Navigace

Obsah

Řád školní družiny při ZŠ a MŠ Neumětely

 

  Školní družina má jedno oddělení a k dispozici místnost vedle učebny školy. Po skončení vyučování vyšších ročníků i učebnu a herní prostor v její zadní části. Provoz školní družiny je od 11,45 hod. do 15, 30 hod.

 

Rodiče v zápisním lístku potvrzují čas odchodu dětí z ŠD. Podle těchto údajů pak mohou děti odcházet samy. V případě, že má dítě odejít samo jindy, než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít dítě písemné potvrzení od rodičů. Telefonické uvolnění nebude bráno v úvahu. V případě, že si rodiče dítě po skončení provozu ŠD nevyzvednou, má vychovatelka právo kontaktovat Policii a dítě policistům předat. Za porušování kázně může být dítě z družiny vyloučeno.

 

11,45 – 12,45 oběd, odpočinkové činnosti

12,45  -14,15 soutěže, výtvarné činnosti, hry

14,15 – 15,30 svačina, v případě příznivého počasí pobyt venku, hry

 

  Ve školní družině je určena vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

 

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

 

  Za pobyt dětí v ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje ředitel školy ve výši 100,-Kč měsíčně. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Poplatek se platí zpětně, za uplynulý měsíc. Pokud za žáka není zaplacen  poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení  z družiny od prvního dne dalšího měsíce.

 

  Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsobu odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či  s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

 

  V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 20 žáků. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek nebo vychovatelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu. Ředitel školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti.

 

  Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 

  Žák  bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.

 

Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.

 

 

 

V Neumětelích 28.8.2015