Navigace

Obsah

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ NEUMĚTELY

 

 

     Na základě ustanovení §30, zák.č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel školy školní řád, který upravuje:

 

 

 1. podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole
 2. podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 3. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
 4. patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 5. podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 6. povinnosti rodičů a zodpovědnost vůči MŠ

 

 

 

Adresa:                  ZŠ a MŠ Neumětely

                              Příbramská 163

                              267 24  Hostomice

 

 

Telefon:                 736 446 735

 

 

E-mail:                   škola@obec-neumetely.cz

 

 

Ředitel MŠ a ZŠ:   Martin Henyš

 

 

Zřizovatel:             Obec Neumětely

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Charakteristika MŠ

 

    Naše mateřská škola je jednotřídní. Dochází sem děti od 3 – 6 let. Kapacita MŠ je 24 dětí.

    Pracujeme podle školního vzdělávacího programu ( dále ŠVP ), který je zpracován do několika tématických bloků, a který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a podle podmínek školy.

    Rodiče jsou informování o činnostech, které jsou dětem nabízeny prostřednictvím nástěnek v šatně dětí.

 

 1. provoz MŠ

 

    Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00 hod. Děti docházejí do MŠ od 6:30 do 8:00 hod. ( Pozdější příchod je umožněn po individuální dohodě ).

    Děti, které nejsou v MŠ až do odpoledních hodin, si rodiče vyzvedávají od 11:45 do 12:00 hod. Děti, které zůstávají v MŠ do odpoledních hodin, si pak vyzvedávají od 14:30 hod. do uzavření MŠ. Budova školy se pro bezpečnost dětí zamyká v 8:00 hod. Pokud se někdo dostaví po této hodině, musí použít zvonek a vyčká do příchodu personálu. Režim dne začíná v rámci zdraví dětí ranním cvičením, poté mají děti svačinu a dále hlavními činnostmi, které jsou nastaveny tak, aby se daly měnit podle daných podmínek.

    Trvale je nastavena doba oběda a odpočinku dětí. Ložní prádlo se vyměňuje 1x za 14 dní. Režim dne je vystaven na nástěnce v šatně dětí.

Zabezpečení budovy
- v 8.00   je uzavřen hlavní  vstup do objektu mateřské školy, rodiče mají v případě pozdního příchodu možnost otevření el. zámkem po zazvonění.

Předávání dětí:
- děti se přijímají od 6. 30 - 8. 00 hod.
- do mateřské školy přicházejí a odcházejí děti v doprovodu rodiče, zákonného zástupce, popřípadě pověřené osoby na základě písemné dohody
- rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné
- učitelky odpovídají za děti od doby převzetí dítěte od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům či jimi pověřeným zástupcům předají
- rodiče, zákonný zástupce  předávají dítě  do třídy učitelce zdravé, v opačném případě nahlásí tuto skutečnost učitelce
- při příznacích onemocnění v době pobytu dítěte v mateřské škole jsou rodiče neprodleně telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě
- učitelka  má právo požadovat od rodičů lékařské potvrzení po ukončení nemoci a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu
Omlouvání dětí:
- rodiče omlouvají  nepřítomnost dětí den dopředu, v nutných případech týž den do 7. 30 hod. telefonicky, nejlépe formou sms nebo osobně. Při omlouvání dětí je nutné uvádět dobu nepřítomnosti od-do. Není-li na počátku nemoci dítěte jasné, kdy zpět do školy nastoupí, je třeba nahlásit návrat do MŠ alespoň den dopředu!!!
Dítě v mat. škole potřebuje:
- vhodné a počasí přiměřené oblečení
- náhradní oblečení , oblečení na pobyt venku
- přezůvky, pyžamo, kapesník, vše řádně podepsané, označené aby nedošlo k záměně 

Režim dne

 

 

6:30 – 8:00                             volné hry dětí

8:00 – 8:20                             ranní cvičení

8:20 – 8:30                             hygiena

8:30 – 9:00                             dopolední svačina

9:00 – 9:30                             řízené činnosti ( Vv, Hv, Pv, .atd. )

9:30 – 9:40                             hygiena

9:40 – 10:00                           převlékání

10:00 – 11:15                         pobyt venku ( vycházky, pískoviště, …. )

11:15 – 11:30                         hygiena

11:30 – 12:00                         oběd

12:00 – 12:15                         hygiena

12:15 – 14:15                         odpolední odpočinek dětí

14:15 – 14:30                         hygiena

14:30 – 15:00                         odpolední svačina

15:00 – 16:00                         volné hry dětí

 

 • časové údaje se mohou měnit dle počasí nebo programu

 

 

 

 

2.1 Omluvy dětí

 

     Rodiče omlouvají dítě osobně den předem nebo telefonicky nejpozději do 8,00 hod. pokud není dítě déle než 2 týdny omluveno může ředitel MŠ na základě ustanovení §35, zák. č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, po předchozím písemném upozornění rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

 

2.2 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 

     V měsíci červenci a srpnu (případně v období jarních prázdnin) lze omezit nebo úplně přerušit provoz MŠ, podle místních podmínek a to po dohodě se zřizovatelem školy, na základě ustanovení §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. ( Vyhláška o předškolním vzdělávání )

    Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel na přístupném místě v MŠ.

V případě uzavření MŠ je možnost zajistit  umístění dítěte v náhradní školce v okolí.

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Přijímání dětí do MŠ

 

     Do MŠ jsou přijímány děti od 3 do 6 let. Dítě se do MŠ přijímá na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Ředitel MŠ rozhoduje na základě ustanovení §165 odst. 2 Školského zákona, o právech a povinnostech v oblasti státní správy

 • přijetí k předškolnímu vzdělávání podle §34 Školského zákona
 • ukončení předškolního vzdělávání podle §35 Školského zákona
 • snížení nebo prominutí úplaty za poskytované předškolní vzdělávání podle §123 odst.4 Školského zákona

 

2.4 Přijímací řízení

 

     Místo, termín a dobu, pro podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ, stanoví ředitel MŠ po dohodě se zřizovatelem MŠ. Vše je oznámeno na veřejně dostupném místě.

     Přijato je pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní.

     Žádost o přijetí obdrží zákonní zástupci na místě přijímacího řízení.

     Ředitel domluví termín, do kterého zákonní zástupci předají vyplněnou dokumentaci o dítěti. Dítě může být přijato i během školního roku, pokud to dovoluje kapacita MŠ. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřských škol

 

    Rada obce učinila kritéria, podle kterých budou k docházce do Mateřské školy Neumětely, zřizované obcí Neumětely, přednostně umísťovány děti k pravidelné docházce:

 

 1. děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v obci Neumětely
 2. děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky
 3. děti, které dovršily věk 4 let
 4. děti, které byly umístěny v jeslích a dovršili věk 3 let

 

Doplňující kritéria pro rozhodování o přijetí dětí ve věku 3 let:

 

 1. opakované žádosti, tj. děti neumístěné v minulém školním roce
 2. děti z vícečetných rodin ( 3 a více dětí )
 3. sourozenci ( pokud se najednou hlásí 2 a více dětí z jedné rodiny )
 4. děti z neúplných rodin.

O přijetí dětí nerozhoduje datum ani pořadí podané žádosti.

 

 

2.5 Ukončení předškolního vzdělávání

 

     Ředitel MŠ může na základě ustanovení §35 odst. 1 Školského zákona, po předchozím písemném upozornění, ukončit předškolní vzdělávání jestliže:

 1. zákonný zástupce závažným způsobem a opakovaně narušuje chod MŠ
 2. ukončení doporučí lékař či PPP
 3. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování
 4. dítě není omluveno déle než 2 týdny

 

2.6 Platby v MŠ

 

     Výše úplaty je 500 Kč měsíčně. Platí se vždy 15 den následujícího měsíce. V případě, že je provoz MŠ v daném měsíci omezen (uzavření z důvodu prázdnin, čerpání dovolené) se platba snižuje.

Předškolní děti jsou od platby osvobozeny a to i v případě odkladu školní docházky.

 

2.7 Stravování

 

     Pokud nejsou známy závažné lékařské důvody, stravují se děti vždy pokud jsou přítomny v době podávání jídla. Strava je vlastní ze školní jídelny, která je součástí MŠ. Jakého – li změny ve stravě musí rodič neprodleně hlásit nejpozději do 8,00 hod. Strava se hradí každý 15 den následujícího měsíce a to vedoucí stravování.

 

V průběhu celého dne je dětem zajištěn pitný režim  – ovocné čaje, šťávy.
 

 

 1. Zdravotní péče a bezpečnost dětí

 

     Rodiče jsou povinni nahlásit každou změnu zdravotního stavu dítěte ( inf. Choroby ) a předávat dítě do MŠ zdravé. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ ( teplota, zvracení, … ) jsou rodiče telefonicky informováni.

      Za bezpečnost v MŠ zodpovídají pracovnice od doby převzetí od jejich zástupce do doby předání zástupci nebo jím pověřené osobě. V případě školního úrazu je učitelka ( osoba pověřená ředitelem MŠ ) povinna zajistit prvotní ošetření dítěte a v případě nutnosti zajistit lékařské ošetření ( rodiče jsou okamžitě informováni ) .

     Je dbáno na dodržování hygieny, větrání, vhodné oblečení ve třídě a venku. Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu v MŠ. Délka pobytu venku je přizpůsobena klimatickým podmínkám ( vítr, mráz, déšť, sluneční záření ). 

     Po celou dobu pobytu v MŠ je za bezpečnost zodpovědná učitelka. Pokud je dítě předáno zákonnému zástupci, zodpovídá za jeho bezpečnost on. Mimo území MŠ, do počtu 20 dětí, zodpovídá za bezpečnost učitelka, nad tento počet stanoví ředitel jinou zletilou osobu, která je způsobilá pomoci při zodpovědnosti za bezpečnost dětí. Zákonní zástupci též zodpovídají za obsah sáčku v šatně dětí.

 

Podle § 5, odst.1 vyhlášky č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů vykonává právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy pedagogický pracovník předá dítě zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Žádáme rodiče, aby neposílali děti do mateřské školy samotné. Mateřská škola se z bezpečnostních důvodů zamyká. Otevřeno je pouze v době od 7,40 do 8,00hod. V tuto dobu je přítomen u vchodu dozor. V ostatní čas je škola přístupná pouze po zazvonění. Všechny osoby, vstupující v této době do mateřské školy jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy.

Pedagogické pracovnice jsou pověřeny předat dítě jen zákonným zástupcům a osobám jmenovaným v dokumentu „Zmocnění“, který vyplní zákonní zástupci dítěte. Bez tohoto pověření nesmí učitelky předat dítě jiné osobě ,než zákonným zástupcům. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku stanoví ředitelka mateřské školy počet pracovníků tak, aby na jednoho pedag. pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí. Při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech např. sportovních nebo kulturních akcích školním výletu apod. určí ředitelka dalšího pedagog. pracovníka, ve výjimečných případech zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovně -právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

Při vzdělávání dětí dodržují pedagog. pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci.
Pedagogický pracovník může, pokud má podezření, že dítě není zdravé požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte k docházce do MŠ. Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagog. dozor řídí pravidly silničního provozu, kde není chodník  nebo je-li neschůdný chodí po levé krajnici a kde není krajnice, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky nejvýše dvě vedle sebe, při zvýšeném provozu a nebezpečí smějí jít děti pouze za sebou. Děti používají reflexní vesty. Před cvičením a dalšími pohybovými aktivitami , které probíhají ve třídách nebo venku kontrolují pedag. pracovníci bezpečnost prostorů k těmto aktivitám, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte. Pedagogické pracovnice dbají , aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a individuálním schopnostem dětí. Při pracovních a výtvarných aktivitách při kterých je nezbytné použít nástroje /nůžky, kladívko, apod./  vykonávají děti práci s těmito nástroji opatrně a  výhradně pod dohledem pedagog. pracovníka /nůžky nesmí mít ostré hroty/. Všechny děti  v mateřské škole jsou pojištěny u pojišťovny Kooperativa. Stane-li se úraz v mateřské škole, mateřská škola je povinna zajistit nezbytné ošetření dítěte a neprodleně oznámit úraz rodičům. V ostatních otázkách BOZP se škola řídí směrnicí o BOZP.

 

 

3.2 Ochrana dětí před soc. – pat. jevy

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně - patologickými jevy je výchovně - vzdělávací působení na děti již v předškolním věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou formou - hry, hromadné aktivity  seznamovány s různým nebezpečím  /kouření, počítače, televize, video, vandalismus ,kriminalita / jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. Učitelky se snaží o vytváření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými pracovníky školy a mezi dospělými pracovníky školy a rodiči. Sledují chování dětí a případné projevy diskriminace, nepřátelství a násilí bezprostředně řeší.

 

 

 

 1. Majetek MŠ

 

     Děti jsou zaměstnanci MŠ vedeny k ochraně majetku. V případě úmyslného poškozování bude vše projednáno se zákonnými zástupci a bude požadována oprava či náhrada škody. Pokud dojde k poškození majetku na školní zahradě, opět bude požadována oprava či náhrada škody.

Cenné věci a hračky
Mateřská škola nezodpovídá za cenné věci  a hračky, které si děti z domova přinesou, protože při hře dětí může dojít k poškození nebo ztrátě.
 

 

 

Zákonní zástupci mají právo :

 

 1. na diskrétnost
 2. ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 3. být přítomni výchovným činnostem po dohodě s učitelkou
 4. konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte
 5. přispívat svými náměty a nápady k výchovnému programu školy
 6. projevit připomínky k provozu školy, školní jídelny, učitelce nebo řediteli školy

 

Zákonní zástupci jsou povinni :

 

 1. řádně omlouvat nepřítomnost dítěte
 2. informovat školu o změně zdrav. stavu dítěte
 3. oznamovat údaje do školní matriky ( adresu, tel. číslo, … )
 4. na vyzvání ředitele se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek, týkajících se dítěte
 5. dodržovat školní řád
 6. dodržovat platby týkající se MŠ
 7. dodávat MŠ rozhodnutí o odkladu školní docházky, včetně vyjádření PPP a pediatra a to do termínu zápisu do MŠ, jinak s dítětem nebude počítáno pro příští školní rok

 

 

Práva dítěte  podle Úmluvy o právech dítěte

- dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoj, který si chce potvrzovat svoji identitu (vyrůst v zdravého, tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi)
- dítě má právo, aby mu byla společností  poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
- dítě má právo být respektováno jako individualita, která tvoří vlastní život - právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku
- dítě má právo na  emočně klidné prostředí ,  projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku
- dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení i když nemá pravdu, právo na přátelství, respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny

Dítě má povinnost šetrně zacházet s majetkem školy

 

 

 

Práva a povinnosti pedagogů

- pedagog přispívá svou činností k výše uvedených práv dítěte
- pedagog má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů  
- má právo na důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci
- je povinen odpovídat rodičům na jejich připomínky a dotazy vhodným způsobem
- má právo nepřijmout do mateřské školy dítě nemocné v zájmu zachování zdraví ostatních dětí
- rozhoduje o metodách s postupech pro naplnění výchovných a vzdělávacích cílů školy
 

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 1. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1.9.2014
 2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením na nástěnce v šatně mateřské školy.
 3. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické poradě dne 29.8.2014.
 4. Zákonní zástupci dětí byli s tímto řádem seznámeni vedoucí učitelkou MŠ,  seznámení je zaznamenáno v třídních knize.
 5. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu a je jim volně k nahlédnutí na nástěnce v šatně mateřské školy.

 

 

      

 

Mgr. Martin Henyš                                                                               

ředitel školy                                                                                          

 


Základní škola a Mateřská škola Neumětely

Příbramská 163, 267 24 Neumětely IČ: 70988978

 

č.j. 27/2020

 

Dodatek ke školnímu řádu MŠ

         Na základě novely zákona 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zveřejněné ve Sbírce zákonů č 349/2020 dne 20. srpna 2020 jsou podle § 184a odst. 3) děti navštěvující posledním rokem mateřskou školu povinni účastnit se distanční výuky, je-li tato z důvodů uvedených v §184a odst. 1 tohoto zákona nařízena. Podrobnosti o organizaci této výuky zveřejňuje škola na svých internetových stránkách.

 

 

 Neumětelích  25.8. 2020                                                    Mgr. Martin Henyš

                                                                                              ředitel školy