Navigace

Obsah

Výroční zpráva za školní rok 2017 -2018

 

1. Základní údaje o škole

1.1 škola

 

název školy

Základní škola a Mateřská škola Neumětely,

okres Beroun

adresa školy

Příbramská 163, 267 24 Neumětely

právní forma

příspěvková organizace

IČO

70988978

IZO

002121476  - ZŠ

007511086 – MŠ

162100230– ŠD

002674891– ŠJ

identifikátor školy

600043100

vedení školy

ředitel: Mgr. Martin Henyš

 

kontakt

tel.:722 215 774

e-mail:skola@obec-neumetely.cz

www: zs-a-ms-neumetely/

 

1.2 zřizovatel

 

název zřizovatele

Obec Neumětely

adresa zřizovatele

Příbramská 43, 267 24 Neumětely

kontakt

tel.: 311 584 125

e-mail sekretariat@obec-neumetely.cz

 

1.3 součásti školy

kapacita

Mateřská škola

24

Základní škola

20

Školní družina

20

Školní jídelna MŠ

24

Školní jídelna ZŠ

20

 

1.4 základní údaje o součástech školy

Součást školy

Počet tříd/ oddělení

Počet dětí/ žáků

Počet dětí/žáků na třídu

Počet žáků na pedagoga

Mateřská škola

1

24

24

15

1. stupeň ZŠ

1/3

20

20

13

2. stupeň ZŠ

0

0

0

0

Školní družina

1

15

15

15

Školní jídelna MŠ

x

24

x

x

Školní jídelna ZŠ

x

20

x

x

 

Komentář:

 

 

 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy

 

Základní škola je zřízena v poschodí budovy školy mateřské. Žáci mají k dispozici jednu prostornou učebnu, PC učebnu vybavenou 7 počítači připojenými do sítě. Další dva počítače jsou umístěné přímo v učebně školy. I tyto PC jsou připojeny do školní sítě. K jednomu z těchto počítačů je připojen i datový projektor, což skýtá velké možnosti pro zpestření a obohacení každodenní výuky Škola dále využívá školní zahradu a hřiště místní TJ.

Vybavení školy učebními pomůckami je neustále doplňováno, obměňováno a je na dostatečné úrovni.

Učebnice a učební texty jsou žákům školy poskytovány v dostatečné míře ve spolupráci s dodavatelskou firmou ALBRA. Pro výuku využíváme nejčastěji učebnice nakladatelství PRODOS a ALTER. Všechny učebnice a učební texty mají schvalovací doložku.

Škola má pro žáky k dispozici 9 zasíťovaných počítačů vybavených velkým množstvím výukových programů. V učebně je PC připojen k datovému projektoru a tak je možno využívat frontálně výukové programy při výkladu. Při výuce také hojně využíváme možností internetového připojení (on-line encyklopedie, množství fotografií, obrázků ap.)

 

 

 

1.6 Údaje o školské radě

Datum zřízení

16.12.2005

Počet členů školské rady

3

Kontakt

Jitka Rottová 736 446 735

 

2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání

 

Kód

Obor vzdělání

 

Poznámky

 

Zařazené třídy

79-01-C/01

Základní škola

 

RVP

1

 

 

2.2 Vzdělávací programy

            

             ZŠ

            Číst, psát, počítat,   č.j. 26/2015

 

            MŠ

            S radostí a úsměvem, brzy všechno dovedem, č.j. 27/2016

 

            ŠD

            Školní vzdělávací program pro ŠD, č.j. 28/2015

             

3 Přehled pracovníků školy

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy

Počet pracovníků celkem

7

Počet učitelů ZŠ

2

Počet vychovatelů ŠD

1

Počet učitelek MŠ

2

Počet správních zaměstnanců ZŠ

1

Počet správních zaměstnanců MŠ

1

Počet správních zaměstnanců ŠJ

2

poznámka: Celkový počet zaměstnanců nesouhlasí s jejich výčtem, protože na naší velmi malé škole jsou některé úvazky krácené, proto jedna fyzická osoba zastává více funkcí.

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících

 

Pedagogičtí pracovníci

Funkce

Úvazek.

Roků pedag. praxe

Stupeň vzdělání

Aprobace

1

učitel ZŠ

1,0

31

1.- 5. r.

2

učitelka ZŠ

      0,5

26

Učitelství PV

3

učitelka MŠ

1,0

         1

 

4

učitelka.MŠ

0,887

       12

SOU

 

5

vychovatelka

0,63

       11

Učitelství PV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce

 

Odborná kvalifikace

%

Aprobovanost ve výuce

%

Učitelé 1. stupně

100

Učitelé 1. stupně

0,75

Učitelky MŠ

59,3

Učitelky MŠ

 

Vychovatelky ŠD

100

Vychovatelky ŠD

 

 

 

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby

 

Do 35 let

35 – 45 let

45 – 55 let

nad 55 let

do důchodového věku

v důchodovém

věku

Celkem

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

3

 

Komentář

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících

 

Ostatní pracovníci

Funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání

1

samostatná odborná kuchařka

1,0

SOU

2

topič

0,2

SOU

3

uklízečka - školnice

0,75

SOU

4

vedoucí školní jídelny ZŠ

0,45

 

 

 

 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce

 

počet prvních tříd

počet dětí přijatých do prvních tříd

z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro  školní rok 18/19

1

7

3

3

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

 

Přehled o prospěchu

1. stupeň

 

Třída

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

s vyznamenáním

Neprospělo

Žáci s dostatečnou

Nehodnoceno

I.

5

0

5

0

0

0

II.

7

1

6

0

0

0

III.

8

0

8

0

0

0

Celkem

20

1

19

0

0

0

 

Přehled o chování

1. stupeň     

 

Třída

Počet žáků

Pochvaly TU

Pochvaly ŘŠ

Napomenutí

Důtky TU

Důtky ŘŠ

I.

5

0

0

0

0

0

II.

7

0

0

0

0

0

III.

8

0

0

0

0

0

Celkem

20

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách

 

 

Počet omluvených hodin

Počet omluvených hodin na žáka

Počet neomluvených hodin

Počet neomluvených hodin na žáka

1. stupeň

1273

63,65

0

0

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích:

 

Škola neměla v tomto roce integrované postižené žáky.

 

5.4  Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu

 

Rozvrh hodin je sestaven podle psychohygienických zásad tak, aby byly předměty vyžadující velkou míru pozornosti a soustředění zařazeny do rozvrhu v době, kdy jsou žáci nejvíce schopni vnímat a udržet pozornost. Zároveň je brán na zřetel i fakt, že rozvrh je sestavován pro všechny tři společně vyučované ročníky.

Nižší počet žáků ve třídě umožňuje individuální přístup k žákům, proto lze takto zohledňovat vzdělávání žáků nadaných.

Velikost třídního – školního kolektivu spolu s věkem žáků umožňuje nenásilné uplatňování prevence sociálně patologických jevů. Absence vyšších ročníků na naší škole je zároveň zárukou toho, že starší – dospívající žáci potýkající se s těmito problémy nemohou žáky nižších ročníků svým jednáním a chováním negativně ovlivňovat. Preventivní program je uplatňován v časově kratších úsecích a jeho náplň prolíná většinou vyučovacích předmětů.

S rodiči a zákonnými zástupci škola komunikuje prostřednictvím třídních schůzek, v případě potřeby pomocí osobních či telefonických konzultací, písemně prostřednictvím žákovských knížek. Stejně tak rodiče se na školu obracejí s problémy, které se týkají školy, či výchovy a vzdělávání dětí. V oblasti spolupráce s rodiči je potřeba vyzdvihnout jejich zájem o pomoc při výuce v době, kdy děti ze zdravotních důvodů nemohou školu navštěvovat. Rodiče se zajímají o právě probíranou látku a do školy docházejí (či telefonují) pro úkoly. Velmi tím usnadňují dětem návrat po nemoci do školy.

Škola má vypracovaný preventivní program pro předcházení sociálně patologickým jevům, který je uplatňován v průběhu celého roku a je přizpůsoben věkovému složení dětí.

Snažíme se o nastolení příjemného klimatu školy a to jak přístupem k žákům, tak pestrostí výuky, výzdobou školy, zlepšováním vybavenosti školy učebními pomůckami, nábytkem i audiovizuální technikou a počítači. Výuková technika je velkým pomocníkem při vyučování několika ročníků současně a proto počítačů a výukových programů hojně využíváme. Žáci si tento způsob výuky zvláště oblíbili, neboť výukové programy jsou zajímavé, graficky pěkně zpracované, zábavné a žákům připomínají hru. Současně si i osvojují základy práce s IT technikou, což zúročí ve vyšších ročnících. 

Výuka probíhala v souladu s cíli základního vzdělávání s přihlédnutím k individuálním potřebám a schopnostem každého žáka. Učební plány a osnovy byly splněny. Učitelé a zaměstnanci školy přistupují k žákům přiměřeně k věku a díky jejich nízkému počtu, lze uplatňovat i individuální přístup ke každému z nich. Návaznost učiva na předcházející témata je díky stejným vyučujícím zaručena. Učební pomůcky jsou smysluplně a hojně využívány, stejně tak jako didaktická technika.

            Vyučování probíhá většinou v klasických vyučovacích hodinách, avšak některá témata vybízejí k jiným organizačním metodám výuky. Jsou to vycházky do přírody (tělesná výchova, prvouka, výtvarná výchova) kde využíváme aktivní prožitkové učení, experimentování, pozorování, objevování. Střídáme také výuku frontální, skupinovou a v případě potřeby díky nižšímu počtu žáků i individuální.

V tomto školním roce jsme uspořádali pro žáky následující akce: Plavecká výuka pro žáky ZŠ v délce 20 hodinových lekcí, dvě sbírky pro fond SIDUS, na podzim a na jaře, celkem jsme přispěli částkou 2675,- Kč. Účast na Dobročinném jarmarku v Chodouni, kam žáci školy přispěli svými výtvarnými pracemi. Zisk z prodeje předmětů na jarmarku byl určen na podporu dívky, která následkem prodělaného retinobalstomu přišla o oko. Na začátek školního roku jsme pozvali do školy i školky sférické kino. Pro děti obou škol bylo shlédnutí filmů speciálně upravených pro promítání na polokulovou promítací plochu velkým zážitkem. V říjnu jsme navštívili Čechovu stodolu v Bukové u Příbramě. Tématem návštěvy byly tentokrát Staré pověsti české. Organizátoři akce byli mile překvapeni znalostmi našich žáků. Ke každoročnímu vítání občánků natrénovali školáci pásmo veršů. Na začátek adventu jsme připravili vystoupení složené z koled a básniček se zimní a vánoční tematikou. Pásmo jsme předvedli na návsi při slavnostním rozsvícení vánočního stromu 1. prosince.  Pro děti obou škol jsme uspořádali 5. 12. mikulášskou nadílku. 7. prosince byla vánoční besídka spojená s výtvarnými dílničkami. Akce měla název Čertovské radovánky. V předvánočním čase jsme vyrazili se školáky do hořovického zámku na adventní prohlídku. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavého o tom, jak se slavily Vánoce dřív v chudých i v bohatých rodinách. V Hořovicích jsme si ještě prohlédli výstavu Betlémů. V únoru jsme dětem pozvali do školy loutkové divadlo Vysmáto Aleše Bílka. V měsíci březnu proběhla zábavně naučná akce ve svíčkárně RODAS v Šestajovicích. Akce byla zaměřena na čokoládu. Děti se dozvěděly plno zajímavostí o její výrobě a historii a vlastnoručně si potom odlily a následně nazdobily tabulku kvalitní čokolády. Ve velikonočním čase jsme se zúčastnili výtvarné soutěže pořádané obchodní společností CCOP. Tématem výtvarných prací byla velikonoční vajíčka. Březnové vystoupení kouzelníka a iluzionisty přeneslo děti na chvíli do pohádkového světa čar a kouzel. 14.května jsme navštívili Farmapark v Soběhrdých. Děti si zde prohlédly spoustu zvířat a užily zábavných atrakcí. 21.5. – Den s Policií ČR, HZS a Besipem – Dopoledne organizované na hřišti pro děti z naší ZŠ a MŠ. Pozvali jsme i okolní MŠ ze Všeradic a Osova. Děti si prohlédly ukázky práce policejních psovodů. Viděly jak výcvik poslušnosti, tak pomoc psa při vyhledávání a zadržení pachatele. Prohlédly si i policejní motocykly a auta. Hasiči potom předvedli svoji techniku a přidali ukázku zásahu a hašení pěnou. U stánku Besip si potom děti zábavnou formou prověřily své znalosti týkající se bezpečnosti na silnicích. Odnesly si odtud drobné dárky. Poděkování za organizaci a přípravu této akce patří Plk. Josefu Budilovi. Závěrem května jsme podnikli procházku po obci s kronikářkou paní Ing. Malínskou. Ta nám poutavě vyprávěla o historii známých míst. Své vyprávění doplňovala dobovými fotografiemi i starými mapami.  Prvního června jsme uspořádali oslavu mezinárodního dne dětí. Jednalo se o zábavně sportovní dopoledne na školním dovře. Děti plnily různé zábavné, sportovní či dovednostní úkoly. Do hrací karty dostávaly za splnění úkolu razítka. Po vyplnění celé hrací karty dostávaly zasloužené odměny. Poslední mimoškolní akcí byl výlet na pohádkový hrad Točník.

            Každou středu odpoledne probíhal kroužek pro předškolní děti Špačkohrátky s lektorkou Lucií Špačkovou.         

 

 

Ve škole využíváme především kladné formy hodnocení, neboť v prvních letech školní docházky je důležité, aby dítě získalo kladný vztah ke škole jako instituci, potažmo ke vzdělávání jako takovému. Anonymní analýzy chyb využíváme k procvičování a opakování probrané látky. Při hodnocení žáků respektujeme individuální schopnosti každého jedince. Využíváme vzájemného hodnocení i sebehodnocení žáků. Oceňujeme pokrok v učivu.

 

I v tomto roce jsme uskutečňovali projekt Rok s obrázky Josefa Lady. Podnětem pro tento projekt byl letitý kalendář s obrázky Josefa Lady. Každý měsíc zde autor zachytil podstatné dění v přírodě i činnosti lidí v tomto období. Žáci se na počátku každého měsíce těší na besedu, ve které debatujeme o změnách v přírodě a porovnáváme činnost lidí v daném období kdysi a dnes.

 

     Základní škola se letos opět zapojila do akce Školní mléko. Účastníme se i celostátního projektu na podporu zdravé výživy Ovoce do škol, kdy je dětem pravidelně a zdarma dodáváno ovoce, zelenina, případně ovocné nápoje. I letos pokračujeme v projektu RECYKLOHRANÍ zaměřeném na zpětný odběr použitých baterií a elektroodpadu.

 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:

Údaje jsou za školní rok,

finanční prostředky za kalendářní rok

 

pracovník

termín studia

instituce

(VŠ/zařízení pro další vzdělávání)

název akce

financování

1. Institucionální vzdělávání

 

 

 

 

 

1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

 

 

 

 

 

a) Studium v oblasti pedagogických věd

 

 

 

 

 

b) Studium pedagogiky

 

 

 

 

 

c) Studium pro asistenta pedagoga/ pedagoga volného času

 

 

 

 

 

d) Studium pro ředitele škol

 

 

 

 

 

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Brůžková

Mrázková

 

 

 

Vrbová

Celoročně

 

 

 

Celoročně

ZČU Plzeň

 

 

 

UJEP Ústí n.Labem

 

Bakalářské studium učitelství MŠ

 

Magisterské studium Spec.ped. -poradenství

 

0

 

 

 

0

1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

 

 

 

 

a) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

 

 

 

 

 

b) Studium pro výchovné poradce

 

 

 

 

 

c) Specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

 

 

 

 

 

1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

 

 

 

 

Školení první pomoci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové trendy v moderním vaření

 

Kučerová

6.3.2018

Jídelny.cz

 

Efektivní využití programů VIS

Krejčová

 

28.-30.8. 2017

VIS

 

Kr. konf. veř. strav

Krejčová

 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

 

Škola se v tomto roce nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů, ani do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

V tomto období jsme nerealizovali žádný projekt financovaný z cizích zdrojů.

 

7.1 Údaje o mimoškolních aktivitách

 

Škola se podílí na kulturním dění v obci. Ve spolupráci s obecním úřadem se podílíme kulturním vystoupením na vítání občánků a pásmem koled a veršů se každoročně prezentujeme na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu v obci. Spolupracujeme s obecní kronikářkou a knihovnicí. Mnozí žáci školy jsou již od první třídy pravidelnými návštěvníky místní knihovny. Enviromentální a zážitkovou výchovu podporují výlety do přírody v okolí obce.  Podpořili jsme veřejnou sbírkou fond Sidus, na jehož konto jsme zaslali 2675,- Kč.

8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

 

Viz inspekční zpráva ČŠIS-2663/15-S ze dne 11.12.2015 k nahlédnutí v ZŠ

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy   Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok

 

 a) příjmy

Celkové příjmy                                  3,543.229,08

Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců      273.834,-

Příjmy z doplňkové činnosti      57.734,-

Ostatní příjmy     45.065,08

Příspěvky a dotace     3,166.596,-

 

b) výdaje 

Celkové neinvestiční výdaje                          3,575.927,07

Náklady na platy pracovníků školy               2,138.758,-

Dohody                                                         20.000,-

Náhrady nemoc                                              5.740,- Kč

Dohody DČ                                                   10.000,-

Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění      727.175,-

Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky       30.260 Kč

Ostatní provozní náklady                                          643.994,07  Kč

 

 

Hospodářský výsledek                                              - 32.697,99 Kč

Z toho doplňková činnost                                          + 6.958 Kč

              Hlavní činnost                                             - 39.655,99 

 

 

V Neumětelích  4.7.2018