Navigace

Obsah

 

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola a Mateřská škola Neumětely,

okres Beroun

adresa školy

Příbramská 163, 267 24 Neumětely

právní forma

příspěvková organizace

IČO

70988978

IZO

002121476  - ZŠ

007511086 – MŠ

162100230– ŠD

002674891– ŠJ

identifikátor školy

600043100

vedení školy

ředitel: Mgr. Martin Henyš

 

kontakt

tel.:722 215 774

e-mail:skola@obec-neumetely.cz

www: zs-a-ms-neumetely/

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Obec Neumětely

adresa zřizovatele

Příbramská 43, 267 24 Neumětely

kontakt

tel.: 311 584 125

e-mail sekretariat@obec-neumetely.cz

 

1.3 součásti školy

kapacita

Mateřská škola

24

Základní škola

20

Školní družina

20

Školní jídelna MŠ

24

Školní jídelna ZŠ

20

 

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

1

24

24

15

1. stupeň ZŠ

1/3

18

18

14

2. stupeň ZŠ

0

0

0

0

Školní družina

1

15

15

15

Školní jídelna MŠ

x

23

x

x

Školní jídelna ZŠ

x

18

x

x

 

Komentář:

 

 

 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy

 

Učebna ZŠ, PC učebna. Škola dále využívá školní zahradu a hřiště místní TJ.

Na počátku školního roku byl zakoupen nový žákovský nábytek plně vyhovující všem hygienickým normám. Nábytek je výškově stavitelný. Do MŠ jsme taktéž zakoupili nový nábytek. Jedná se o knihovničku na dětské knihy a stolky a židličky.

Vybavení školy učebními pomůckami je neustále doplňováno, obměňováno a je na dostatečné úrovni.

Učebnice a učební texty jsou žákům školy poskytovány v dostatečné míře ve spolupráci s dodavatelskou firmou ALBRA. Pro výuku využíváme nejčastěji učebnice nakladatelství PRODOS a ALTER. Všechny učebnice a učební texty mají schvalovací doložku.

Škola má pro žáky k dispozici 8 zasíťovaných počítačů vybavených velkým množstvím výukových programů. V učebně je PC připojen k datovému projektoru a tak je možno využívat frontálně výukové programy při výkladu. Při výuce také hojně využíváme možností internetového připojení (on-line encyklopedie, množství fotografií, obrázků ap.)

Během hlavních prázdnin jsme zrekonstruovali umývárnu a WC žáků v ZŠ a WC zaměstnanců v MŠ. V jarních měsících byla nainstalována automatická dávkovací stanice dezinfekčního média do vodního zdroje.

 

 

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení

16.12.2005

Počet členů školské rady

3

Kontakt

Iva Mrázková 736 446 735

 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

 

Kód

Obor vzdělání

 

Poznámky

 

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

 

RVP

1

 

 

2.2 Vzdělávací programy

 

            Číst, psát, počítat,   č.j. 10/2007

             jehož součástí je i ŠVP MŠ Bezpečí, radost, smích a důvěra 

3 Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

6

Počet učitelů ZŠ

2

Počet vychovatelů ŠD

1

Počet učitelek MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ZŠ

1

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

Počet správních zaměstnanců ŠJ

2

poznámka: Celkový počet zaměstnanců nesouhlasí s jejich výčtem, protože na naší velmi malé škole jsou některé úvazky krácené, proto jedna fyzická osoba zastává více funkcí.

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek.

Roků pedag. praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

1

učitel ZŠ

1,0

28

1.- 5. r.

2

učitelka ZŠ

      0,23

14

 

3

učitelka MŠ

1,0

     13/25

 

4

asist.ped.MŠ

0,56

       10

OU

 

5

ped.vol.času

0,63

       10

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář:Učitelka MŠ 13 let praxe v MŠ, pedagogické praxe 25 let

 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

 

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

81,3

Učitelé 1. stupně

81,3

Učitelky MŠ

64,1

Učitelky MŠ

 

Vychovatelky ŠD

100

Vychovatelky ŠD

 

 

Komentář

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důchodového věku

v důchodovém

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

0

0

2

1

1

0

0

0

0

1

3

 

Komentář

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

1

samostatná odborná kuchařka

1,0

SOU

2

topič

0,2

SOU

3

uklízečka - školnice

0,75

SOU

4

vedoucí školní jídelny ZŠ

0,3

 

 

 

 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok …

1

9

0

2

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

 

Přehled o prospěchu

1. stupeň

 

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyznamenáním

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

I.

3

0

3

0

0

0

II.

6

0

6

0

0

0

III.

9

2

7

0

0

0

Celkem

18

2

16

0

0

0

 

Přehled o chování

1. stupeň     

 

Třída

Počet žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

I.

3

0

0

0

0

0

II.

6

0

0

0

0

0

III.

9

0

0

0

0

0

Celkem

18

0

0

0

0

0

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

1880

65,5

0

0

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:

 

Škola neměla v tomto roce integrované postižené žáky.

 

5.4  Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu

 

Rozvrh hodin je sestaven podle psychohygienických zásad tak, aby byly předměty vyžadující velkou míru pozornosti a soustředění zařazeny do rozvrhu v době, kdy jsou žáci nejvíce schopni vnímat a udržet pozornost. Zároveň je brán na zřetel i fakt, že rozvrh je sestavován pro všechny tři společně vyučované ročníky.

Nižší počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup k žákům, proto lze takto zohledňovat vzdělávání žáků nadaných.

Velikost třídního – školního kolektivu spolu s věkem žáků umožňuje nenásilné uplatňování prevence sociálně patologických jevů. Absence vyšších ročníků na naší škole je zároveň zárukou toho, že starší – dospívající žáci potýkající se s těmito problémy nemohou žáky nižších ročníků svým jednáním a chováním negativně ovlivňovat. Preventivní program je uplatňován v časově kratších úsecích a jeho náplň prolíná většinou vyučovacích předmětů.

S rodiči a zákonnými zástupci škola komunikuje prostřednictvím třídních schůzek, v případě potřeby pomocí osobních či telefonických konzultací, písemně prostřednictvím žákovských knížek. Stejně tak rodiče se na školu obracejí s problémy, které se týkají školy, či výchovy a vzdělávání dětí. V oblasti spolupráce s rodiči je potřeba vyzdvihnout jejich zájem o pomoc při výuce v době, kdy jejich děti ze zdravotních důvodů nemohou školu navštěvovat. Rodiče se zajímají o právě probíranou látku a do školy docházejí (či telefonují) pro úkoly. Velmi tím usnadňují dětem návrat po nemoci do školy.

Škola má vypracovaný preventivní program pro předcházení sociálně patologickým jevům, který je uplatňován v průběhu celého roku a je přizpůsoben věkovému složení dětí.

Snažíme se o nastolení příjemného klimatu školy a to jak přístupem k žákům, tak pestrostí výuky, výzdobou školy, zlepšováním vybavenosti školy učebními pomůckami, nábytkem i audiovizuální technikou a počítači. Výuková technika je velkým pomocníkem při vyučování několika ročníků současně a proto počítačů a výukových programů hojně využíváme. Žáci si tento způsob výuky zvláště oblíbili, neboť výukové programy jsou zajímavé, graficky pěkně zpracované, zábavné a žákům připomínají hru. Současně si i osvojují základy práce s IT technikou, což zúročí ve vyšších ročnících. 

Výuka probíhala v souladu s cíli základního vzdělávání s přihlédnutím k individuálním potřebám a schopnostem každého žáka. Učební plány a osnovy byly splněny. Učitelé a zaměstnanci školy přistupují k žákům přiměřeně k věku a díky jejich nízkému počtu, lze uplatňovat i individuální přístup ke každému z nich. Návaznost učiva na předcházející témata je díky stejným vyučujícím zaručena. Učební pomůcky jsou smysluplně a hojně využívány, stejně tak jako didaktická technika.

            Vyučování probíhá většinou v klasických vyučovacích hodinách, avšak některá témata vybízejí k jiným organizačním metodám výuky. Jsou to vycházky do přírody (tělesná výchova, prvouka, výtvarná výchova) kde využíváme aktivní prožitkové učení, experimentování, pozorování, objevování. Střídáme také výuku frontální, skupinovou a v případě potřeby díky nižšímu počtu žáků i individuální.

V tomto školním roce jsme uspořádali pro žáky následující akce: Plavecká výuka,  sbírka pro CPK Chrpa, Sbírka pro fond SIDUS, Dům pohádek Plzeň, podzimní turisticko-přírodovědný výlet na kopec Košík, podzimní pouštění draků, Čechova stodola – podzimní vyrábění, Divadlo Příbram – Pohádky z mléčné dráhy, Planetárium Praha, Creative World Praha, jarní turistický výlet Karlštejn, hrad plný zvířátek Točník, Zeměráj Kovářov. čarodějnické reje s opékáním špekáčků a posezení s kytarou u ohně, sportovní soutěže v rámci oslav dne dětí,  výlet do okr. města, hromadnou dopravou –chování v dopravních prostředcích + výstava svět kostiček LEGO + návštěva dopravního hřiště spojená s dopravní soutěží.

 

 

Ve škole využíváme především kladné formy hodnocení, neboť v prvních letech školní docházky je důležité, aby dítě získalo kladný vztah ke škole jako instituci, potažmo ke vzdělávání jako takovému. Anonymní analýzy chyb využíváme k procvičování a opakování probrané látky. Při hodnocení žáků respektujeme individuální schopnosti každého jedince. Využíváme vzájemného hodnocení i sebehodnocení žáků. Oceňujeme pokrok v učivu.

 

I v tomto roce jsme uskutečňovali projekt Rok s obrázky Josefa Lady. Podnětem pro tento projekt byl letitý kalendář s obrázky Josefa Lady. Každý měsíc zde autor zachytil podstatné dění v přírodě i činnosti lidí v tomto období. Žáci se na počátku každého měsíce těší na besedu, ve které debatujeme o změnách v přírodě a porovnáváme činnost lidí v daném období kdysi a dnes.

 

     Základní škola se letos opět zapojila do akce Školní mléko. Účastníme se i celostátního projektu na podporu zdravé výživy Ovoce do škol, kdy je dětem pravidelně a zdarma dodáváno ovoce, zelenina, případně ovocné nápoje. I letos pokračujeme v projektu RECYKLOHRANÍ zaměřeném na zpětný odběr použitých baterií a elektroodpadu.

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:

Údaje jsou za školní rok,

finanční prostředky za kalendářní rok

 

pracovník

termín studia

instituce

(VŠ/zařízení pro další vzdělávání)

název akce

financování

1. Institucionální vzdělávání

 

 

 

 

 

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

 

 

 

 

a) Studium v oblasti pedagogických věd

 

 

 

 

 

b) Studium pedagogiky

 

 

 

 

 

c) Studium pro asistenta pedagoga/ pedagoga volného času

J. Rottová

V. Foldová

9.14-6.15

9.14-6.15

VISK

VISK

 

 

d) Studium pro ředitele škol

 

 

 

 

 

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace

 

 

 

 

 

1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

 

 

 

 

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

 

 

 

 

 

b) Studium pro výchovné poradce

 

 

 

 

 

c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

 

 

 

 

 

1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

 

 

 

 

Rodič, partner dialogu

Mrázková

14.5.2015

VISK

 

 

Čteme dětem a s dětmi, pracujeme s knihou

Henyš

16.10.2014

VISK

 

 

Didaktické hry v ŠD (zájmovém vzdělávání) smyslové vnímání

Foldová

Rottová

19.5.2015

VISK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

Škola se v tomto roce nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů, ani do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

V tomto období jsme nerealizovali žádný projekt financovaný z cizích zdrojů.

 

7.1 Údaje o mimoškolních aktivitách

 

Škola se podílí na kulturním dění v obci. Ve spolupráci s obecním úřadem se podílíme kulturním vystoupením na vítání občánků a pásmem koled a veršů se každoročně prezentujeme na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu v obci. Spolupracujeme s obecní kronikářkou a knihovnicí. Mnozí žáci školy jsou již od první třídy pravidelnými návštěvníky místní knihovny. Enviromentální a zážitkovou výchovu podpořil výlet do Kovářova – Zeměráj

 

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

 

Viz inspekční zpráva ČŠIS-330/15-S ze dne 6.3.2015 k nahlédnutí v ZŠ

 

9. Základní údaje o hospodaření školy

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok

 

 

a) příjmy

 

1. celkové příjmy,                                                                  2 461 466,-

2. poplatky od zletilých žáků,

    rodičů nebo jiných zákonných zástupců,                             303 445,-

3. příjmy z doplňkové činnosti,                                                  51 358,-

4. ostatní příjmy;                                                                        53 811,18

 

b) výdaje

 

1. investiční výdaje celkem,                                                        2 792 172,27

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho

-           náklady na platy pracovníků školy,                                      1 688 785,-

-           náhrady za nemoc,                                                                        1 248,-

-           dohody DČ                                                                                   8 000,-  

-           zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,                 574 187,-

-           výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,                  44 222,91

-           ostatní provozní náklady;                                                           475 720,36

 

Hospodářský výsledek                                                          77.907,91 Kč

z toho doplňková                                                                       9.781,-

hlavní činnost                                                                           68.126,91

 

 

V Neumětelích  24.8.2015