Navigace

Obsah

Základní škola a Mateřská škola Neumětely

Příbramská 163, 267 24 Neumětely

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program

 

 

ČÍST, PSÁT, POČÍTAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j. 28/2015                                                                                         Srpen 2015

 

Aktualizováno 28.8.2015

 

 

 

1.1.  Název vzdělávacího programu

 

Číst, psát, počítat

 

1.2. Předkladatel

 

 Základní škola a Mateřská škola Neumětely

Příbramská 163

267 24 Neumětely

 

Základní údaje o škole:

Adresa:                  Příbramská 163, Neumětely, 267 24  p. Hostomice

Ředitel školy:                  Mgr. Martin Henyš

Telefon:                 722 215 774

e-mail:                             skola@obec-neumetely.cz

 

IČO:                      70988978

Identifikátor zařízení: 600043100

IZO:  ZŠ     2121476

          MŠ    7511086

          ŠJ      2674891

          ŠD     162100230

 

1.3.

Zřizovatel školy:

Obec Neumětely

Příbramská 43

267 24 Neumětely

 

 

1.4.

Organizační schéma školy:

 

                              Učitelka ZŠ

 

Ředitel školy        Vedoucí učitelka MŠ      Asistent pedagoga          

                                                                      Topič

                              Vedoucí ŠJ                      Kuchařka

 

                              Vychovatelka ŠD

 

                              Školnice

 

II  Charakteristika školy a školního vzdělávacího programu

 

 1.  

 

charakteristika školy

 

Základní škola  Mateřská škola v Neumětelích je výchovně vzdělávací zařízení, které slučuje jednu třídu školy mateřské a jednotřídní školu základní, která poskytuje vzdělávání žákům v prvních třech ročnících povinné školní docházky. Součástí školy je dále i školní družina a školní jídelna.

  Školní budova je z roku 1974 a původně se jednalo o mateřskou školu vybudovanou pro JZD Horymír Neumětely. Se zánikem velkého zemědělského družstva přestala být mateřská škola využívána v plné míře a v roce 1991 zde byla zřízena  i škola základní. Původně zde byly vyučovány pouze první dva ročníky, později tři.

  Kapacita školy základní je 20 žáků, do mateřské školy může být umístěno 24 dětí k předškolní výchově a vzdělávání. Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 20 žáků.

  Škola má k dispozici třídu MŠ s hernou, Třídu ZŠ (bývalá třída MŠ) s improvizovanou tělocvičnou (bývalá herna MŠ). Dále pak počítačovou učebnu vybavenou osmi PC s připojením k internetu, tiskárnu, kopírku, televizi, video,CD přehrávač, dataprojektor. Pro pohybové vyžití dětí a žáků je zde k dispozici venkovní hrací plocha s herními prvky firmy Tomovy parky (Noemova archa, pružinové houpačky, závěsné houpačky, kladina) a pískovištěm. Pro hodiny TV škola využívá přilehlé hřiště TJ Horymír Neumětely.

   Pedagogický sbor zabezpečující chod školního zařízení se skládá ze dvou  pedagogických pracovníků na plný úvazek. Další dva pedagogičtí pracovníci sbor doplňují, avšak jejich pracovní úvazky nejsou úplné. Z části se tito zaměstnanci podílejí i na provozu školy. Na částečný úvazek je zaměstnána i vychovatelka školní družiny.

 

 1.  

 

Charakteristika školního vzdělávacího programu

 

  Školní vzdělávací program pro první tři ročníky základní školy, který zde vytváříme by se dal charakterizovat slovy ČÍST, PSÁT, POČÍTAT.

V prvních letech školní docházky je třeba naučit žáky číst, psát a počítat. Metody a výsledky přitom vždy závisí hlavně na osobnosti pedagoga!

 Jelikož je naše organizace spojením školy mateřské a základní, klademe si za cíl bezkonfliktní přechod dětí ze školy mateřské, do školy základní. Často se stává, že tento přestup je pro dítě stresujícím. V případě školy naší zná dítě velmi dobře prostředí i ped. sbor, s kterým bude v ZŠ přicházet denně do styku. Obě školy totiž velmi úzce spolupracují a žáci ZŠ i děti MŠ se dobře znají. Stejně tak znají děti MŠ i pedagogy ZŠ, proto je přechod z MŠ do ZŠ bezproblémový a stresu prostý.

  Dítě musí chodit do školy rádo! To je cílem našeho snažení. Pokud jde dítě do školy s chutí, dá se předpokládat, že si odtud i nějaké nově nabyté vědomosti odnese. V žádném případě se nesmí stát, aby se dítě školy bálo a navštěvovalo jí s bázní, strachem, či odporem.

 

  Základní vzdělávaní si klade za cíl naučit žáka samostatně řešit úkoly kladené na člověka praktickým životem a k tomu je zapotřebí osvojit si určité dovednosti. Již J.A. Komenský stanovil při tomto procesu postup od jednoduššího ke složitějšímu. Proto i ŠVP ZŠ a MŠ Neumětely se tímto řídí. Při výuce v prvních ročnících základního vzdělávání si klademe následující cíle:

 • pomoci žákům objevit systém, způsoby jak získávat nové poznatky (strategie učení)
 • motivovat žáky pro celoživotní učení
 • probouzet v žácích touhu po samostatném myšlení a originálním řešení problémů
 • učit žáky spolupracovat, používat sebehodnocení, uznávat úspěchy druhých
 • vést žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, zodpovědné osobnosti
 • uvědomění si práv ale současně i povinností každého člena společnosti
 • rozvíjet u žáků citlivost k ostatním lidem, přírodě a prostředí.
 • učit žáky rozvíjet své fyzické a duševní zdraví
 • vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 • položit základy pro výuku finanční gramotnosti ve vyšších ročnících
 • vychovávat žáky vzhledem k jejich bezpečnému pohybu v silničním provozu 

 

 

Žák při odchodu do dalších ročníků ZŠ ovládá základy z následujících oblastí takto:

 

Oblast učení:

 • dokáže využívat vědomostí získaných ve škole k dalšímu rozvoji svého myšlení a svých vědomostí
 • chce se dále vzdělávat, uvědomuje si potřebu vzdělání pro budoucí život
 • samostatně pozoruje a vnímá svět a život okolo sebe získané poznatky porovnává, posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

 

 

 

Oblast řešení problémů:

 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, za pomoci pedagogů se snaží  je pochopit a nalézt vhodný způsob jejich řešení

 

Oblast komunikace:

 • dokáže  srozumitelně vyjadřovat své myšlenky a názory
 • dokáže naslouchat druhým, snaží se jim porozumět  a komunikovat s nimi
 • učí se základům moderních komunikačních technologií
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k soužití a spolupráci s ostatními lidmi

 

 

 

 

Sociální oblast:

      -   učí se za pomoci  pedagogů pracovat v týmu

      -   podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

     -   dovede diskutovat v rámci skupiny či celé třídy, chápe potřebu spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí

      -  zapojením se do kolektivu, snahou být platným a užitečným ve skupině si vytváří pozitivní představu o sobě, rozvíjí svoji sebedůvěru

 

Oblast občanská:

 • učí se chápat principy společnosti s právy a povinnostmi každého jejího člena
 • odmítá jakékoliv projevy nesnášenlivosti a násilí
 • uvědomuje si svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni
 • učí se poznávat problémy životního prostředí a způsoby jak jej chránit
 • poznává národní a kulturní tradice, váží si díla našich předků
 • zapojuje se do kulturního a sportovního života

 

Oblast pracovní:

 • učí se používat bezpečně materiály, nástroje a vybavení
 • získává dovednosti a návyky při práci
 • využívá znalosti, zkušenosti a dovednosti ke svému zdokonalování v souvislosti s využitím získaného v dalším stupni vzdělávání a dále i v profesním životě

 

 

 

 

2.3.

 

Způsoby jichž bude používáno k dosahování a naplňování cílů ŠVP

 

 • bezproblémový, nestresující přechod z MŠ do ZŠ
 • zajištění příjemného prostředí pro výuku a vzdělávání a to jak v oblasti estetické, tak v oblasti navození příjemné atmosféry pro učení
 • citlivý přístup všech pedagogů ke každému jedinci
 • využití všech materiálních možností školy
 • kvalitní spolupráce se zákonnými zástupci žáků v případě potřeby i s PPP  lékaři
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 

2.4.

 

Vzdělávací priority školy

 

 • poskytovat kvalitní základní vzdělání založené na aktivních dovednostech žáků
 • rozvíjet osobnost každého jedince s přihlédnutím k jeho individuálním zvláštnostem
 • rozvíjet komunikační schopnosti žáků ve všech oblastech výuky
 • položit základy pro další práci s výpočetní technikou ve vyšších ročnících
 • podporovat zdravý rozvoj pohybových dovedností žáků školy
 • položit základy kulturního rozvoje každého žáka

 

 

2.5.

 

Koncepce ZŠ Neumětely

 

Základní cíl:

 

Poskytnout žákům v prvních třech ročnících pevné základy, které jim umožní snadné získávání znalostí, dovedností a návyků potřebných k celkovému rozvoji osobnosti a bezproblémovému zařazení do vyšších ročníků ZŠ na nových školách. Vést žáky k uvědomění si povinností, svobod a práv, učit je spolupráci, toleranci a čestnosti.

 

 

 

 

 

Prostředky určené k dosahování základního cíle

 

- Výchova:  

- spolupráce s MŠ,  plynulá návaznost výchovného procesu, estetika prostředí, sounáležitost se školou, žákovská samospráva, vyzdvihování a vyhodnocování fair play jednání, charitativní akce

 

-Vzdělávání

- rozvoj tvůrčího myšlení, dovedností – Školní vzdělávací program, bezproblémový, nestresující přechod MŠ-ZŠ, individuální přístup k žákům, péče o žáky se specifickými poruchami učení, spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou, logopedy, dětskými lékaři.

Položení základů znalostí výpočetní techniky, využívání PC při výuce, vyhledávání informací

 

- Zdravá škola

- Školní družina, pitný režim, svačiny v ŠJ dle zásad zdravé výživy, plavecká výuka, výlety do přírody,  sportovní a pohybové hry, výuka pod širým nebem, přestávkové hrací aktivity, zapojení do programů školní mléko a ovoce do škol

 

- Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

- systém spolupráce se zákonnými zástupci – informační schůzky, v případě jakéhokoliv výchovně vzdělávacího problému škola spolupracuje okamžitě. Prezentace školy a školních akcí – fotodokumentace, video, DVD, Prezentace v regionálním tisku, na internetových stránkách školy

 

 

 

 

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

     U mimořádně nadaných žáků je uplatňován selektivní přístup (jde o přístup výrazně menšinový, vhodný pro velmi úzkou část vzdělávání), který vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v kombinaci s inkluzivním přístupem, který je ŠVP vlastní.

      V oblastech výuky, ve kterých dítě projevuje nadání, je třeba motivovat k prohlubování základního učiva. Takovým žákům umožníme individuální práci na počítači a práci s naučnou literaturou. Žáci mohou pracovat podle individuálních vzdělávacích plánů, jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly, je jim dán prostor pro širší bádání a zkoumání.

     Zároveň je třeba volit takové formy a metody práce, aby pojaly různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňující vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena kolektivu. Všichni (tedy i nadaní) žáci mohou požádat o pomoc, uvědomí si svůj význam pro kolektiv a význam kolektivu pro sebe, vnímají odlišnost jako podmínku spolupráce a zjistí, že ve spolupráci lze naplnit osobní i společné cíle.

     Talentovaní žáci jsou směřováni do odpovídajících zájmových aktivit.

 

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

      Žáci s vývojovými poruchami učení jsou se souhlasem zákonných zástupců vyšetřeni v pedagogicko psychologické poradně. Na základě těchto vyšetření jsou začleňováni do reedukační péče. Reedukační aktivity jsou zařazovány tak, aby nedocházelo k přetěžování dětí. Výuka probíhá ve skupině 1-3 žáků. Ve spolupráci s rodiči jsou vypracovány pro žáky individuální vzdělávací plány, kterými se řídí rodiče i učitelé. Během běžné výuky je výrazně uplatňován individuální přístup a při klasifikaci je přihlíženo ke stupni a druhu specifické poruchy. Při nápravě výukových obtíží je nezbytná výrazná spolupráce rodiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

     Průřezová témata jsou v ŠVP realizována integrací do výuky jednotlivých předmětů v kombinaci s projektovým vyučováním. Některé typy projektů jsou nazývány školními akcemi.V ŠVP není speciální předmět, který by se průřezovými tématy zabýval.

 

Osobnostní a sociální výchova

 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Osobnostní rozvoj

 Rozvoj schopností         

poznávání

ČJ,PRV, VV, PČ, HV

PRV/škola,

obec

ČJ/graf.záznam mluveného slova

 

       

ČJ,PRV, VV, PČ, HV

 

 

ČJ,PRV, VV, PČ, HV

 

 

Osobnostní rozvoj

Sebepoznání a 

sebepojetí

 

TV,HV/

pohybová

improvizace

ČJ,PRV, VV, PČ, HV

TV, HV/

pohybová

improvizace

Osobnostní rozvoj

Seberegulace a 

sebeorganizace

PRV/jsem školák

ČJ/u lékaře, cesta do školy

ČJ/požádání o informace, podání informace

Osobnostní rozvoj

Psychohygiena

 

HV,TV,VV,PČ

HV,TV,VV, PČ

Osobnostní rozvoj

Kreativita

ČJ,PRV, VV, PČ, HV 

 

ČJ/rozvoj tvůrčích schopností

ČJ,PRV, VV, PČ, HV

 

ČJ/rozvoj tvůrčích schopností

ČJ,PRV, VV, PČ, HV

 

ČJ/vymýšlení příběhů

Sociální rozvoj

Poznávání lidí

ČJ,PRV, VV, PČ, HV

ČJ,PRV,VV, PČ,HV

ČJ/oslovení

ČJ,PRV,VV, PČ, HV

Sociální rozvoj

Mezilidské vztahy

ČJ,PRV,VV, PČ,

HV

 

ČJ,PRV,VV, PČ,

HV

ČJ/pozdrav,

narozeniny

ČJ,PRV,VV, PČ,

HV

TV/ohleduplnost ke slabším

Sociální rozvoj

Komunikace

PRV,ČJ/vztahy mezi lidmi, komunikace ve škole

PRV/ČJ/vztahy mezi lidmi,

komunikace ve škole

 

ČJ/telefonování

 

 

Sociální rozvoj

Kooperace                 

a kompetice

vánoční besídka, vítání občánků

vánoční besídka,

vítání občánků

 vánoční besídka,

vítání občánků

Morální rozvoj

Řešení problémů          

a rozhodovací

dovednosti

PRV/dopravní výchova

 

 

PRV/dopravní výchova

ČJ/hádanky a rébusy

PRV/dopravní výchova

 

Morální rozvoj

Hodnoty, postoje,

praktická etika

ČJ,PRV,VV, PČ,

HV

ČJ,PRV,VV, PČ,

HV

 

 

ČJ,PRV,VV, PČ,

HV

ČJ/co je v životě skutečně důležité

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova demokratického občana

 

 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Občanská 

společnost a škola

PRV/jsem školák

PRV/jsem školák, lidé kolem nás

PRV/domov, místo kde žijeme

Občan, občanská

společnost a stát

PRV/místo, kde žijeme

 

 

PRV/místo, kde žijeme

 

 

 

PRV/místo, kde žijeme

 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Evropa a svět nás

zajímá

 

 

ČJ/práce s encyklopedií

 

AJ/Vánoce v Anglii a USA

Objevujeme Evropu 

a svět

 

 

PRV/AJ/naši sousedé

Jsme Evropané

PRV/místo, kde žiji

PRV/místo, kde žiji

 

M/obor 0-100, měna

PRV/domov, místo, kde žiji

 

 

Multikulturní výchova

 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Kulturní diference

 

PRO/ČJ,PRV,VV, PČ,HV

 

 INT/PRV/

jedinečnost člověka

PRO/ČJ,PRV,VV, PČ,HV

Lidské vztahy

ČJ,PRV,VV, PČ,

HV

PRV,ČJ/

rodina, zdvořilost, mezilidské vztahy

 

TV/

ohleduplnost ke slabším

ČJ,PRV,VV, PČ,HV

PRV,ČJ/

rodina, oslovení, pozdrav

 

ČJ,PRV,VV, PČ,HV  

 

 

 

Etnický původ

 

 

 

Etnické pohádky

 

Princip sociálního

smíru a solidarity

 

PRV/člověk, naše tělo

ČJ,PRV,VV, PČ,HV

 

PRV naše dějiny

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentální výchova

 

 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Ekosystémy

PRV/

ekosystémy

PRV/

ekosystémy

PRV/

ekosystémy

Základní

podmínky života

 

 

PRV/ochrana životního prostředí

 

 

 

Lidské aktivity            

a problémy životního

prostředí

 

ČJ, PRV, VV, PČ,HV

 

ČJ životní prostředí v příbězích a pohádkách

 

 

ČJ ,PRV,VV, PČ,HV 

 

 

Vztah člověka  a prostředí

ČJ,PRV,VV, PČ, HV

 

PRV/roční období

 

 

ČJ,PRV,VV, PČ, HV

PRV/ochrana životního prostředí

 

ČJ,PRV,VV, PČ,HV

 

 

 

Mediální výchova

 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

Kritické čtení          

a vnímání

mediálních sdělení

 

 

INT/ČJ/regionální noviny

Interpretace vztahu

mediálních sdělení    

a reality

 

 

ČJ/webové stránky školy

Fungování a vliv

médií ve společnosti

 

PRV,ČJ/

tradiční české svátky

 

PRV,ČJ/

tradiční české svátky

 

 

Práce v realizačním

týmu

ČJ, M, PRV, VV, PČ, HV

ČJ, M, PRV,VV, PČ,HV

ČJ, M, PRV,VV, PČ,HV

 

 

 

VÝZNAMNÉ ŠKOLNÍ PROJEKTY

 

Rok s obrázky Josefa Lady  Prolíná             ČJ, PRV, VV, PČ, HV

Kalendář počasí                    Prolíná             PRV, VV, PČ, HV

Recyklohraní                        Prolíná              PRV, PČ, VV

 

ORGANIZACE VÝUKY

     Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina (45 minut). Kromě vyučovací hodiny lze realizovat výuku i jiným typem vyučovací jednotky (např. terénní vyučování) s odlišným časovým úsekem při dodržování zásad hygieny školní práce (např. přestávky, relaxace). Při realizaci školních akcí, programů a projektů  je nutné respektovat závaznost minimálních hodinových dotací pro jednotlivé vyučovací předměty pro daný ročník.

 

3. UČEBNÍ PLÁN

  Obsah  vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů

Následující přehled uvádí názvy povinných předmětů podle toho, jak naplňují vzdělávací oblasti :

 

Vzdělávací oblast

Název předmětu

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

 

Cizí jazyk

Matematika a její aplikace

Matematika

Člověk a jeho svět

Prvouka

Umění a kultura

Hudební výchova

 

Výtvarná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Člověk a svět práce

Praktické činnosti

 

Učební plán

Předmět/ročník

1.

2.

3.

Celkem 1.st/1.-3.r

Český jazyk

9

10

8

38/27

Cizí jazyk

0

0

3

9/3

Matematika

4

5

5

22/14

Prvouka

2

2

3

7/7

Hudební výchova

1

1

1

5/3

Tělesná výchova

2

2

2

10/6

Praktické činnosti

1

1

1

5/3

Výtvarná výchova

1

1

1

5/3

celkem

20

22

24

 

 

POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU

Český jazyk

V 1.ročníku má předmět komplexní charakter, ve 2.- 3.r. je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu.

Součástí výuky tělesné výchovy je plavecký kurz.

 

4. Učební osnovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČEBNÍ OSNOVY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk

 

 1. ročník

časová dotace – 9 hodin týdně

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 

-    Dokáže rozlišit zrakem tvary stejné a odlišné, určuje pravou a levou stranu, umí se orientovat prakticky v pojmech nahoře - dole, vzadu - vpředu, před - za, nad - pod a pod.

 

-    Určí hlásku na začátku a konci slova, postupně vyjmenuje všechny hlásky ve slově. Naopak dokáže z hlásek sestavit slovo.

 

-    Pozná své jméno psané velkými tiskacími písmeny. Přiřadí písmena k obrázkům podle začátku slova. Dokáže vytvářet písmena z prstů, z vlastního těla, z modelíny, ze špejlí, z drátku.

 

-    Čte velkou tiskací abecedu. Dokáže se orientovat na stránce v knize. Rozumí pojmu  stránka, řádek,  článek, písmeno, slovo, věta.  Přiřazuje obrázky ke slovům. Skládá slova z přeházených písmen. Doplňuje chybějící písmena do slov. Umí přečíst slabiky di -dy, ti - ty, ni -ny a slabiky dě - tě - ně - bě - pě - vě -mě.

 

-    Po celé toto období se učí uvolňovat ruku před psaním. Umí správně sedět  a držet psací potřeby (praváci i leváci).

 

-    Opisuje správné tvary písmen (slov a vět) velké tiskací abecedy tužkou. Píše podle diktátu písmena a krátká slova. Přiřazuje malá tiskací písmena k velkým - nejdříve ta podobná (např. Vv, Oo, Zz...), potom zbývající.

 

 -   Rozlišuje délku samohlásek. Zároveň se tato písmena učí psát psacím písmem. Zkouší psát tvary ve vzduchu, mokrým štětcem na tabuli, fixou na tabulku, tužkou na papír, tužkou  (později perem)  do sešitu. Píše slova (max. 6 písmen), poté i věty. Vědomě začíná větu velkým písmenem a končí tečkou. Ovládá psací abecedu mimo písmen X, W, Q. Píše opis, přepis i diktát. Kontroluje svůj vlastní písemný projev.

 

 • Na konci roku čte krátká slova plynule, delší slabikuje.

 

 

 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

 

-         Uvědoměle se naučí správnému dýchání, trénuje si paměť na krátkých textech, vyslovuje pečlivě  a správně všechny hlásky (spolupráce s logopedem). S názorem učitele opakuje rytmická cvičení (hra na tělo). Volí vhodné tempo a hlasitost řeči.

 

-         Dokáže naslouchat ostatním. Volí vhodné verbální prostředky při řešení situací ve škole  i mimo školu. Učí se slušnou formou odmítat a říkat „ne“. Umí vyjádřit své přání, dokáže se omluvit, pozdravit,  poprosit o pomoc, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz. Respektuje pravidla rozhovoru, neskáče do řeči druhému (nejen dospělému).Učí se nonverbálnímu vyjadřování (řeč těla).

 

 • Nahrazuje slova v textu slovy stejného významu. Vypravuje krátký příběh vlastní nebo reprodukuje čtený text.

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 

-         Rozlišuje pojmy - básnička, říkadlo, pohádka, příběh, odlišuje verše, umí tvořit slova, která se rýmují.

 

-         Umí naslouchat čtenému textu. Rozlišuje dobro a zlo, vysvětlí ponaučení z příběhu, vyjmenuje kladné a záporné postavy. Zařadí postavu do správné pohádky. Nakreslí ilustraci k příběhu. Sestaví z několika obrázků osnovu příběhu a vypravuje podle ní. Čte a přednáší zpaměti krátké texty přiměřené věku. Navštěvuje divadelní představení a hovoří o svých zážitcích.

 

 

 1. ročník

časová dotace – 10 hodin týdně

 

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

-    Rozlišuje grafickou a zvukovou podobu slova, člení slova na slabiky, hlásky. Skládá slova z hlásek, slabik, skládá ze slov věty. Rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího a vybírá vhodné prostředky k jejich tvoření. Odlišuje  krátké a dlouhé samohlásky,  rozlišuje význam slova podle délky samohlásky (např. drahá a dráha). Prakticky využívá slov opačného a podobného významu, slova souřadná, nadřazená a podřazená.  Porovnává a třídí slova podle různých hledisek (počet slabik, počet hlásek, význam slova a podobně). Užívá správných tvarů ohebných slov v textu.

 

-    Vyjmenuje samohlásky krátké a dlouhé, souhlásky tvrdé, měkké i obojetné.  Odůvodní a správně napíše i/y po tvrdých a měkkých souhláskách.

 

-    Zdůvodní a správně napíše ve slovech ú/ů. 

-    Píše správně slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

-    Umí používat velká písmena na začátku vět a v typických  případech vlastních jmen osob, zvířat a  místních pojmenování.

 

-    Vyhledá a rozliší podstatná jména, slovesa a předložky. Tvoří s nimi  věty.

 

-    Vyjmenuje zpaměti abecedu a dokáže řadit slova podle abecedy podle prvního (druhého, třetího) písmene. Umí hledat v abecedním rejstříku.

-    Zdůvodní a správně píše slova s párovou souhláskou na konci i uvnitř (b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, h-ch, v-f).

 

-    Píše úhledně všechna písmena psací (velká i malá) i tiskací (velká)   abecedy.

 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

 

-         Čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čte se správnou intonací. Rozumí textu a reprodukuje jeho obsah. Dokáže se v textu orientovat, vyhledávat odpovědi na otázky, hledá klíčová slova. Umí číst v rolích , rozlišuje přímou řeč.

-         Umí napsat adresu, krátký dopis, pozdrav, blahopřání, vzkaz. Tvoří smysluplné bohaté věty k obrázkům. Nahrazuje slova jiným výrazem. Pracuje s obrázkovou osnovou (řadí, vypráví). Odstraňuje přebytečná slova v textu.

-         Popisuje předmět, obrázek, osobu, zvíře, pracovní postup.

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 

-         Poslouchá uvědoměle literární texty. Čte samostatně knihy a zaznamenává si jejich název, jméno spisovatele, jméno ilustrátora do deníčku. Kreslí ke knize vlastní ilustraci. Vypráví, co se mu v knížce líbilo, hledá a předčítá dětem zajímavou část knihy. 

 

-         Seznámí se se systémem půjčování knih ve veřejných knihovnách.

 

-         Přednáší zpaměti texty přiměřené jeho věku. Rozlišuje a používá pojmy - pohádka, hádanka, říkanka, báseň, sloka, rým, verš, kniha, knihovna, knihkupectví, čtenář, básník, spisovatel, ilustrátor, divadlo, herec, jeviště, hlediště, režisér, divadelní hra, hlavní postavy.

 

-         Chodí do divadla a na koncerty.

 

 

 1. ročník

časová dotace – 8 hodin týdně

 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA

 

-         Bezpečně zdůvodní a správně píše slova s párovou souhláskou na konci i uvnitř (b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, h-ch, v-f).

 

-         Dokáže vyhledat slova příbuzná, určí kořen slova, předponu a příponu. Naopak umí tvořit ke kořenu slova příbuzná.

 

-         Umí vyjmenovat vyjmenovaná slova, používá jejich tvary ve větách. Rozumí jejich obsahu. Umí k nim  přiřadit slova příbuzná. Není nutno dodržet pořadí od b. Seznamuje se se slovy stejně znějícími (být - bít, výr - vír atd.)

 

-         Vyhledává v textu a  třídí  slova podle slovních druhů - podstatná jména, slovesa, přídavná jména, předložky. U podstatných jmen určují rod, číslo, pád, u mužských životnost. U sloves  určuje osobu, číslo, čas v oznamovacím způsobu. Vyhledává a vyznačuje základní skladební dvojici ve větě jednoduché. Tvoří k holé větě větu rozvitou.

 

-         Píše úhledně všechna písmena psací (velká i malá) i tiskací (velká)   abecedy, číslice. Dbá na úpravu psaného textu při zvyšování rychlosti psaní. Se samozřejmostí si kontroluje písemný projev.

 

 

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

 

 

-         Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Dokáže zdravit,  omluvit se, požádat o pomoc, poděkovat. Zná  a v praxi realizuje společenská pravidla chování v prostorách školy (umí požádat o uvolnění cesty, nechává projít dveřmi dospělou osobu atd.). Dokáže stručně a jasně mluvit do telefonu.

 

-         Umí napsat a odeslat dopis a pohlednici s dodržením formy a samostatným napsáním adresy.

-         Obohacuje si aktivně slovní zásobu, nahrazuje slova slovy stejného významu. Odstraňuje přebytečná slova. Nahrazuje opakující se slova jinými. Umí použít slova stejně znějící ve větách. Umí setřídit  slova podřazená ke slovu nadřazenému. Vypravuje vlastní příhodu, snaží se odstranit přebytečná a opakující se slova. Reprodukuje přečtený  text, zapojuje fantazii k dotvoření konce příběhu.

 

-         Pracuje s obrázkovou osnovou, tvoří jednoduché věty (osnovu). Dokáže text rozčlenit na části. Vypravuje podle osnovy.

 

-         Popisuje předmět, obrázek, osobu, zvíře, pracovní postup.

 

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

 

-         Čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti. Čte se správnou intonací, člení text, frázuje. Rozumí přečtenému a reprodukuje jeho obsah. Dokáže se v textu orientovat, vyhledávat odpovědi na otázky, hledá klíčová slova. Orientuje se literárních druzích a v žánrech - poezie a próza, pověst, povídka, pohádka, bajka.

 

-         Poslouchá uvědoměle literární texty. Čte samostatně knihy a zaznamenává si jejich název, jméno spisovatele, jméno ilustrátora do deníčku. Kreslí ke knize vlastní ilustraci. Píše hlavní a vedlejší postavy. Vypráví, co se mu v knížce líbilo, hledá a předčítá dětem zajímavou část knihy. 

 

-         Půjčuje si knihy. Umí se orientovat v knihovně s pomocí knihovnice.

-         Přednáší zpaměti texty přiměřené jeho věku.

-         Vypráví zážitky z divadelního, filmového představení, dovede shrnout obsah.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk

 

 

3. ročník

časová dotace – 3 hodiny

 

 • žák umí pozdravit a představit se
 • umí pojmenovat barvy
 • pojmenuje hračky
 • umí pojmenovat domácí zvířata
 • naučí se počítat do dvaceti
 • rozlišuje jednotné a množné číslo, umí je tvořit
 • chápe nepočitatelná podst. Jména
 • ovládá nepravidelné mn. číslo
 • umí používat neurčitý člen a , an
 • přečte jednoduchá slovní spojení, jednoduché věty
 • tvoří jednoduché věty  typu I have… I like…..,
 • naučí se zazpívat jednoduché anglické písně
 • pojmenuje běžné potraviny a nápoje
 • ovládá slovesnou osobu
 • pojmenuje slunce, měsíc hvězdy
 • chápe použití určitého členu
 • umí vyslovit hlásky, které má angličtina navíc (ə, æ,Ө,w)
 • správně používá přídech
 • tvoří věty On má… Ona má…. Já mám….. Kdo má…..
 • ve větách používá vazby My máme, Já mám, Vy máte,…
 • správně vyslovuje znělou hlásku na konci slova
 • ovládá anglickou abecedu
 • seznámí se s pojmem spelling
 • časuje slovesa mít a být
 • rozezná a pojmenuje předměty podle velikosti, little - big

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA

 1. ročník

časová dotace – 4 hodiny týdně

 

Přirozená čísla 1 – 20, číslo 0,  sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky.

 

-   čte, píše a porovnává, čísla

-    počítá předměty v oboru do 20,

-    vyhledává a zobrazuje čísla na číselné ose,

-    orientuje se v číselné řadě do 20,

-    dočítá do 10, do20,

-    užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti,

-    provádí zpaměti i písemně jednoduché početní operace,

-    řeší slovní úlohy a sám je tvoří,

-    slovní úlohy řeší tak, že podtrhne v zadání důležité údaje, zapíše příklad a odpověď,

-    řeší slovní úlohy typu „ o více“, „ o méně“,

-    rozumí pojmu zvětšování a zmenšování,

-    rozkládá čísla,

-    rozumí pojmu „ záměna sčítanců“ a užívá jej v praxi,

-    počítá řetězce příkladů v oboru do 20,

-    doplňuje tabulky a posloupnosti čísel,

-    rozumí pojmu sloupec a řádek

 

     Geometrie

 

-    pozná, pojmenuje a nakreslí základní rovinné útvary

-    ( trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh),

-    pozná, pojmenuje, nakreslí a vymodeluje jednoduchá tělesa

-    ( koule, krychle, válec),

-    umí se orientovat v prostoru,

-    rozumí pojmům – vlevo, vpravo, před,za, nahoře, dole, vpředu, vzadu, uprostřed, hned před, hned za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ročník

časová dotace – 5 hodin týdně

 

Sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20.

 

-    sčítá a odčítá s přechodem desítky do 20,

-    řeší příklady s jednou závorkou,

-    početní operace provádí zpaměti i písemně,

-    řeší slovní úlohy a sám je tvoří,

-    řeší slovní úlohy „ o více“, „ o méně“,

-    v praxi využívá znalosti o záměně sčítanců

 

Sčítání a odčítání do 100.

 

-    čte, zapisuje a porovnává čísla do 100, sčítá a odčítá desítky,

-    rozkládá čísla na desítky a jednotky,

-    vyhledá a zobrazí čísla na číselné ose,

-    orientuje se v číselné řadě do 100,

-    počítá po 1,2,5,10 do 100,

-    řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy,

-    zaokrouhluje čísla na desítky,

-    sčítá a odčítá bez přechodu desítky do 100,

-    sčítá a odčítá s přechodem desítky do 100,

-    řeší slovní úlohy typu „o méně“, „o více“

-    slovní úlohy řeší způsobem zápis – výpočet – odpověď

-    řeší příklady s jednou závorkou,

-    v oboru přirozených čísel do 100,

-    rozumí pojmu sloupec a řádek

-    chápe násobení a dělení čísel, seznamuje se s násobilkami 2-5

 

 

Geometrie

 

-    chápe pojem kreslení a rýsování,

-    osvojuje si správné návyky při rýsování,

-    rýsuje, měří a odhaduje délku úsečky, porovnává úsečky,

-    zná jednotky délky a času,

-    pozná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné útvary a jednoduchá    tělesa

 

 

 

 

 

 1. ročník

časová dotace – 5 hodin týdně

 

 

Sčítání a odčítání do 1 000

 

-         počítá po jednotkách, desítkách a stovkách

-         čte a píše trojciferná čísla

-         znázorňuje čísla na číselné ose

-         porovnává čísla pomocí číselné osy, používá k vyjádření porovnávání    čísel znaménka <,> ,=

-         ovládá porovnávání čísel

-         zaokrouhluje čísla na desítky a stovky

-         rozkládá čísla do 1 000 v desítkové soustavě

-         sčítá a odčítá násobky sta

-         písemně sčítá a odčítá  a provádí kontrolu výpočtu

-         chápe výrazy sčítanec, sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl

-         řeší úlohy typu o x více a o x méně

-         umí řešit a vytvářet úlohy na sčítání a odčítání

-         provádí přibližný odhad výsledku řešení

 

 

Násobení a dělení

 

-         vyjmenuje řady násobků od 1 do 10

-         chápe násobení jako opakované sčítání stejných sčítanců

-         řeší příklady násobení a dělení v oboru násobilek

-        řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek i mimo ně do 100.

-         řeší úlohy typu n-krát více a n-krát méně

-         umí pamětně vynásobit dvojciferné číslo jednociferným v jednoduchých příkladech mimo obor násobilek

-         sestavuje a čte tabulky násobků

          využívá tabulek násobků v praxi ( ceny zboží, vzdálenosti,…) při tvorbě úloh

-         Dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek a určí neúplný podíl a zbytek.

-         Používá výrazy dělenec, dělitel ,podíl, neúplný podíl, činitel, činitel, součin

-         Provádí samostatně kontrolu svých početních výkonů.

-         Provádí odhady výsledků.

 

Geometrie

 

-         Rýsuje přímky a polopřímky, rýsuje a měří úsečky s přesností na milimetry.

-         Označuje bod, průsečík dvou přímek, střed kružnice velkým písmenem a přímku a kružnici malým psacím písmenem.

-         Rozlišuje rovinné útvary -mnohoúhelník, trojúhelník, obdélník, čtverec,    kruh a kružnici.

-         Rýsuje trojúhelník podle daných stran.

-         Pozná rovnostranný trojúhelník.

-         Sestrojí libovolnou kružnici .

-         Měří poloměr dané kružnice.

-         Změří délku úsečky s přesností na mm.

-         Přenáší úsečku na danou polopřímku.

-         Sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr.

-         Převádí jednotky délky s užitím měnitele 1 000, 100, 10.

(mm, cm, dm, m, km)

-         Provádí odhady vzdálenosti a délky.

-        Určí obvod jednoduchých obrazců (trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením jejich stran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA

 1. ročník

časová dotace – 4 hodiny týdně

 

Přirozená čísla 1 – 20, číslo 0,  sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky.

 

-   čte, píše a porovnává, čísla

-    počítá předměty v oboru do 20,

-    vyhledává a zobrazuje čísla na číselné ose,

-    orientuje se v číselné řadě do 20,

-    dočítá do 10, do20,

-    užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti,

-    provádí zpaměti i písemně jednoduché početní operace,

-    řeší slovní úlohy a sám je tvoří,

-    slovní úlohy řeší tak, že podtrhne v zadání důležité údaje, zapíše příklad a odpověď,

-    řeší slovní úlohy typu „ o více“, „ o méně“,

-    rozumí pojmu zvětšování a zmenšování,

-    rozkládá čísla,

-    rozumí pojmu „ záměna sčítanců“ a užívá jej v praxi,

-    počítá řetězce příkladů v oboru do 20,

-    doplňuje tabulky a posloupnosti čísel,

-    rozumí pojmu sloupec a řádek

 

     Geometrie

 

-    pozná, pojmenuje a nakreslí základní rovinné útvary

-    ( trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh),

-    pozná, pojmenuje, nakreslí a vymodeluje jednoduchá tělesa

-    ( koule, krychle, válec),

-    umí se orientovat v prostoru,

-    rozumí pojmům – vlevo, vpravo, před,za, nahoře, dole, vpředu, vzadu, uprostřed, hned před, hned za

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ročník

časová dotace – 5 hodin týdně

 

Sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20.

 

-    sčítá a odčítá s přechodem desítky do 20,

-    řeší příklady s jednou závorkou,

-    početní operace provádí zpaměti i písemně,

-    řeší slovní úlohy a sám je tvoří,

-    řeší slovní úlohy „ o více“, „ o méně“,

-    v praxi využívá znalosti o záměně sčítanců

 

Sčítání a odčítání do 100.

 

-    čte, zapisuje a porovnává čísla do 100, sčítá a odčítá desítky,

-    rozkládá čísla na desítky a jednotky,

-    vyhledá a zobrazí čísla na číselné ose,

-    orientuje se v číselné řadě do 100,

-    počítá po 1,2,5,10 do 100,

-    řeší a tvoří jednoduché slovní úlohy,

-    zaokrouhluje čísla na desítky,

-    sčítá a odčítá bez přechodu desítky do 100,

-    sčítá a odčítá s přechodem desítky do 100,

-    řeší slovní úlohy typu „o méně“, „o více“

-    slovní úlohy řeší způsobem zápis – výpočet – odpověď

-    řeší příklady s jednou závorkou,

-    v oboru přirozených čísel do 100,

-    rozumí pojmu sloupec a řádek

-    chápe násobení a dělení čísel, seznamuje se s násobilkami 2-5

 

 

Geometrie

 

-    chápe pojem kreslení a rýsování,

-    osvojuje si správné návyky při rýsování,

-    rýsuje, měří a odhaduje délku úsečky, porovnává úsečky,

-    zná jednotky délky a času,

-    pozná, pojmenuje a vymodeluje základní rovinné útvary a jednoduchá    tělesa

 

 

 

 

 

 1. ročník

časová dotace – 5 hodin týdně

 

 

Sčítání a odčítání do 1 000

 

-         počítá po jednotkách, desítkách a stovkách

-         čte a píše trojciferná čísla

-         znázorňuje čísla na číselné ose

-         porovnává čísla pomocí číselné osy, používá k vyjádření porovnávání    čísel znaménka <,> ,=

-         ovládá porovnávání čísel

-         zaokrouhluje čísla na desítky a stovky

-         rozkládá čísla do 1 000 v desítkové soustavě

-         sčítá a odčítá násobky sta

-         písemně sčítá a odčítá  a provádí kontrolu výpočtu

-         chápe výrazy sčítanec, sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl

-         řeší úlohy typu o x více a o x méně

-         umí řešit a vytvářet úlohy na sčítání a odčítání

-         provádí přibližný odhad výsledku řešení

 

 

Násobení a dělení

 

-         vyjmenuje řady násobků od 1 do 10

-         chápe násobení jako opakované sčítání stejných sčítanců

-         řeší příklady násobení a dělení v oboru násobilek

-        řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení v oboru násobilek i mimo ně do 100.

-         řeší úlohy typu n-krát více a n-krát méně

-         umí pamětně vynásobit dvojciferné číslo jednociferným v jednoduchých příkladech mimo obor násobilek

-         sestavuje a čte tabulky násobků

          využívá tabulek násobků v praxi ( ceny zboží, vzdálenosti,…) při tvorbě úloh

-         Dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek a určí neúplný podíl a zbytek.

-         Používá výrazy dělenec, dělitel ,podíl, neúplný podíl, činitel, činitel, součin

-         Provádí samostatně kontrolu svých početních výkonů.

-         Provádí odhady výsledků.

 

Geometrie

 

-         Rýsuje přímky a polopřímky, rýsuje a měří úsečky s přesností na milimetry.

-         Označuje bod, průsečík dvou přímek, střed kružnice velkým písmenem a přímku a kružnici malým psacím písmenem.

-         Rozlišuje rovinné útvary -mnohoúhelník, trojúhelník, obdélník, čtverec,    kruh a kružnici.

-         Rýsuje trojúhelník podle daných stran.

-         Pozná rovnostranný trojúhelník.

-         Sestrojí libovolnou kružnici .

-         Měří poloměr dané kružnice.

-         Změří délku úsečky s přesností na mm.

-         Přenáší úsečku na danou polopřímku.

-         Sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetr.

-         Převádí jednotky délky s užitím měnitele 1 000, 100, 10.

(mm, cm, dm, m, km)

-         Provádí odhady vzdálenosti a délky.

-        Určí obvod jednoduchých obrazců (trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením jejich stran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRVOUKA

Předmět:  Prvouka

Ročník: 1.

Časová dotace: 2 hod. týdně

 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME – domov, škola, obec

 

-         žák dojde samostatně do školy, šatny, třídy

-         orientuje se v budově školy

-         dokáže se připravit na vyučování

-         dbá na bezpečnost při cestě do školy

-         pojmenuje obec, ve které žije, příp. ulici, kde bydlí

-         zvládne cestu ze školy domů

-         spolehlivě se pohybuje v blízkém okolí školy

-         uvědomuje si riziková místa a situace při cestě do školy a zpět

 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS – rodina, soužití lidí, chování lidí

 

-         vyjmenuje nejbližší rodinné příslušníky, seřadí členy dle věku

-         vypráví o práci rodičů

-         respektuje spolužáky s jejich přednostmi i nedostatky, pokusí se přizpůsobit

-         hovoří o chování v rodině

-         aplikuje zásady správného chování ve škole i mimo ni

-         ve škole rozpozná zaměstnance a váží si jejich práce

-         rozliší nesprávné chování jiných i u sebe

 

 

LIDÉ A ČAS - orientace v čase, současnost a minulost v našem životě

 

-         vyjmenuje dny v týdnu

-         rozlišuje čas práce a odpočinku

-         určí celé hodiny

-         na příkladech porovnává odlišnosti života lidí

-         vypráví o zvycích a práci lidí

-         rozpozná současnost a minulost

 

 

 

 

 

 

 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY, OCHRANA PŘÍRODY

Látky a jejich vlastnosti, vesmír a Země, rostliny a živočichové

 

-         pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál

-         rozliší den a noc

-         rozpozná roční období

-         zhodnotí odlišnosti v přírodě během ročních období

-         popíše základní části rostliny

-         určí základní podmínky pro život rostlin

-         pozná dané rostliny

-         vyjmenuje základní části těla u určených savců a ptáků

-         porovná chování živočichů v závislosti na ročním období

-         vymezí živočichy domácí a volně žijící

-         dodržuje pravidla správného chování v přírodě a podílí se na něm

 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ  A BEZPEČÍ

Péče o zdraví, zdravá výživa, lidské tělo, osobní bezpečí, hromadné ohrožení

 

-         uplatňuje základní hygienické návyky

-         dodržuje denní režim

-         projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví

-         rozpozná základní části lidského těla, CHÁPE JEJICH FUNKCI

-         dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

-         uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu

-         chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci

-         odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná

-         v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné dítě

-         reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník: 2.

Časová dotace: 2 hod. týdně

 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME – domov, škola, obec, krajina okolí

 

-        orientuje se v okolí školy a svého bydliště

-         bezpečně zvládá pohyb po budově školy

-         připravuje se na vyučování podle rozvrhu

-         pamatuje si adresu svého bydliště

-         respektuje pravidla silničního provozu

-         pojmenuje důležité dopravní značky

-         dokáže pojmenovat a ukázat významné orientační body v okolí bydliště

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS – rodina, soužití lidí, chování lidí, právo, spravedlnost

 

-         umí vyjmenovat další rodinné příslušníky nad rámec vlastní rodiny, uvědomuje si věkové rozdíly a posloupnost

-         vysvětlí povolání rodičů a objasní další jemu známá povolání, pokusí se objasnit práci zaměstnanců školy

-         seznámí se s školním řádem a respektuje ho, samostatně rozlišuje zásady správného chování

-         dokáže posoudit nesprávné chování a vysvětlí správný postup nápravy

-         konkretizuje svá práva a povinnosti

-         učí se obhajovat své názory

-         učí se poznávat mezilidské vztahy, principy demokracie, komunikace

-         samostatně rozlišuje zásady správného chování: ohleduplnost, etické

          zásady, zvládání vlastní emocionality, předcházení konfliktům

           

 

 

LIDÉ A ČAS - orientace v čase, současnost a minulost v našem životě

 

-         vyjmenuje měsíce, rozlišuje pojmy hodina, den, týden, měsíc, rok

-         posoudí posloupnost včera, dnes, zítra

-         rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt

-         vyznačí čas na digitálním displeji

-         využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě s přihlédnutím k minulosti, přítomnosti a budoucnosti

-         porovnává zvyky a práci lidí v minulosti a současnosti

-         pojmenuje některé kulturní či historické památky místa, kde žije

 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY, OCHRANA PŘÍRODY

Látky a jejich vlastnosti, vesmír a Země, rostliny a živočichové ochrana přírody

 

-         určí a roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků

-         uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě

-         pozoruje, popíše a porovná viditelné změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích

-         provádí jednoduché pokusy, pozoruje a upevňuje si a rozšiřuje poznatky o rostlinách

-         pozná dané rostliny ve známé lokalitě

-         opakuje a upevňuje si poznatky o určených savcích a ptácích

-         popíše jednotlivé části těla

-         rozliší a porovná chování živočichů v závislosti na ročním období

-         třídí živočichy na domácí a volně žijící

-         zná jejich význam pro člověka

-         dbá na dodržování pravidel správného chování v přírodě

-         aktivně se podílí na ochraně přírody a životního prostředí

 

 

 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

Péče o zdraví, zdravá výživa, lidské tělo, osobní bezpečí, hromadné ohrožení,

návykové látky a zdraví

 

-         dodržuje základní hygienické návyky

-         orientuje se v  režimu dne, rozpozná dobu práce a povinností od doby odpočinku

-         zhodnotí správnost chování a činností ve vztahu ke zdraví

-         shromáždí a porovná kladné a záporné poznatky ve vztahu ke zdraví

-         rozpozná základní části lidského těla

-         upevňuje si základní postupy při preventivní péči o své zdraví a tělo

-         dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

-         důsledně dbá na uplatňování pravidel účastníků silničního provozu

-         chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi a učí se vyhodnotit nebezpečí a závažnost situace

-         odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná a dodržuje bezpečnou vzdálenost od neznámé osoby

-         předvede a zvládne žádost o pomoc pro sebe i pro jiné dítě v případě nebezpečí

-         uposlechne pokynů dospělých při mimořádných situacích, respektuje je a řídí se jimi

 

 

 

 

Ročník: 3.

Časová dotace: 3 hod. týdně

 

 

MÍSTO, KDE ŽIJEME – domov, škola, obec, okolní krajina (region-okres)

mapy, orientace v mapě a v terénu

 

-         vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy a cestu na určené místo

-         začlení obec do příslušného kraje a obslužného centra ČR

-         pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)

-         rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině

-         určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich

-         používá kompas, v turistické mapě blízkého okolí dokáže vyznačit trasu

-         řídí se podle zásad bezpeč. pohybu a pobytu v přírodě

 

 

 

 

 

 

 

LIDÉ KOLEM NÁS – rodina, soužití a chování lidí, právo a spravedlnost, kultura

 

-         vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi

-         vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, rodině, v obci

-         rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci

-         obhájí při konkrétní činnosti své názory

-         přizná svou chybu, učí se domluvě na společném postupu, řešení problému v kolektivu

-         snaží se rozpoznat ve svém okolí jednání a chování, která nelze tolerovat a která porušují základní lidská práva

-         poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny v kladném i záporném smyslu a přemýšlí o možnostech zlepšování životního prostředí obce

-         v místě bydliště a okolí zná možnosti kulturního a sportovního vyžití

 

 

 

LIDÉ A ČAS - orientace v čase, současnost a minulost v našem životě,

regionální památky, báje, mýty, pověsti

 

-         přesně určí jakýkoli čas

-         orientuje se bezpečně v kalendářním a školním roce

-         objasňuje odlišnosti způsobu života a bydlení dříve a nyní

-         vyhledává a shromažďuje poznatky o památkách svého regionu a využívá jich

-         seznámí se s pověstmi daného regionu

-         konkretizuje pojmy rodný kraj, domov, vlast

 

 

ROZMANITOST NEŽIVÉ A ŽIVÉ PŘÍRODY - OCHRANA PŘÍRODY

látky a jejich vlastnosti,voda a vzduch, půda, vesmír a Země, rostliny a houby,

živočichové, ochrana přírody

 

-         rozlišuje prvky živé a neživé přírody

-         určí a roztřídí některé přírodniny podle určujících znaků

-         uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě

-         provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek

-         určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti

-         podrobně zkoumá vlastnosti vody, vzduchu a půdy

-         hodnotí a uvědomuje si význam vody, vzduchu a půdy pro život

-         změří základní veličiny pomocí jednotkových nástrojů a přístrojů

-         na základě poznatků o Zemi jako součásti vesmíru vysvětlí souvislost se střídáním dne a noci,  střídáním ročních období

-         zkoumá zákl. společenstva v daných lokalitách regionu

-         zdůvodní vzájemné vztahy mezi organismy (potravní řetězce)

-         nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí

-         porovnává základní projevy života na konkrétních organismech

-         prakticky třídí organismy do známých skupin

-         zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě

-         rozlišuje aktivity prospívající životnímu prostředí a zdraví člověka a naopak

 

 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

péče o zdraví, zdravá výživa, lidské tělo, partnerství, rodičovství, zákl. sexuální

výchovy, návykové látky a zdraví, osobní bezpečí, situace hromadného ohrožení

 

-         uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky na základě elementárních znalostí o lidském těle

-         využívá znalostí lidského těla k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav

-         rozlišuje jednotlivé etapy lidského života

-         orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození

-         chová se ohleduplně k druhému pohlaví a objasní a respektuje rozdíly mezi chlapci a děvčaty v daném věku

-         účelně organizuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek dle vlastních potřeb

-         aplikuje naučené způsoby chování na modelových situacích ohrožující zdraví

-         uplatňuje základní dovednosti a návyky související s rozvojem zdraví a jeho preventivní ochranu

-         dokáže zajistit lékařskou pomoc a ošetří drobná poranění

-         osvojuje si na modelových situacích odmítání návykových látek

-         ovládá přiměřeně svému věku pravidla silničního provozu v rolích chodce a cyklisty

-         seznamuje se s krizovými situacemi (šikana, týrání, sexuální zneužívání) a učí se dbát na vlastní bezpečí

-         řídí se důkladně pokyny dospělých při mimořádných situacích

-         využívá poznatků z médií a nacvičuje chování při modelových situacích

-         pozná rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi

-         pozná mimořádné události způsobené přírodními živly a ví, jak se před

          nimi ochránit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

Předmět : Pracovní činnosti

Ročník : 1.

Časová dotace : 1 hod. týdně

 

Práce s drobným materiálem

 

-         V praxi využívá znalosti vlastností plastického materiálu tj.pružnost, tažnost,ohebnost,

-         jednoduchými postupy vytváří předměty z různých materiálů,

-         vlastnosti různých materiálů poznává též svými smysly a svou tvorbou objevuje další možnosti,

-         osvojuje si základní návyky při práci s drobným materiálem,

-         seznamuje se a dodržuje hygienické a bezpečnostní návyky při tvorbě,

-         zvládá základní činnosti tj. skládání, stříhání, vytrhávání, slepování, navlékání přírodnin,válení, hnětení, ohýbání a stlačování

 

Práce montážní a demontážní

 

-         Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi MOZAIKA a SEVA,

-         pracuje podle obrazového návodu, ale i podle vlastní fantazie,

-         osvojuje si základní pracovní dovednosti a návyky při organizaci práce,

-         zná a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při montáži a demontáži

 

Pěstitelské práce

-         Pečuje o nenáročné  pokojové rostliny ve třídě( zalévá, otírá listy, kypří půdu)

-         seznamuje se s pojmem klíčení a v praxi si jej vyzkouší( při pozorování klíčení fazole ve třídě)

 

Příprava pokrmů

-         Zvládá zásady slušného stolování a sebeobsluhu ve školní jídelně,

-         jí příborem,

-         připraví si jednoduchou svačinu,

-         rozlišuje každodenní a slavnostní stolování

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět : Pracovní činnosti

Ročník : 2.

Časová dotace : 1 hod. týdně

 

 

Práce s drobným materiálem

-         Zná již vlastnosti různých materiálů, dále své znalosti rozvíjí a využívá v praxi, vnímá je svými smysly,

-         dodržuje a upevňuje si správné návyky organizace, hygieny a bezpečnosti práce,

-         zvládá základní činnosti práce s různými druhy papíru a kartonu, tj. skládání, ohýbání, stříhání, trhání, vystřihování, nalepování, slepování,

-         při modelování s modelínou, keramickou hlínou či moduritem zvládá  - hnětení, válení, stlačování, přidávání, ubírání,

-         šití - navlékání a odměřování návleku, uzlík, sešívání pomocí stehu obnitkovacího a jednoduchého předního,

-         rozlišuje rub a líc látky,

-         zvládá přišití dvoudírkového knoflíku

 

Práce montážní a demontážní

-         Seznamuje se s návody a předlohami stavebnic, se kterými samostatně pracuje,

-         jsou to stavebnice SEVA a LEGO,

-         sestavuje modely i bez předlohy,

-         montuje a demontuje jednotlivé díly,

-         dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti při práci,

-         vytváří si kladný vztah  k práci své a ostatních,

-         upevňuje si správné pracovní návyky a dovednosti

 

Pěstitelské práce

-         Provádí pozorování přírody během všech ročních období,

-         pečuje o nenáročné rostliny ve třídě,

-         zalévá je, otírá listy, kypří, rosí, rozmnožuje pomocí odnoží,

-         v praxi vyzkouší pěstování jednoduchých rostlin ( hrách, fazole),

-         rozezná nejznámější semena plodů tj. čočka, hrách, fazole, kukuřice, mák,

-         provádí exkurze na školním pozemku v různých ročních obdobích

 

 

Příprava pokrmů

-         Seznamuje se způsoby uchovávání a skladování potravin,

-         zvládne přípravu jednoduché svačiny, úpravu ovoce a zeleniny za studena,

-         provede úpravu stolu pro všední i sváteční stolování,

-         zvládá sebeobsluhu a základy slušného stolování

 

Předmět : Pracovní činnosti

Ročník : 3.

Časová dotace : 1 hod. týdně

 

 

Práce s drobným materiálem

-         vytváří jednoduchými pracovními operacemi a postupy různé výrobky       z daného materiálu

-         volí vhodné pomůcky, nástroje a náčiní

-         udržuje pořádek na pracovním místě

-         zná zásady první pomoci

 

Práce montážní a demontážní

 • provádí jednoduchou montáž a demontáž stavebnice (Lego, Seva)
 • pracuje podle předlohy i podle vlastní fantazie
 • upevňuje správné pracovní i hygienické návyky
 • udržuje pořádek na pracovišti
 • zapojuje se do kolektivní práce
 •  

Pěstitelské práce

-         provádí jednoduché pěstitelské činnosti

-         ošetřuje a pěstuje nenáročné pokojové rostliny

-         volí podle druhů pěstitelských činností správně pomůcky, nástroje a náčiní

-         seznamuje se se základními podmínkami života rostlin

-         seznamuje se s úlohou techniky v životě člověka

 

Příprava pokrmů

-         seznamuje se se základním vybavením kuchyně, pojmenuje pomůcky a nástroje

-         připraví jednoduchý studený pokrm podle slovního návodu

-         dodržuje pravidla správného stolování

-         udržuje pořádek pracovních ploch

-         zná zásady první pomoci

 

 

 

 

 

Hudební výchova

 1. ročník

časová dotace – 1 hodina týdně

 

-    Ovládá slova písní z MŠ, zpívá písně odlišného charakteru.

-    Při zpěvu rovně stojí či sedí.

-    Pozná tóny vysoké a hluboké, dlouhé a krátké.

-    Získává správné pěvecké návyky (uvolněný plynulý zpěv, lehké nasazení, správné dýchání, zřetelná výslovnost).

-    Osvojuje si dětské popěvky, říkadla, rozpočitadla.

-    Správně vyslovuje, tleská rytmus.

-    Vymýšlí melodii k říkadlům.

-    Učí se právně dýchat.

-    Rozlišuje hlasy, zvuky, tóny kolem sebe.

-    Zpívá slabě a silně, pomalu a rychle.

-    Hraje hru na tělo.

-    Při zpěvu některá slova znázorňuje pohybem.

-    Pozná, že melodie stoupá, klesá a je stejně vysoká.

-    Rukou naznačuje postup melodie.

-    Podle ukázky pozná píseň, určí ráz skladby (ukolébavka, tanec, píseň, pochod).

-    Rozliší tóny krátké a dlouhé.

-    Hraje na dětské orffovské nástroje a seznámí se s jejich správným držením

-    Napodobuje pohybově hru na některé hudební nástroje ve hře

      Na muzikanty.

-    Pochoduje a tančí podle rytmu poslechové skladby.

-    Připojí vhodný pohybový projev k písni.

-    Pozná píseň podle rytmického úryvku. (výběr ze dvou písní rytmicky výrazně odlišných)

-    Sluchem pozná, kdy se melodie opakuje, zesiluje či zeslabuje, zrychluje či zpomaluje.

-    Rozezná písničky s doprovodem hudebního nástroje a bez doprovodu.

-    Po učiteli napodobuje rytmus deklamací různých slabik a slov, hrou na tělo či rytmickém hudebním nástroji ve hře Na ozvěnu.

-    Zpívá známou píseň, po přerušení učitelem si ji pouze představuje, a pak opět pokračuje ve zpěvu ve hře Na ztracenou melodii.

-    Při zpívání se skupinou žáků se plynule střídá ve hře Na štafetu.

-    Učí se poslouchat a vnímat hudbu různých stylů, směrů a žánrů.

 

 

 

 

 

 1. ročník

časová dotace – 1 hodina týdně

 

 

-    Dbá na správné vzpřímené sezení, stání  při zpěvu.

-    Opakuje písně formou hudebních hádanek.

-    Podle počátečních úryvků pozná známou píseň.

-    Pokračuje ve sluchovém pozorování a rozlišování zvuků kolem nás.

-    Rozlišuje zvuky vysoké a hluboké, ostré a jemné, příjemné a nepříjemné.

-    Zřetelně vyslovuje, rytmizuje jednoduché texty. (jazykolamy)

-    Vytleská krátké a dlouhé slabiky.

-    Tleská rytmus, doprovází hrou na rytmickém nástroji (hůlky, bubínek).

-    Melodizuje říkadlo – vytváří svoji vlastní melodii.

-    Pomocí dechových cvičení a her dále zdokonaluje techniku dýchání.

-    Pozná rozdíl mezi dlouhými a krátkými tóny.

-    Rozumí pojmům autor textu, autor hudby.

-    Zpívá koledy, připojí rytmické nástroje (triangl, hůlky)

-    Sluchem pozná, kdy melodie stoupá či klesá.

-    Rukou ukazuje pohyb melodie.

-    Intonuje melodii klesavou a stoupavou.

-    Porovná navzájem jednotlivé písně.

-    Určuje charakter písní – rychlá, pomalá, taneční, pochodová.

-    Na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě.

-    Tleská rytmus.

-    Doprovází píseň na jednoduché hudební nástroje.

-    Melodii ztvární tancem.

-    Pozná a ve správném tempu zazpívá píseň pomalou a rychlou.

-    Zpívá píseň po částech formou hry Na ozvěnu.

-    Rozpozná ukolébavku, zpívá slabě.

-    Rytmicky deklamuje, Ř   Dovede správně a v rytmu hudby pochodovat.

-    Zpívá a tleská doby při pochodu.

-    Doprovází hrou na rytmické nástroje.

-    Střídá sólový zpěv se zpěvem celé třídy.

-    Pozná tvar hudebních nástrojů a jejich zvuk.

-    Pozná notovou osnovu, houslový klíč, notu (hlavička, nožka).

-    Učí se poslouchat a vnímat hudbu různých stylů, směrů a žánrů.

 

 

 

 

 

 

 

 1. ročník

časová dotace – 1 hodina týdně

 

-    Provádí správnou tvorbu tónů a dýchání při zpěvu.

-    Na základě svých dispozic zpívá intonačně čistě.

-    Imituje podle hraného, zpívaného vzoru.

-    Zpívá a tleská rytmicky přesně.

-    Rozpozná a taktuje 2/4 takt.

-    Vyjádří polku pohybem.

-    Naučí se poznat noty celé, půlové a čtvrťové v notovém zápise.

-    Orientuje se v notovém zápise.

-    Vyjádří pohybem tempo.

-    Z notového zápisu vyčte 3/4 takt, zataktuje jej.

-    Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře.

-    Je schopen provést mluvený i zpívaný kánon (Dů kravičky dů).

-    Provádí taneční hry se zpěvem.

-    Využívá hudební nástroje k doprovodné hře.

-    Reaguje pohybem na hudbu – hudba pochodová.

-    Předvede pohybem polku.

-    Vlastním pohybem vyjádří hudbu.

-    Vyjádří pohybem melodii vzestupnou a sestupnou.

-    Reaguje pohybem na znějící hudbu.

-    Pozná hymnu, učí se jí zpívat intonačně a rytmicky přesně.

-    Určí dílo, ze kterého je hymna.

-    Rozpozná hudbu instrumentální.

-    Učí se poslouchat a vnímat hudbu různých stylů, směrů a žánrů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

Předmět : Výtvarná výchova

Ročník : 1.

Časová dotace : 1 hod. týdně

 

VÝTVARNÉ VYJÁDŘENÍ SKUTEČNOSTI

 

-         Žák se seznamuje se základními návyky a postupy při práci s barvami,

-         učí se organizovat práci,

-         poznává a osvojuje si vlastnosti jednotlivých výtvarných materiálů, se kterými bude nadále pracovat,

-         osvojuje si základy bezpečnosti při práci

-         Rozlišuje tvary, barvy a struktury,

-         pomocí barev, vjemů a postojů vyjadřuje vlastní prožitky,

-         rozvíjí své vlastní pozorování, vyjadřovací schopnosti a výtvarné vyprávění,

-         učí se pozorovat přírodu i své okolí,

-         vyhledává a dotváří přírodniny,

-         rozvíjí pozorovací schopnosti a paměť,

-         poznává a zobrazuje tvary a funkce věcí,

-         zkouší zachytit postavu v pohybu v prostoru (prozatím bez proporčních vztahů)

 

PRÁCE PROSTOROVÉ A DEKORATIVNÍ

 

-         Seznamuje se s pojmem barvy základní,

-         zkouší barvy míchat,

-         poznává vlastnosti barev ( barvy husté- řídké, světlé-tmavé) a využívá jich v praxi,

-         objevuje možnosti hry s linií a s barvou,

-         prakticky rozlišuje pojem kresba a malba,

-         rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus a též smysl pro řešení plochy s využitím barevných a geometrických prvků,

-         zjišťuje vlastnosti plastických materiálů při modelování,

          rozvíjí svůj cit pro prostor

 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

-         Zobrazuje tvary a funkce věcí,

-         aktivně pracuje s ilustrací, pozná obrázky dětských ilustrátorů tj. Josef Lada, Zdeněk Miler a Helena Zmatlíková,

-         porovnává ilustrace a poznává různé vyjadřovací prostředky,

-         zná a rozlišuje pojmy – hračka-loutka-školní potřeba

 

Předmět : Výtvarná výchova

Ročník : 2.

Časová dotace : 1 hod. týdně

 

VÝTVARNÉ VYJÁDŘENÍ SKUTEČNOSTI

 

-         Zopakuje si všechny znalosti o barvách a vlastnostech materiálů,

-         znovu si připomene zásady bezpečnosti a hygieny při práci v hodinách výtvarné výchovy

-         Ztvárňuje vlastní prožitky a představy,

-         rozvíjí své pozorovací schopnosti,

-         pokouší se o výtvarné vyprávění děje pohádek a  příběhů,

-         rozlišuje tvary a funkce předmětů,

-         snaží se o postižení jednoduchých proporcí postavy i předmětů v různém   prostředí

 

PRÁCE PROSTOROVÉ A DEKORATIVNÍ

 

-         Zná a rozumí pojmu barvy základní, teplé a studené, řídké a husté, světlé a tmavé a umí jich využívat v praxi,

-         zvládá přiměřeně ředění a míchání barev,

-         pomocí hry si osvojuje dovednosti práce s linií,

-         využívá přítlak, odlehčení, šrafování, zhušťování a zřeďování čar,

-         rozvíjí svůj cit pro barvu, proporce a prostor,

-         dále též rozvíjí svá praktické znalosti a zkušenosti při modelování,

-         prohlubuje cit pro výtvarný rytmus s využitím znalostí o barvách,

-         dokáže si již sám vybrat jednoduchý výtvarný nástroj podle své potřeby tj. dřívko, špejle, špachtle, štětec

 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

-         Aktivně pracuje s ilustrací,

-         prohlubuje si znalosti o různých vyjadřovacích prostředcích,

-         porovnává ilustrace a popisuje obrázky,

-         z 1. ročníku zná ilustrace J.Lady, Z.Milera,H.Zmatlíkové a dále se seznamuje s obrázky Adolfa Borna a Zdeňka Smetany,

-         rozumí pojmům hračka, loutka, maňásek,

-         rozvíjí svůj smysl pro krásu a vkus v umění, kultuře bydlení a odívání,

-         citlivě vnímá výtvarná díla

 

 

 

 

Předmět : Výtvarná výchova

Ročník : 3.

Časová dotace : 1 hod. týdně

 

VÝTVARNÉ VYJÁDŘENÍ SKUTEČNOSTI

 

-         žák dokáže výtvarně ztvárnit své prožitky

-         pozná základní barvy a dokáže je vhodně použít

-         umí výtvarně vyjádřit hlavu pohádkové bytosti, seznamuje se s proporcemi lidské postavy

-         vyhledá a roztřídí přírodniny, výtvarně je dotváří na základě představ

-         rozpozná lidské výtvory, pozoruje a porovnává jejich tvar

 

 

PRÁCE PROSTOROVÉ A DEKORATIVNÍ

 

-         poznává vlastnosti barev a jejich výrazové možnosti

-         poznává různé druhy linie

-         rozvíjí svůj smysl pro výtvarný rytmus (rytmické řazení prvků)

-         poznává základní vlastnosti plastických materiálů, objem vytváří modelováním

 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

-         seznamuje se s funkcí ilustrace a jejich výrazových prostředků (Pilař, Trnka, Čapek)

-         poznává výtvarnou hodnotu hračky, loutky

-         seznamuje se s různými druhy výtvarného umění (malířství, grafika, sochařství)

-         učí se vnímat výtvarné umění v běžném životě – design, užité umění

-         vnímá umělecká díla ve svém okolí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova

 1. ročník

časová dotace 2 hodiny týdně

 

Poznatky z Tv a sportu

-    reaguje na jednoduché povely a signály

-    používá vhodné oblečení a obuv na sport

-    respektuje význam přípravy organismu před cvičením

-    respektuje zásady fair play

-    dodržuje pokyny pro bezpečnost  při pohybových činnostech

 

Průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační a relaxační cvičení  

-    snaží se o správné provádění cviků  pod vedením učitele

-    předvede jednoduchý taneční krok s hudbou

 

Gymnastika

-    dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových činnostech

-    předvede v souladu se svými individuálními schopnostmi pády, kotoul vpřed, přeskok, chůzi po kladině bez dopomoci, vybrané cvičení s náčiním

 

Atletika   běžecká abeceda, rychlé běhy, vytrvalostní běh,terénní běh, skok  do dálky z místa, hod míčkem   

-    opakuje po učiteli běžeckou abecedu /lifting, skiping, zakopávání /

-    předvede v souladu s individuálními předpoklady základní pohybové -výkony

-    usiluje o jejich zlepšení

 

Sportovní hry

-    ovládá a dodržuje základní pravidla

-    snaží se spolupracovat s ostatními hráči

-    dodržuje pravidla fair play

-    učí se chytat míč, házet obouruč vrchem, jednoruč horem i spodem

 

Turistika

-    respektuje ochranu  životního prostředí

-    dokáže překonat přírodní překážky

 

Bruslení  (dle přírodních podmínek)

-    dodržuje bezpečnost při bruslení

-    obuje se s dopomocí

-    předvede chůzi  a skluz

 

 

 1. ročník

časová dotace 2 hodiny týdně

 

Poznatky z Tv a sportu

-    reaguje na jednoduché povely a signály

-    používá vhodné oblečení a obuv na sport

-    dokáže se začlenit do nástupových tvarů

-    respektuje význam přípravy organismu před cvičením

-    chápe význam rozcvičky v úvodu hodiny

-    respektuje zásady fair play, pozná přestupek proti pravidlům

-    dodržuje pokyny pro bezpečnost  při pohybových činnostech

 

Průpravná, kondiční, rytmická, kompenzační a relaxační cvičení  

-    snaží se o správné provádění cviků  pod vedením učitele

-    předvede jednoduché taneční kroky s hudbou

 

Gymnastika

-    dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových činnostech

-    předvede v souladu se svými individuálními schopnostmi pády, kotoul vpřed, přeskok, chůzi po kladině bez dopomoci, vybrané cvičení s náčiním

 

Atletika   běžecká abeceda, rychlé běhy, vytrvalostní běh,terénní běh, skok  do dálky z místa, hod míčkem   

-    opakuje po učiteli běžeckou abecedu

-    předvede v souladu s individuálními předpoklady základní pohybové -výkony

-    usiluje o jejich zlepšení

 

Sportovní hry  (minikopaná, vybíjená,)

-    ovládá a dodržuje základní pravidla

-    snaží se spolupracovat s ostatními hráči

-    učí se chytat míč, házet obouruč vrchem, jednoruč horem i spodem

-    dodržuje pravidla fair play

 

Turistika

-    respektuje ochranu  životního prostředí

-    dokáže překonat přírodní překážky

 

Plavání

-    adaptuje se na vodní prostředí

-    dýchá do vody

-    splývá

 

 

Bruslení  (dle přírodních podmínek)

-    dodržuje bezpečnost při bruslení

-    obuje se s dopomocí

-    předvede chůzi  a skluz

 

 

 1. ročník

časová dotace 2 hodiny týdně

 

Poznatky z TV a sportu

-    Pozná vhodné oblečení a obuv na sport.

-    Dodržuje zásady fair play chování.

-    Dokáže odpovědět na otázku: "Proč se rozcvičujeme?“

 

Průpravná, kondiční, kompenzační a relaxační cvičení

 • Pod vedením učitele přesně opakuje cviky.

 

    Gymnastika, akrobacie

-    Předvede pády vzad a stranou

-    Předvede kotoul vpřed.

-    Předvede kotoul vzad.

-    dodržuje zásady bezpečnosti při pohybových činnostech

-    předvede v souladu se svými individuálními schopnostmi pády, kotoul vpřed, přeskok, chůzi po kladině bez dopomoci, vybrané cvičení s náčiním

 

Rytmická a kondiční cvičení (gymnastika)

-    Pod vedením učitele přesně opakuje cviky.

-    Po předvedení opakuje:krok přísunný, poskočný, přeměnný, cval.

 

Atletika

-    Po učiteli opakuje běžeckou abecedu ( lifting, skiping,zakopávání ).

-    Na povely odstartuje z polovysokého a nízkého startu.

-    Při krátkém běhu nekříží dráhu a nezastavuje před cílem.

-    Skočí do dálky z místa odrazem snožmo

-    Skočí do dálky po rozběhu a odrazu jedné nohy.

-    Rozšiřující učivo: přeskočí laťku stylem skrčným nebo střižným

-    Odhodí míček z místa ze správného odhodového postoje.

 

 

 

Sportovní hry

-    Přihraje vnitřním nártem, proběhne slalom s míčem.

-    Ovládá základní pravidla minifotbalu.

-    hází obouruč vrchem, jednoruč horem i spodem

-    Chytá míč "do košíčku",odhazuje míč jednou rukou.

-    Ovládá pravidla vybíjené.

     -    Dribluje na místě a za pohybu.

-    Přihrává obouruč i jednoruč trčením a o zem.

 

Bruslení

-    Samostatně se obuje, bezpečně vstoupí na led.

-    Samostatně jezdí popředu.

-    Dokáže zastavit.

 

    Plavání

     -    Splývá, dýchá do vody.

     -    Ovládá jeden plavecký způsob.

     -    Skočí do vody z bloku po nohou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení žáků a sebehodnocení školy

 

5.1. Hodnocení žáků

   Hodnocení žáků se promítá do klasifikace. U žáků mladšího věku (1.-3. ročník) je potřeba ke klasifikaci přistupovat citlivě a klást důraz na kladnou motivační úlohu pěkných známek. Každý člověk si nese do života jinou dávku nadání a schopnost učit se je také u každého jedince jiná. V systému hodnocení je třeba zohledňovat i tento fakt. S hodnocením a klasifikací úzce souvisí i postavení dítěte v kolektivu a vztah dítěte ke škole a školní práci. Motivační úloha hodnocení je tudíž velmi důležitá.

  Od pojmu klasifikace odlišujme pojem hodnocení. Hodnocení tvoří velmi důležitou součást vyučování. Co a jak se hodnotí, ovlivňuje to, co a jak se žák učí, resp. jak pracuje. Ve všech předmětech s ohledem na věkové zvláštnosti a specifičnost těchto předmětů by měly platit tyto zásady : Metody hodnocení odpovídají jasně stanoveným účelům, cílům. Je využívána vhodná škála hodnotících postupů. Je vytvořen efektivní způsob zaznamenávání a sumarizace hodnotících informací tak, aby informace o výsledcích přinášely učitelům, žákům i zákonným zástupcům přehled o tom, jak se žákovi daří zvládat klíčové cíle, jaké má potíže a jaký by měl být další postup.

   Oba pojmy – klasifikace a hodnocení – spolu ovšem těsně souvisejí. Systém hodnocení by měl existovat podle uvedených zásad bez ohledu na podobu klasifikace. Ta tvoří víceméně technickou stránku věci ( 5ti stupňová škála čísel).

   Důležitou součást hodnocení tvoří hodnocení chování a kázně žáků. Zvláště v této oblasti je důležitý systém pochval a odměňování jako motivujícího a pozitivního aspektu školního života.

 

     Hodnocení a klasifikace žáka je v kompetenci učitele. Prostřednictvím hodnocení poskytuje učitel žákovi nezbytnou zpětnou vazbu a objektivní obraz o tom, s jakým úspěchem se žákovi daří dosahovat dílčích konkrétních výstupů. ŠVP nedává přednost žádné formě či metodě hodnocení (test, body, procenta, sebehodnocení atd.), její výběr je rovněž v kompetenci učitele. Při volbě vhodné metody by měl vyučující vždy zvážit i její motivační dopad na žáka s ohledem na jeho individuální možnosti. Hodnocení by mělo žákovi poskytnout možnost srovnání vlastních výsledků a zaznamenání vlastního pokroku či problému. Srovnávání žáka s třídním kolektivem může být demotivující. Hodnocení musí být pedagogicky zdůvodněné, odborně správné, jednoznačné a srozumitelné.

     Hodnocení výsledků vzdělávání je na vysvědčení vyjádřeno klasifikačním stupněm. V případě, že ředitel školy rozhodne o použití slovního hodnocení (např. u žáka s vývojovou poruchou učení na základě žádosti zákonného zástupce žáka), bude slovní hodnocení zahrnovat posouzení výsledků žáka v jejich vývoji, ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

     Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků jsou zformulována v kapitole  Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Školního řádu.

 

                                  

 

Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

 

Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení.

 

 Za první pololetí se vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení.

 

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady a po projednání v pedagogické radě.

 

 Je-li žák hodnocen slovně, převede třídní učitel po projednání s vyučujícími ostatních předmětů slovní hodnocení do klasifikace pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání.

 

Klasifikace je jednou z forem hodnocení, její výsledky se vyjadřují stanovenou stupnicí.

 

Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková.

 

Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích výsledků a projevů žáka.

 

Klasifikace souhrnného prospěchu se provádí na konci každého pololetí a není aritmetickým průměrem běžné klasifikace.

 

Při hodnocení žáka klasifikací jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

 

Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

 

Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

 

Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

 

V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledný klasifikační stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.

 

Ohodnocením výkonu žáka klasifikačním stupněm posuzuje učitel výsledky práce objektivně a přiměřeně náročně.

 

Pro určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Přihlíží se i ke snaživosti a pečlivosti žáka, k jeho individuálním schopnostem a zájmům. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru a klasifikace za příslušné období.

 

Ředitel školy je povinen působit na sjednocování klasifikačních měřítek všech učitelů.

 

Zákonní zástupci žáka jsou o prospěchu žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:

-         průběžně prostřednictvím žákovské knížky,

-         před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),

-         případně kdykoliv na požádání zákonných zástupců žáka.

V případě mimořádného zhoršení prospěchu informuje učitel zákonné zástupce žáka bezprostředně a prokazatelným způsobem. Případy zaostávání žáků v učení se projednají v pedagogické radě.

 

Žáci školy, kteří po dobu nemoci nejméně tři měsíce před koncem klasifikačního období navštěvovali školu při zdravotnickém zařízení a byli tam klasifikováni za pololetí ze všech, popřípadě jen z některých předmětů, se po návratu do kmenové školy znovu nezkoušejí a neklasifikují. Jejich klasifikace ze školy při zdravotnickém zařízení v předmětech, ve kterých byli klasifikováni, je závazná. V předmětech, ve kterých nebyli vyučováni, se neklasifikují.

 

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

 

Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.

 

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

 

Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval; tomuto žákovi může ředitel školy na žádost jeho zákonného zástupce povolit opakování ročníku pouze z vážných zdravotních důvodů.

 

 

 

 

Zásady pro hodnocení chování ve škole

 

Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.

 

Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.

 

Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.

 

Škola hodnotí a klasifikuje žáky za jejich chování ve škole a při akcích organizovaných školou.

 

Nedostatky v chování žáků se projednávají v pedagogické radě.

 

Zákonní zástupci žáka jsou o chování žáka informování třídním učitelem a učiteli jednotlivých předmětů:

-         průběžně prostřednictvím žákovské knížky,

-         před koncem každého čtvrtletí (klasifikační období),

-         okamžitě v případě mimořádného porušení školního řádu.

 

Klasifikace chování

 

1. Chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:

1 – velmi dobré

2 – uspokojivé

3 – neuspokojivé

 

1. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, případně i s dalšími učiteli, a schvaluje ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro hodnocení chování je dodržování pravidel chování (školní řád) během klasifikačního období. Chování žáka v době hlavních prázdnin se zohledňuje v prvním pololetí následujícího školního roku.

 

2. Celková klasifikace chování v jednom klasifikačním období nemá vliv na celkovou klasifikaci chování v dalším klasifikačním období.

 

3. Udělení 2., 3. stupně z chování se zdůvodní v katalogovém listě.

 

4. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná. Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

 

Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu školy, zásady a pravidla soužití a morálky. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek ve vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.

 

Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními školního řádu, se zásadami morálky a pravidly soužití. Žák se dopustí závažnějšího přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu školy, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

 

Stupeň 3 (neuspokojivé)

Žák se dopustí závažného přestupku proti školnímu řádu školy nebo se dopouští závažnějších přestupků proti zásadám morálky a pravidlům soužití nebo se dopouští poklesků v mravném chování. Chování žáka ve škole i mimo školu je v  rozporu s pravidly slušného chování, zásadami morálky a pravidly soužití. Dopustí se takových závažných provinění nebo přestupků proti školnímu řádu , že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob.

 

 

Výchovná opatření

 

1. Výchovná opatření jsou pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.

 

2. Pochvalu uděluje žákům třídní učitel nebo ředitel školy.

 

3. Proviní-li se žák proti školnímu řádu nebo jiným způsobem, mohou mu být uložena některá z těchto kázeňských opatření:

Napomenutí třídního učitele – uděluje třídní učitel před kolektivem třídy, zapíše se do katalogového listu a žákovské knížky, uděluje se bezprostředně po provinění žáka

Důtka třídního učitele – uděluje třídní učitel ústně před kolektivem třídy, zapíše se do katalogového listu a písemně dopisem s návratkou oznámí rodičům, uděluje se bezprostředně po provinění žáka

Důtka ředitele školy – uděluje ředitel školy na návrh třídního učitele, postup je stejný jako u důtky třídního učitele

 

Snížená známka z chování – viz hodnocení žáků

 

 

4. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku; udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy uděluje důtku po projednání v pedagogické radě. Napomenutí a důtky třídního učitele se udělují před kolektivem třídy, o důtkách ředitele školy či snížených známkách z chování jsou žáci informováni třídním učitelem před kolektivem třídy, ředitel školy uděluje důtky dle situace a vlastního zvážení buď před kolektivem třídy nebo formou individuálního pohovoru.

 

5. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení.

 

6 . Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.

 

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

 

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků.

 

Sebehodnocením se posiluje sebeúcta a sebevědomí žáků.

 

Chybu je potřeba chápat jako přirozenou věc v procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.

 

Při sebehodnocení se žák snaží popsat:

-         co se mu daří,

-         co mu ještě nejde.

-         jak bude pokračovat dál.

 

Při školní práci vedeme žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

 

Známky nejsou jediným zdrojem motivace.

 

Stupně hodnocení prospěchu

 

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

1 – výborný,

2 – chvalitebný,

3 – dobrý,

4 – dostatečný,

5 – nedostatečný.

 

Jestliže je žák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn (§ 50 odst. 2 školského zákona), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "uvolněn(a)".

Nelze-li žáka z některého nebo ze všech předmětů v prvním nebo ve druhém pololetí hodnotit ani v náhradním termínu (§ 52 odst. 2 a 3 školského zákona), uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo "nehodnocen(a)".

 

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

 

Stupeň 1 (výborný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

 

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti.

Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

 

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo

pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

 

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

 

 

Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

1. U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.

 

2. Dětem a žákům, u nichž je diagnostikována vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.

 

3. Pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.

 

4. Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.

 

5. Klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat.

 

6. Žáci speciálních základních škol se hodnotí a klasifikují podle pravidel hodnocení a klasifikace žáků v základních školách, přičemž se přiměřeně zohlední charakter postižení (klasifikace s tolerancí).

 

7. Ředitel školy může povolit, aby pro dítě se specifickými poruchami učení byl vypracován pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán, který se může radikálně

 

lišit od výuky v daném postupném ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím(i) a rodiči dítěte; vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. Výsledky se hodnotí slovně.

 

8. Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je respektován.

 

9. V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka, a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.

 

 

 

5. 2. Evaluační činnosti

   Evaluační ( sebeevaluační ) činnosti tvoří nedílnou a svým způsobem permanentně probíhající součást práce školy.

 

 Hodnocení dlouhodobých plánů, záměrů, cílů

   Znamená to neustále zvažovat podobu koncepce školy, které prvky vyřadit jako neúčinné, které naopak přidat jako potřebné nebo alespoň vhodné.

   Velká pozornost je věnována klimatu školy. Pro vyhodnocování tohoto bodu platí především tato kritéria :

Identifikují se žáci a personál se školou, jsou na ni hrdi ?

Je přijímání zák. zástupců a návštěvníků vstřícné ?

Hraje vedení školy pozitivní úlohu při budování dobré atmosféry ve škole ?

Charakterizuje práci školy na všech stupních smysl pro férovost a spravedlivost?

Je morálka žáků a personálu vysoká ?

Jsou dobré vztahy mezi pracovníky, mezi pracovníky a žáky a mezi žáky navzájem ? Jsou žáci a učitelé více spolupracovníky nebo nepřáteli ?

Jsou požadavky pracovníků na kázeň žáků ( ale i vlastní ) patřičně vysoké, ale přiměřené ?

Je prostředí školy příjemné ?

Je prostředí školy bezpečné ?

 

Hodnocení krátkodobých ( ročních ) plánů

   Koncepce tvoří pevnou podobu školy a její změny nebývají tak časté. Roční plány se týkají hlavně toho, v čem je třeba stávající prvky koncepce zlepšovat – od změn radikálnějších po pouhé kosmetické úpravy. Cílem je zbavit se všeho, co práci spíše narušuje, brzdí a dosáhnout opaku. Toto hodnocení je prováděno pravidelně za školní rok.

 

 Hodnocení pedagogických pracovníků

   Každý pracovník musí dostat tvůrčí prostor pro své uplatnění. Iniciativa, tvořivost, kreativita jednotlivých pracovníků, to je základní stavební kámen pro úspěšnou práci. Hodnocení je členěno do těchto oblastí

 

A. Výuková oblast : a) hospitace ( metody práce korespondující s hlavními cíli, nápaditost, tvořivost, iniciativa  )

                                 b) klasifikace a hodnocení žáků

                                 c) rozbory žákovských prací ( sešity, výkresy, výrobky … )

                                 d) srovnávací prověrky, testy  

                                 e) sebevzdělávání, rozšiřování kvalifikace

B. Výchovná oblast : a) přístup k dětem, obětavost, autorita

                                   b) respektování poruch učení

                                   c) dbaní na vnitřní řád

                                   d) prostředí ( pořádek, výzdoba )

C. Administrativa : a) úroveň dokumentace ( přesnost, včasnost )

                                b) včasnost a přesnost termínu úkolů

D. Jednání s zákonnými zástupci

E. Třídní učitel : a) vztahy v kolektivu třídy, ovlivňování, prevence problémů

                           b) fungování vnitřního řádu školy

                           c) vzhled třídy

                           d) sledování vývojových poruch

G. Vztahy na pracovišti