin, zápisu, přijímacích zkoušek, tradičním akcím školy, apod.

Rodič musí být včas informován o výrazně zhoršeném prospěch dítěte, tzn. zhoršení o dva stupně a více, stejně jako o neuspokojivém chování dítěte. O napomenutí, důtce či sníženém stupni z chování je rodič informován prokazatelným způsobem. Při závažnějším či opakovaném prohřešku vyzve škola rodiče ke spolupráci při řešení jednotlivých problémů a snaží se s nimi společně hledat vhodná opatření, jež by vedla k dodržování školního řádu. Za tímto účelem zve rodiče na osobní jednání.  V odůvodněných případech požádá o účast i zástupce dalších institucí a specializovaných zařízení. Z osobních jednání pořizuje vždy zástupce školy zápis z jednání, jehož součástí je doporučení školy, požadavek školy vůči rodičům, vyjádření rodičů, závazný termín, v kterém má být požadavek naplněn, a podpisy zúčastněných stran.

Rodič má právo požadovat od školy jakékoli informace v tom smyslu, v jakém toto právo upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Rodič má právo vyžadovat pro své dítě rovné podmínky ve vzdělávání, bezpečné a podnětné prostředí, klid a hygienicky nezávadné podmínky pro práci.

 

Rodič je povinen řídit se pravidly pro uvolňování a omlouvání žáků. 

 
Práva a povinnosti zaměstnanců školy

 

Práva a povinnosti zaměstnanců školy upravuje zákoník práce, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vyhláška MŠMT č. 48/2005 o základní škole, organizační řád školy, pracovní řád zaměstnanců ve školství, etický kodex školy, náplně práce dle zařazení, vnitřní směrnice školy, krizový plán a další související předpisy.

 

Práva a povinnosti pedagogických zaměstnanců školy

 

Podstatou působení pedagogického zaměstnance je vlastní práce s dětmi.

Pedagogický zaměstnanec má právo na vlídné zacházení, vytvoření  vhodných podmínek k práci, zajištění těch základních služeb, které jsou nezbytné pro kvalitní práci. Má právo na přímé a slušné jednání ze strany zaměstnavatele, informační zdroje nutné pro svou práci, odpovídající provozní podmínky a technické zabezpečení odpovídající odborným a didaktickým potřebám učitele.

 

Pedagogický zaměstnanec je povinen vystupovat vůči dítěti vždy v jeho zájmu a jeho zájmy hájit. Dále je povinen vystupovat v jednání s rodiči kultivovaně, v rámci profesních možností a jednat bez osobních pohnutek. Při jednání s rodiči vychází z předpokladu, že společenské role, kterou rodič a učitel zaujímají, nejsou totožné a zároveň má vždy na vědomí, že při nedobrém vztahu rodičů a školy  bude  další působení učitele na žáka velmi neefektivní.

Pracovní dobou se rozumí doba přímé výchovně vzdělávací práce (vlastní výuka) a doba nepřímé výchovně vzdělávací práce (práce související s vyučovací a výchovnou činností). Pedagogický zaměstnanec nemusí být po celou pracovní dobu na pracovišti, ovšem v dopoledních hodinách je od něj přítomnost vyžadována z důvodů možného zástupu.

 

Pedagogický zaměstnanec je ve škole přítomný v době své výuky, dohledů a dalších souvisejících prací, zejména při schůzích metodických orgánů, poradách svolaných ředitelem školy a informačních třídních schůzkách s rodiči. Dále je učitel na pracovišti přítomný podle pokynů zástupkyně nebo ředitele.

 

Pracemi souvisejícími s vyučovací a výchovnou činností se rozumí osobní příprava na vyučování a výchovnou činnost, příprava učebních pomůcek a přístrojů didaktické techniky, příprava materiálů k vyučování, vedení předepsané dokumentace, oprava písemných a grafických prací žáků, dohled nad žáky, jednání s rodiči a dalšími pedagogickými pracovníky, porady, studium a samostudium, společné semináře, práce na tvorbě školních dokumentů, projektů, apod.

 

Pedagogický zaměstnanec (dále jen učitel) přichází do školy nejpozději 15 minut před zahájením vyučování.

Učitel přichází do hodiny včas.

Vyučující poslední hodiny dohlédne na pořádek v učebně, zavření oken, odstranění závad. Závady, které vyžadují odbornější zásah nahlásí řediteli školy. Žáky odvede do šatny,  družinové děti předá osobně příslušné vychovatelce ŠD.

 

Učitel dodržuje předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. Při úrazu poskytne žákovi nebo jiné osobě první pomoc. Hlavním úkolem dohlížejících je zajistit bezpečnost žáků. Každý úraz žáka zapisuje příslušný učitel do knihy úrazů. Při následné absenci, na žádost zákonného zástupce či pokud je pravděpodobné, že žákovi bude poskytnuta náhrada za bolest, sepisuje učitel na předepsaném formuláři protokol a bez prodlení ho předává řediteli školy k odeslání.

 

Všichni pracovníci dbají na zavírání (zamykání) vstupních dveří školy.

Do žákovských knížek zapisuje učitel známky, pochvaly a poznámky osobně a se zkratkou svého podpisu. Pokud si zapisují žáci sami jiná sdělení pro rodiče, zodpovídá učitel i za správnost textu.

 

Vyučující pravidelně informuje rodiče o  prospěchu žáka, sděluje mu všechny závažné známky zápisem do žákovské knížky. Informuje ho o každém mimořádném zhoršení prospěchu či chování žáka.

 

Organizační a administrativní záležitosti stejně jako návštěvy rodičů si vyučující vyřizují v době mimo vyučování.

 

V případě onemocnění je učitel povinen oznámit svou nepřítomnost řediteli školy co nejdříve. Pokud mu to umožňuje zdravotní stav, zveřejní své přípravy na hodinu na místě obvyklém.

Opakující se či výraznější kázeňské problémy žáků řeší učitel včas, s třídním učitelem a výchovným poradcem. 

Je nepřípustné, aby učitel posílal žáka v době výuky za dveře nebo mimo budovu k vyřizování soukromých i služebních záležitostí učitele nebo jej pouštěl samotného bez písemné žádosti rodičů k lékaři. V případě kázeňských problémů při hodině je krajním, ale možným řešením předání žáka jinému pedagogickému pracovníkovi školy, řediteli, apod.

 

 

Práva a povinnosti třídních učitelů

 

Základní osnovou výchovného působení na žáka je každodenní a dlouhodobá poctivá práce třídního učitele. Práce třídního učitele je považována za vysoce zodpovědnou a naprosto podstatnou pro formování návyků a postojů, rozvoj komunikačních dovedností, pěstování zdravého přístupu k práci, spolupráci a vzdělávání, pro úspěšné a efektivní absolvování školní docházky.

 

Třídní učitel má právo na zajištění vhodných podmínek pro svou náročnou práci a na tzv. zvláštní příplatek za třídnictví.

 

Třídní učitel věnuje pozornost zdravotnímu stavu žáka, vlivu rodinného prostředí, prospěchu a chování žáka. O závažných skutečnostech informuje ostatní vyučující. Podle potřeby včas zve rodiče do školy, informuje je o problémech žáka a hledá spolu s rodiči další možný postup. Úzce spolupracuje s výchovným poradcem, vedením školy a s ostatními vyučujícími své třídy.

 

Třídní učitel ustanoví žákovskou službu, která se stará o pořádek ve třídě, zalévání květin, mazání tabule, apod.

 

Dále je třídní učitel zodpovědný za vytvoření pravidel třídy, která nepřesahují rámec vymezený tímto školním řádem, a která upravují a doplňují jak ustanovení školního řádu, tak jiné oblasti a problémy, s kterými se třída potýká.

 

Třídní učitel je také zodpovědný za realizaci programu prevence sociálně patologických jevů ve své třídě. Zodpovídá, za probrání učiva o chování žáka v mimořádných situacích,  za poučení o bezpečném chování v době prázdnin,  připomíná významná výročí a památné dny – minimálně následující data:  8. květen, 28. září, 28. říjen a 17. listopad.

 

Třídní učitel má přehled o své třídě a vztazích, které v ní vznikají. Pracuje se třídou preventivně, snaží se udržovat ve třídě sociálně zdravé prostředí, rozvíjí demokratický princip, podporuje spolupráci, vhodné podněty ze strany žáků. Vyhledává a realizuje dle možností setkávání kolektivu i v jiné sociální situaci a v jiném, než školním prostředí (výlety, exkurze, školy v přírodě).

 

 Dohlíží na stav učebny, dbá o její estetický vzhled, je zodpovědný za vytvoření podnětného prostředí ve své třídě i za řádné užívání PC stanice ve třídě (dle pokynů správce sítě). Vede žáky k péči o zařízení školy a  školní pomůcky. Soustavně kontroluje docházku žáků a bez odkladu přijímá opatření  proti pozdním příchodům a absencím. Třídní učitel může z rodinných důvodů uvolnit žáka ze školy pouze na jeden den, žádosti o uvolnění na dva a více dní předkládají zákonní zástupci písemně řediteli školy.

Třídní učitel odpovídá za správné vedení předepsané dokumentace. O napomenutí a důtce třídního učitele rozhoduje výhradně třídní učitel. Toto opatření sděluje prokazatelným způsobem a bez odkladu provede zápis do katalogového listu.

Třídní učitel je zodpovědný za hodnocení chování a toho, jak žák v daném měsíci plnil své povinnosti.

 

Provoz školy (vnitřní režim)

 

Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou  důstojností dítěte.

Vyučování začíná ráno v 8 00 hod. Do šaten žáci přicházejí včas, u vstupu do budovy vypínají mobilní telefony a snímají pokrývku hlavy. Vchod do budovy je otevřen od 7, 40 a zavírá se v 7, 55 hod.

 

Pořádek a dohled při příchodu žáků do školy před ranním vyučováním vykonává u hlavního vchodu školnice. Řádný odchod z budovy a úklid učebny zajišťuje vyučující poslední vyučovací hodiny.

 

Škola nepřebírá odpovědnost za věci, které nejsou součástí běžné výbavy žáka. Pro případ odcizení zajištěných věcí běžné potřeby žáka je škola pojištěna, na ostatní předměty se pojištění nevztahuje. Cennější věci a peníze žáci do školy nenosí a už vůbec neodkládají v šatně. V nutném případě (např.: úhrada výletu, či plaveckého kurzu) požádají třídního učitele o úschovu.

 

Ze šaten odchází žák do třídy přezutý výhradně do tzv. domácí obuvi (venkovní a sportovní obuv není povolena)

 

Žák se řádně se připraví na vyučování, tzn. připraví si na lavici učební pomůcky, učebnici, žákovskou knížku a psací potřeby, nestanovil-li vyučující jinak. Zapomene-li si žák domácí úkol nebo cokoli jiného, omluví se vyučujícímu na začátku hodiny.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled vyučovacích hodin, přestávek a zvonění:

 

hodina č.

od - do

délka přestávky

1.

8.00 – 8.45

20 min.

2.

9,05 – 9,50

10 min.

3.

10,00 – 10,45

10 min.

4.

10,55 – 11,40

10 min.

5.

11,50 – 12,35

 

 

V hodinách se žák chová klidně a ukázněně, sleduje výklad, aktivně se zapojuje do práce, spolupracuje podle pokynů učitele. Chce-li mluvit, hlásí se a čeká, až bude vyzván. Žvýkání, cucání cukrovinek, pojídání potravin, vykřikování a jiné další formy vyrušováni a způsoby chování, které se neslučují s dobrými mravy, jsou nepřípustné. Tyto projevy budou proto hodnoceny jako porušení školního řádu.

 

Na začátku či v průběhu hodiny zdraví žák při vstupu učitele (nebo jiné dospělé osoby) do třídy povstáním.

 

Při vyučování sedí žáci podle zasedacího pořádku, který si určí vyučující v daném předmětu.

Žák oslovuje pedagogy "paní učitelko, pane učiteli, pane řediteli“ apod.

 

O přestávkách žáci svoje jednání přizpůsobují tak, aby na začátku následující hodiny byli opět na svém místě a měli připravené  veškeré potřebné věci pro výuku.

 

Po skončení poslední vyučovací hodiny a po řádném uvedení učebny do původního stavu vč. zvednutí židlí na lavice opouštějí žáci spořádaně a klidně učebnu a odcházejí pod vedením vyučujícího do své šatny. Třída, která poruší zásadu klidného odchodu, se vrátí zpět do třídy a odejde ještě jednou za doprovodu příslušného učitele.

 

Se všemi pracovníky školy jedná žák slušně. K ostatním žákům se chová ohleduplně. Jedná s nimi přátelsky, bez rozdílů, ať jsou jakékoliv rasy nebo náboženského vyznání.

 

Žáci mluví takovým jazykem, který neobsahuje urážlivé, sprosté a neuctivé výrazy. Žák se vždy chová tak, aby nepoškodil pověst svoji, své rodiny ani školy.

 

Žák je povinen upozornit kteréhokoli pedagogického pracovníka školy na jakýkoli náznak šikanování, násilí, brutality či jiného projevu asociálního chování ve svém okolí.

 

Bezpečnost, prevence

 

Za bezpečnost žáků během jejich pobytu ve škole, ale i mimo školu při zaměstnání organizovaném školou, zodpovídá příslušný pedagogický pracovník.

 

Odpovědnost začíná vstupem žáků do šaten v 7 40 hod a končí buď předáním dětí do péče jiného pracovníka (vychovatelky ŠD) nebo odchodem žáků ze školy.

 

Po skončení vyučování nebo stravování není žákům dovoleno zdržovat se ve vlastní budově školy, tj.v prostoru šaten, chodeb k učebnám a v učebnách, tedy v části budovy, která se v době vyučování zamyká. Kdo umožní žákovi další pobyt v budově, přejímá též odpovědnost za jeho bezpečnost a chování.

 

 

Za žáky, kteří zůstávají na školním dvoře nebo v areálu školy i po skončení vyučování, nenese škola zodpovědnost.

 

Všichni pracovníci i žáci školy jsou povinni dodržovat předpisy o protipožární ochraně a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při  práci. Kouření je prostorách školy zakázáno.

 

Rozmístění stálých lékárniček: kancelář MŠ, učebna ZŠ, školní kuchyně

 

Každý úraz vyučující  řádně ošetří, zajistí odborné lékař. ošetření, případně poskytne první pomoc a zavolá záchrannou službu. Následně bez prodlení informuje o dané skutečnosti rodiče. Vyžaduje-li to situace, vyzvedne si na základě výzvy si rodič své dítě osobně. Žák v žádném případě nebude uvolněn bez doprovodu rodiče, či jím pověřené dospělé osoby.

Během vyučování není žákům dovoleno opustit z vlastního rozhodnutí školní budovu, areál školy.

 

Žák je uvolňován z výuky na základě písemné žádosti rodičů. Žádost o uvolnění z výuky během dne musí obsahovat informaci o tom, zda si žáka zákonný zástupce ze školy vyzvedne osobně, či zda smí žák po uvolnění odejít ze školy sám.

 

Žáci mají vždy na paměti možnost úrazu, který mohou způsobit sami sobě, nebo druhým osobám nedodržováním pravidel bezpečnosti a řádu školy.

 

Žáci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření. Z bezpečnostních důvodů se nesmějí naklánět z oken, opírat o zábradlí, stoupat na trubky rozvodů ústředního topení či běhat v prostoru školy.

 

Pobývání v prostoru šaten o přestávkách není přípustné z důvodu bezpečnosti a ochrany osobního majetku žáků.

 

Při exkurzích, výletech a jiných činnostech pořádaných školou dodržují pokyny pedagogického dohledu, dopravní předpisy a pravidla pro přepravu cestujících.

 

Za chování dětí ve volném čase odpovídají zákonní zástupci žáka.

Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen ihned ztrátu oznámit vyučujícímu, o přestávce dohledujícímu učiteli nebo třídnímu učiteli. Obdobně je žák povinen ihned ohlásit každé zranění, k němuž dojde na území školy v době vyučování.

-          Škola má vypracovaný program prevence sociálně-patologických jevů, který je závazný pro všechny třídní učitele, a za který odpovídá koordinátor prevence soc.-pat. jevů. Dále je primární prevence realizována formou projektů ve spolupráci s externími odborníky. 

 

 

Zacházení s majetkem školy

 

Poškozování školního majetku (grafitti, ničení nábytku, učebnic a uč. pomůcek, osobních věcí jiných osob, zařízení toalet, sportovního zařízení, okrasných keřů apod.) je nepřijatelné. V takových případech bude vyzván rodič žáka k jednání o náhradě škody.

Krádeže, poškozování majetku žáků i školy, úmyslné plýtvání energiemi a spotřebními materiály a jiné  majetkové přestupky jsou považovány za závažné porušení školního řádu.

Žák je povinen na jakýkoliv náznak vandalství, či jiného projevu asociálního chování ve svém okolí upozornit kteréhokoliv pedagogického pracovníka školy.

 

Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

 

Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.

 

 Za první pololetí se vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení.

 

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.

 

 Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

 

Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.

 

Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.

 

Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.

 

Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace.

 

Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

 

Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

 

Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

 

V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.

 

Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně.

 

Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru a klasifikace za příslušné období.

 

Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.

 

Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:

-           průběžně prostřednictvím žákovské knížky,

-           před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),

-           případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.

V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě.

 

Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují.

 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník.

 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

 

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady pro hodnocení chování ve škole

 

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.

 

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.

 

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.

 

Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.

 

Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.

 

Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:

-           průběžně prostřednictvím žákovské knížky,

-           před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),

-           okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu.

 

Klasifikace chování

 

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

1 – velmi dobré

2 – uspokojivé

3 – neuspokojivé

 

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, případně i s dalšími učiteli, a schvaluje ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní řád) během klasifikačního období. Chování žáka v době hlavních prázdnin se zohledňuje v prvním pololetí následujícího školního roku.

 

2. Celková klasifikace chování v jednom klasifikačním období nemá vliv na celkovou klasifikaci chování v dalším klasifikačním období.

 

3. Udělení 2., 3. stupně z chování se zdůvodní v katalogovém listě.

 

4. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

 

Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu školy, zásady a pravidla soužití a morálky. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek ve vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.

 

Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu, se zásadami morálky a pravidly soužití. Žák se dopustí závažnějšího přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu školy, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

 

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu školy nebo se dopouští závažnějších přestupků proti zásadám morálky a pravidlům soužití nebo se dopouští poklesků v mravném chování. Chování žáka ve škole i mimo školu je v  rozporu s pravidly slušného chování, zásadami morálky a pravidly soužití. Dopustí se takových závažných provinění nebo přestupků proti školnímu řádu , že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob.

 

 

Výchovná opatření

 

1. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.

 

2. Pochvalu uděluje žákům třídní učitel nebo ředitel školy.

 

3. Proviní-li se žák proti školnímu řádu nebo jiným způsobem, mohou mu být uložena některá z těchto kázeňských opatření:

Napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel před kolektivem třídy, zapíše se do katalogového listu a žákovské knížky, uděluje se bezprostředně po provinění žáka

Důtka třídního učitele – uděluje třídní učitel ústně před kolektivem třídy, zapíše se do katalogového listu a písemně dopisem s návratkou oznámí rodičům, uděluje se bezprostředně po provinění žáka

Důtka ředitele školy – uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele, postup je stejný jako u důtky třídního učitele

 

Snížená známka z chování – viz hodnocení žáků

 

 

4. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku; udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. Napomenutí a důtky třídního učitele se udělují před kolektivem třídy, o důtkách ředitele školy či snížených známkách z chování jsou žáci informováni třídním učitelem před kolektivem třídy, ředitel školy uděluje důtky dle situace a vlastního zvážení buď před kolektivem třídy nebo formou individuálního pohovoru.

 

5. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení.

 

6 . Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.

 

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.

 

Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.

 

Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.

 

Při sebehodnocení se žák snaží popsat:

-           co se mu daří,

-           co mu ještě nejde.

-           jak bude pokračovat dál.

 

Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

 

Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

 

Stupně hodnocení prospěchu

 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1 – výborný,

2 – chvalitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatečný,

5 – nedostatečný.

 

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn (§ 50 odst. 2 školského zákona), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)".

Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu (§ 52 odst. 2 a 3 školského zákona), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "nehodnocen(a)".

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

 

 

Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

1. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.

 

2. Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.

 

3. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.

 

4. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.

 

5. Klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.

 

6. Žáci speciálních základních škol se hodnotí a klasifikují podle pravidel hodnocení a klasifikace žáků v základních školách, přičemž se přiměřeně zohlední charakter postižení (klasifikace s tolerancí).

 

7. Ředitel školy může povolit, aby pro dítě se specifickými poruchami učení byl vypracován pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán, který se může radikálně

 

lišit od výuky v daném postupném ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím(i) a rodiči dítěte; vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. Výsledky se hodnotí slovně.

 

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.

 

9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka, a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.

 

 

 

Řád školní družiny

 

 

Provoz a organizace ŠD

Školní družina při ZŠ v Neumětelích je určena žákům 1. - 3. ročníku. Místnost ŠD je umístěna ve třídě v patře budovy školy, k dispozici má družina i nevelkou hernu. Provoz ranní družiny začíná  v 6.30 hodin, končí v 7.40 hodin. Pak  pokračuje po skončení vyučování 11.40 hod. nebo 12.35 hod..  Končí v 15.30 hod. Počáteční část provozu školní družiny je možno spojit s provozem mateřské školy. Tento pobyt v MŠ je vymezen v samostatné smlouvě. Žáci po vyučování odcházejí s vychovatelkou na oběd,  po obědě do herny školní družiny nebo na školní zahradu.

 Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině, jehož výši určuje ředitel školy, je stanoven na 100,- Kč měsíčně a je vybírán zpětně, za uplynulý měsíc.

Po skončení vyučování si žáky přebírá vychovatelka osobně, žáci, kteří pokračují ve vyučování, docházejí do družiny sami.

Způsob odchodu ze ŠD musí být uveden na zápisním lístku. Pokud žák neodchází sám v určitou dobu, musí ho převzít zákonný zástupce osobně, či osoba zástupcem pověřená. Přebírá-li žáka mimořádně jiná osoba než zákonný zástupce, lze tak činit na základě písemného pověření zákonného zástupce. Toto pověření může pedagogický pracovník ověřit telefonicky.

K mimořádnému samostatnému odchodu žáka ze ŠD  je třeba písemný vzkaz (na lístek, do notýsku) s podpisem a datem. Rodiče přejímají zodpovědnost za bezpečnost žáka během cesty domů.  Nemá-li žák tento lístek, bude ze ŠD odcházet dle času uvedeného na zápisním lístku.

O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.

Na pobyt ve ŠD je doporučeno vhodné oblečení a obuv.

Chování žáků

Vypůjčené hry , hračky a pomůcky po sobě žáci před odchodem vždy uklidí. Žáci dodržují zásady hygieny a společenského chování tak, aby chránili zdraví své i svých spolužáků a neomezovali tak jejich činnost.

Žák šetří a ochraňuje majetek školy i ŠD. Dojde-li k poškození věcí, hraček a majetku školy, neprodleně to nahlásí vychovatelce. Pokud se bude jednat o větší poškození, případ se projedná se zákonnými zástupci žáka a domluví se o způsobu úhrady.

Do ŠD žáci nenosí cenné věci a větší obnosy peněz. Za jejich poškození, ztrátu či krádež škola nenese odpovědnost.

Žák neopouští bez vědomí vychovatelky školní družinu.

Žákům není dovoleno otvírat okna, obsluhovat elektrické spotřebiče či je zapojovat do zásuvek.

Při pohybu po školních chodbách se žáci pohybují pomalu, nesmí se klouzat, skákat ze schodů.

Při pobytu venku žák neleze na průlezky a tělovýchovné zařízení bez svolení vychovatelky.

Každou nevolnost i drobné poranění hlásí žák vychovatelce.

Při nevhodném chování žáka ve ŠD (potíže s kázní) nebo při opakovaném nerespektování řádu ŠD, může být žák postižen důtkou ředitele školy, podmíněným vyloučením nebo vyloučením ze ŠD.  

Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

Žáci mají právo užívat prostory a zařízení ŠD při jejích činnostech.

Mají právo zúčastňovat se akcí, které družina pořádá.

Mají právo dodržovat pitný režim.

Zákonní zástupci sami nahlásí případné změny v zápisním lístku vychovatelce.

 

 

Školní stravování

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) stanovuje ředitel školy tyto podmínky pro poskytování školního stravování:

 

  • způsob placení -hotovostní
  • Stravné se platí jeden den v měsíci a to 15. Pokud na tento den připadne sobota, či neděle, platí se vždy následující pondělí (tj.16., nebo 17.)
  • Přihlašování se provádí písemně, vyplněním přihlášky ke stravování. V případě odhlašování stravy z jakéhokoliv důvodu je toto třeba učinit den předem písemně, či telefonicky – nejlépe formou sms. V nutných případech nejpozději do 7,30 hod. daného dne.
  • výdej do jídlonosičů probíhá v době od 10.30 do 10.45.hod.

 

 

            Závěrečná ustanovení

  1. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9.2015
  2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy a ve třídě školy.
  3. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické poradě dne 28.8.2015.
  4. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli dne 2.9.2015,  seznámení je zaznamenáno v třídních knize.
  5. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu a je jim volně k nahlédnutí na internetových stánkách a ve vestibulu školy.

 

 

 

Mgr. Martin Henyš

ředitel školy


Základní škola a Mateřská škola Neumětely

Příbramská 163, 267 24 Neumětely IČ: 70988978

 

č.j. 26/2020

 

 

Dodatek ke školnímu řádu ZŠ

 

 

         Na základě novely zákona 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zveřejněné ve Sbírce zákonů č 349/2020 dne 20. srpna 2020 jsou podle § 184a odst. 3 žáci povinni účastnit se distanční výuky, je-li tato z důvodů uvedených v §184a odst. 1 tohoto zákona nařízena. Podrobnosti o organizaci této výuky zveřejňuje škola na svých internetových stránkách.

 

 

 Neumětelích  25.8. 2020                                                    Mgr. Martin Henyš

                                                                                              ředitel školy

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, sobota 19. 6. 2021
slabý déšť 30 °C 17 °C
slabý déšť, severovýchodní větřík
vítrSV, 2.2m/s
tlak1015hPa
vlhkost44%
srážky0.73mm

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
1
26
1
27
2
28 29 30 1 2 3 4

Turistika

Turistické známky a vizitky můžete zakoupit na OÚ a v restauraci U Horymíra - součást KD Neumětely viz. interaktivní mapa na wwwTuristická vizitkaTuristická známka