Navigace

Obsah

Kostel Sv. Petra a Pavla

Kostel Sv. Petra a Pavla

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

   V Neumětelích byl kostel vystavěn ve 14. století. Dnes památkově chráněný, farní kostel sv. Petra a Pavla, ohrazený kamennou hřbitovní zdí, je v jádře gotický, barokně byl přestavěn v polovině 18. století. Nejstarší částí stavby je na východní straně presbytář s úzkými gotickými okny po stranách hlavního oltáře. Původně byl sklenut paprsčitou žebrovou klenbou, žebra však byla osekána. U severní zdi je přistavěná sakristie. V jednolodním kostele, který byl vyzdoben v barokním stylu, se nacházejí varhany z roku 1887.

   Dnes je vnitřek kostela ve značně neutěšeném stavu po řadě krádeží v posledních letech. Co nebylo ukradeno, bylo poničeno.

Pohled na kostel a zvonici

   Kostel se nachází uprostřed obce, na vyvýšenině se svahy k jihu a západu. V blízkém okolí kostela byly dříve hroby z dob pohanských, kryté velkými kameny. Dnešní hřbitov kolem kostela je ohrazen převážně kamennou zdí, zřejmě zbytek valu, který byl kolem návrší s kostelem až do roku 1825. Silnice vedoucí severně od hřbitova vede po zasypaném úvozu. Za západní zdí hřbitova je dodnes hluboká rokle, která je vidět přes zeď u pomníku Šemíka.

   Z písemně doložené historie je zajímavá zmínka, že v roce 1384 přispěl také zdejší kostel částkou 30 grošů, na zamýšlenou cestu krále Václava do Říma, ke korunovaci. Při dláždění podlahy kostela v roce 1880 byl nalezen hrob, podle nápisu patřící rodu Mitroviců, krytý náhrobním kamenem, který je dnes umístěn před hrobkou kněze Šebánka.

   Kostel v Neumětelích nemá věž, tak typickou pro tento druh staveb. V obecní kronice jsou zaznamenány pokusy o vylepšení vzhledu kostela, dodatečným vztyčením věže, z krovu střechy. V roce 1888 byla snesena věž na západní straně střechy, neboť byla „na spadnutí“. Hned v r. 1889 se stavěla věž na východní straně nad oltářem, ale i ta byla nakonec rozbourána v roce 1930. Na obou místech, na střeše byly věže nahrazeny kříži.
   K poslední opravě krovu střechy a položení nové krytiny došlo v letech 1994 a 1995. Zabezpečena byla i statika odtrhávajícího se západního štítu budovy.

pohled ze strany vstupu na místní hřbitov
 

V září 2011 došlo po dlouhých letech k vyspravení padajících vnitřních omítek a celkovému vymalování místního kostela.

Na této akci se finančně podílel i OÚ Neumětely, dále řada místních občanů a podnikatelů. Za kompletní úklid a vnitřní vzhled kostela děkujeme paní Rejskové.